Pārlekt uz galveno saturu

Starptautiskās tiesiskās sadarbības problēmas

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:9.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:20.08.2021
Par studiju kursu
Kursa kods:JF_011LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Tiesību zinātnes; Starptautiskās tiesībasMērķauditorija:Tiesību zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Andrejs Vilks
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Juridiskā fakultāte
Struktūrvienības vadītājs:Jānis Grasis
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, jfatrsu[pnkts]lv, +371 67409218
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (skaits)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas8
Kopā kontaktstundas20
Nepilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)4Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas8
Nodarbības (skaits)2Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas4
Kopā kontaktstundas12
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Apgūti studiju kursi: "Tiesību teorija", "Civilprocess", "Kriminālprocess. Vispārīgā daļa", "Kriminālprocess. Sevišķā daļa", "Tiesību aizsardzības iestādes".
Mērķis:
Sniegt maģistrantiem zināšanas par starptautiskās tiesiskās sadarbības būtību, iespējām un formām. Veicināt maģistrantu izpratni par starptautiskās tiesiskās sadarbības praksi un attīstības tendencēm. Spēt veikt darbu, pētniecību sarežģītos apstākļos.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Starptautiskās tiesiskās sadarbības jēdziens un būtība. Starptautiskās tiesiskās sadarbības juridiskais pamats.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
2IDB – darbības regulācija un STS. Starptautiskā tiesiskā sadarbība bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajos aspektos.Lekcijas2.00auditorija
3Starptautiskās tiesiskās sadarbības problēmas.Lekcijas2.00auditorija
4Starptautiskās tiesiskās sadarbības subjekti. Starptautiskā tiesiskā sadarbība civillietās. Starptautiskā tiesiskā sadarbība krimināllietās (tiesvedības stadijā).Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
5Starptautiskās sadarbības perspektīvas. Referātu aizstāvēšana.Nodarbības2.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Starptautiskās tiesiskās sadarbības jēdziens un būtība. Starptautiskās tiesiskās sadarbības juridiskais pamats.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
2IDB – darbības regulācija un STS. Starptautiskā tiesiskā sadarbība bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajos aspektos.Lekcijas1.00auditorija
3Starptautiskās tiesiskās sadarbības problēmas.Lekcijas1.00auditorija
4Starptautiskās tiesiskās sadarbības subjekti. Starptautiskā tiesiskā sadarbība civillietās. Starptautiskā tiesiskā sadarbība krimināllietās (tiesvedības stadijā).Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības0.50auditorija
5Starptautiskās sadarbības perspektīvas. Referātu aizstāvēšana.Nodarbības0.50
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Referāta izstrāde un aizstāvēšana. Referāta tēmas iepriekš jāsaskaņo ar pasniedzēju.
Vērtēšanas kritēriji:
Gala atzīmi un kopējo vērtējumu veido visu atzīmju summa. Zināšanas tiks vērtētas 10 ballu sistēmā. Vidējā atzīme par līdzdalību semināros un atbilžu kvalitāte — 10%, Referāta vērtējums — 90%.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studējošie spēj parādīt padziļinātas zināšanas par starptautiskās tiesiskās sadarbības būtību un stāvokli; izprot starptautiskās sadarbības formas un specifiku tiesiskai sadarbībai krimināllietās, civillietās un administratīvajā tiesvedībā. Kursa apguves gaitā studējošie iepazīstas ar tiesiskās sadarbības praksi un gūst iemaņas izmantot tiesiskās sadarbības informatīvo tīklu.
Prasmes:Studējošie spēj patstāvīgi virzīt savu kompetenču pilnveidi un specializāciju, izzinot starptautiskās tiesiskās sadarbības jomas, iespējas, mehānismus un procesus. Spēj veikt darbu, pētniecību vai tālāku mācīšanos sarežģītos un neprognozējamos apstākļos un, ja nepieciešams, tos pārveido, lietojot jaunas pieejas.
Kompetences:Studējošie spēj patstāvīgi izvērtēt starptautiskās tiesiskās sadarbības problēmas būtību, formulēt par problēmas risinājumu atbildīgās iestādes kompetenci un rast iespējamus risinājums konkrētai situācijai (kāzusam). Spēj argumentēti izskaidrot un diskutēt par sarežģītiem vai sistēmiskiem attiecīgās zinātnes nozares vai profesionālās jomas aspektiem gan ar speciālistiem, gan ar nespeciālistiem.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Starptautiskā sadarbība. Pieejams: https://lvportals.lv/skaidrojumi/303783-starptautiska-sadar…
2Pētījums. Eiropas Savienības Tiesa un tās judikatūras pārrobežu tiesiskās sadarbības jomā civillietās ietekme uz nacionālajām tiesām un iestādēm. Pieejams: http://petijumi.mk.gov.lv/sites/default/files/file/TM_Petij…
3Kucina, I. Latvijas tiesu prakse bērnu pārrobežu prettiesiskas aizvešanas vai aizturēšanas lietās. Aktuālas tiesību realizācijas problēmas. Latvijas Universitātes 69.konferences rakstu krājums. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2011.
4Bundzis G. Starptautiskā sadarbība kā šodienas un nākotnes darbība // Latvijas Vēstnesis, 2003.gada 1.augusts.
5Indrikovs Z. Starptautiskās konvencijas ar savstarpēju palīdzību krimināllietās. Rīga, LPA, 1997. (skatīt vairāk informācijas e-studijās.)
6Meikališa Ā. Starptautiskā sadarbība krimināllietās // Latvijas Vēstnesis, 2001.gada 21.aprīlis.
7Rudevska, B. Eiropas Savienības tiesību akti pārrobežu civillietās. Konsolidētie teksti, Rīga, Tiesu namu aģentūra, 2015, 607 lpp.
Papildu literatūra
1Ziņojums „Hāgas programmas īstenošana: turpmākā rīcība” (COM(2006)331), kas ir papildu ziņojums Komisijas ziņojumam brīvības, drošības un tiesiskuma jomā „Pilsoņu programma Eiropas efektivitātes nodrošināšanai”, kas pieņemta 2006. gada 10. maijā (COM(2006)211) (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/lv/com/2006 /com2006_0331lv01.pdf );
2Ziņojums par brīvības un drošības politikas novērtēšanu (COM(2006)332), kura mērķis ir izstrādāt mehānismu, kas nodrošinātu efektīvu šīs jomas politiku īstenošanas un rezultātu novērtēšanu (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/lv/ com/2006/com2006_0332lv01.pdf);
3Ziņojums „Hāgas programmas un rīcības plāna pirmais īstenošanas pārskats” (COM(2006)333), kurā ir izvērtēti visi 2005. gadā veiktie pasākumi un analizēta programmas īstenošana dalībvalstu līmenī (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/ en/com/2006/com2006_0333 en01.pdf);
4Ziņojums par Eiropas Kopienu dibināšanas līguma IV sadaļas noteikumu pielāgošanu attiecībā uz Eiropas Kopienu Tiesas pilnvarām ar mērķi nodrošināt efektīvāku tiesisko aizsardzību (COM(2006)346) (http://eur-lex.europa.eu/Lex UriServ/site/en/ com/2006/com2006_0346en01.pdf);
5Interneta resurs : http://www.tm.gov.lv/lv/daliba_es/tiesiska_sadarbiba.html
6Konvencijas, kas regulē tiesiskās sadarbības jautājumus krimināltiesību jomā
7Konvencija par savstarpēju izdošanu Eiropas Savienības dalībvalstīs, kas sastādīta, pamatojoties uz K 3.pantu Līgumā par Eiropas Savienību;
8Konvencija par vienkāršotu savstarpējās izdošanas procedūru Eiropas Savienības dalībvalstīs, kas sastādīta, pamatojoties uz K 3.pantu Līgumā par Eiropas Savienību;
9Eiropas Savienības Dalībvalstu Nolīgums par tiesvedības nodošanu krimināllietās;
10Eiropas Padomes konvencija par kriminālspriedumu starptautisko spēkā esamību;
11Eiropas Kopienas dalībvalstu konvencija par ārvalstu kriminālsodu izpildi;
12Eiropas Padomes Konvencija par savstarpējo palīdzību krimināllietās, tās papildu protokols un otrais papildu protokols;
13Eiropas Padomes konvencija par izdošanu, tās papildu protokols un otrais papildu protokols;
14Eiropas Padomes konvencija par tiesvedības nodošanu krimināllietās;
15Eiropas Padomes konvencija par notiesāto personu nodošanu soda izciešanai;
16Eiropas Padomes konvencija par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu, meklēšanu, izņemšanu un konfiskāciju;
17Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencija pret transnacionālo organizēto noziedzību;
18Eiropas Padomes Krimināltiesību pretkorupcijas konvencija;
19Konvencija par Eiropas Savienības dalībvalstu savstarpēju palīdzību krimināllietās, ko Padome pieņēmusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 34.pantu un tās Protokols;
20Eiropas Padomes konvencija par informāciju par ārvalstu likumiem;
21Starptautiskā konvencija par cīņu pret teroristu rīkotajiem sprādzieniem;
22Starptautiskā konvenciju par cīņu pret terorisma finansēšanu;
23Starptautiskā konvencija pret ķīlnieku sagrābšanu;
24Konvencija par cīņu pret korupciju, kurā iesaistītas Eiropas Kopienas amatpersonas vai Eiropas Savienības dalībvalstu amatpersonas, kas izstrādāta, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienību K.3 panta 2.punkta "c" apakšpunktu;
25Romas Starptautiskās Krimināltiesas Statūti;
26Eiropas Padomes konvencija par informāciju par ārvalstu likumiem.
27Konvencijas, kas regulē tiesiskās sadarbības jautājumus civillietās:
28Hāgas konvencija civilprocesa jautājumos;
29Hāgas konvencija par tiesas un ārpustiesas dokumentu izmantošanu civilajos un komerciālajos jautājumos;
30Hāgas konvencija par pierādījumu pieprasīšanu civilajos un komerciālajos jautājumos;
31Ņujorkas konvencija par ārvalstu šķīrējtiesu nolēmumu atzīšanu un izpildīšanu;
32Hāgas konvencija par ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas atcelšanu;
33Eiropas Padomes konvencija par nolēmumu atzīšanu un izpildi par bērnu aizbildnību un bērnu aizbildnības atjaunošanu;
34Hāgas konvencija par bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem;
35Hāgas konvencija par iestāžu pilnvarām un tiesību aktiem, kas piemērojami attiecībā uz bērnu aizsardzību;
36Hāgas konvenciju par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, atzīšanu, izpildi un sadarbību attiecībā uz vecāku atbildību un bērnu aizsardzības pasākumiem;
37Romas konvencija par tiesību aktiem, kas piemērojami līgumsaistībām.
38Eiropas Savienības Padomes regula Nr.44/2001 “Par jurisdikciju, spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās” kas pazīstama ar nosaukumu Briseles I Regula;
39Eiropas Savienības Padomes regula Nr.1347/2000 “Par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi laulības lietās un lietās par abu laulāto vecāku atbildību par bērniem”, kas pazīstama kā Briseles II Regula;
40Eiropas Savienības Padomes regula Nr.2201/2003 “Par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi laulības lietās un lietās par vecāku atbildību par bērniem, atceļot regulu nr.1347/2000”, kas pazīstama arī kā Briseles IIbis Regula;
41Eiropas Savienības Padomes regula Nr.1206/2001 “Par sadarbību starp dalībvalstu tiesām pierādījumu iegūšanā civillietās un komerclietās”;
42Eiropas Savienības Padomes regula Nr.1348/2000 “Par tiesas un ārpustiesas civillietu un komerclietu dokumentu izsniegšanu dalībvalstīs”;
43Eiropas Savienības Padomes lēmums, ar ko izveido Eiropas Tiesiskās sadarbības tīklu civillietās un komerclietās;
44Eiropas Savienības Padomes Regula Nr.805/2004 “Par Eiropas Vienoto izpildi dokumentu neapstrīdētās prasībās (izpildāmie nolēmumi)”.
45Eurojust gada pārskats par 2010. gadu.
46Regula Nr.655/2014 – Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 655/2014 ( 2014. gada 15. maijs ), par parādu piedziņu civillietās un komerclietās.
47Rokasgrāmata praktizējošiem juristiem - Tiesiskā sadarbības civillietās Eiropas Savienībā, Eiropas Komisija, Pieejams: https://e-justice.europa.eu/fileDownload.do?id=65168dda-a83…
48Noziedzīgo nodarījumu novēršanas, atklāšanas un izmeklēšanas ziņu apmaiņas likums Projekts.
49НИКИТИНА Ирина Эдуардовна. Европейское сотрудничество в сфере судебно-экспертной деятельности. Автореферат на соискании ученой степени кандидата наук. Москва 2011. (skatīt vairāk informācijas e-studijās)
Citi informācijas avoti
1Pēc studējošā ieskatiem.