Pārlekt uz galveno saturu

Konstitucionālās tiesības

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:23.10.2018
Par studiju kursu
Kursa kods:JF_339LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Tiesību zinātne; Tiesību teorija un vēstureMērķauditorija:Personu un īpašuma aizsardzība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Juris Zīvarts
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Juridiskā fakultāte
Struktūrvienības vadītājs:Andrejs Vilks
Kontaktinformācija:Juridiskā fakultāte, Dzirciema iela 16, jf@rsu.lv, LV-1007, +371 67409218
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)12Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas24
Nodarbības (skaits)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas8
Kopā kontaktstundas32
Nepilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)4Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas8
Nodarbības (skaits)2Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas4
Kopā kontaktstundas12
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Nepieciešams iepriekš iegūt zināšanas, apgūstot studiju kursus Tiesību teorija.
Mērķis:
Veidot izpratni par konstitucionālo tiesību principiem, avotiem, institūtiem, normām un Latvijas konstitucionālo iekārtu. Uzdevumi: 1. iepazīstināt izglītojamo ar konstitucionālajām tiesībām kā publisko tiesību nozari; 2. sniegt izpratni par valsts varas realizācijas nosacījumiem.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Konstitucionālās tiesības kā zinātne un tiesību nozare. Konstitūcijas jēdziens, funkcijas, rašanās veidi un klasifikācija. Konstitucionālisma būtība un pamatprincipi. Suverenitātes jēdziens un formas. Valsts varas dalīšanas būtība.Lekcijas4.00auditorija
2Likumdevējas varas specifika, modeļi, struktūra. LR Saeima. Izpildvaras institūts, jēdziens un tipi. LR Ministru kabinets.Lekcijas2.00auditorija
3Tiesu vara. Satversmes tiesas kompetence. Valsts galvas institūts. LR valsts prezidenta institūts.Lekcijas2.00auditorija
Nodarbības2.00auditorija
4Pilsonības un naturalizācijas institūti Latvijā.Lekcijas1.00auditorija
5Cilvēktiesību institūts konstitucionālajās tiesībās.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības2.00auditorija
6Valsts kontroles institūts Latvijā, tā struktūra un kompetence.Lekcijas1.00auditorija
7Vēlēšanu tiesību institūts Latvijā.Lekcijas1.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Konstitucionālās tiesības kā zinātne un tiesību nozare. Konstitūcijas jēdziens, funkcijas, rašanās veidi un klasifikācija. Konstitucionālisma būtība un pamatprincipi. Suverenitātes jēdziens un formas. Valsts varas dalīšanas būtība.Lekcijas1.00auditorija
3Tiesu vara. Satversmes tiesas kompetence. Valsts galvas institūts. LR valsts prezidenta institūts.Lekcijas0.50auditorija
Nodarbības1.00auditorija
5Cilvēktiesību institūts konstitucionālajās tiesībās.Lekcijas0.50auditorija
Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Darbs bibliotēkā, darbs ar interneta resursiem, konsultācijas, pārrunas, diskusijas.
Vērtēšanas kritēriji:
Studiju kursa tēmu apguve, līdzdalība semināros un praktiskajās nodarbībās, kārtējo pārbaudījumu izpilde.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studējošie iegūst zināšanas par Latvijas konstitucionālajām tiesībām kā tiesību nozari, par tās principiem, normām, institūtiem un avotiem, kā arī par konstitucionāli tiesiskajām attiecībām, iepazīst šo attiecību subjektus, Latvijas konstitucionālās iekārtas uzbūvi un darbību, konstitucionālo tiesību zinātni.
Prasmes:Prot analizēt un orientējas konstitucionālo tiesību nozares saturā un nošķir svarīgākos pamatjēdzienus, prot pielietot iegūtās teorētiskās zināšanas juridisko kāzusu risināšanā un normatīvo aktu analīzē.
Kompetences:Spēj izprast konstitucionālo tiesību piemērojamību un nozīmi, orientējas konstitucionālo tiesību materiālajās un procesuālajās normās.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Latvijas Republikas Satversme: LR likums. Latvijas Vēstnesis Nr.43, 01.07.1993;
2Likums par policiju: LR likums. Ziņotājs Nr.37, 24.09.1992;
3Valsts pārvaldes iekārtas likums: LR likums. Latvijas Vēstnesis Nr.94, 21.06.2002;
4Likums par pašvaldībām: LR likums. Latvijas Vēstnesis Nr.61, 24.05.1994;
5Imigrācijas likums: LR likums. Latvijas Vēstnesis Nr.169, 20.11.2002;
6Ministru kabineta iekārtas likums: LR likums. Latvijas Vēstnesis Nr.82, 28.05.2008; [
7Satversmes tiesas likums: LR likums. Latvijas Vēstnesis Nr.103, 14.06.1996;
8Valsts kontroles likums: LR likums. Latvijas Vēstnesis Nr.80, 29.05.2002;
9Likums par tiesu varu: Ziņotājs Nr.1, 14.01.1993;
10Saeimas vēlēšanu likums: LR likums. Latvijas Vēstnesis Nr.86, 06.06.1995;
11Saeimas kārtības rullis: LR likums. Latvijas Vēstnesis Nr.96, 18.08.1994;
12Likums par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu: LR likums. Latvijas Vēstnesis Nr.47, 20.04.1994;
13Satversmes aizsardzības biroja likums LR likums. Latvijas Vēstnesis Nr.59, 19.05.1994;
14Pilsonības likums: LR likums. Latvijas Vēstnesis Nr.93, 11.08.1994;
15Vēlētāju reģistra likums LR likums. Latvijas Vēstnesis Nr.15, 29.01.2004;
16Bezvalstnieku likums: LR likums. Latvijas Vēstnesis Nr.25, 17.02.2004;
17Tiesībsarga likums: LR likums. Latvijas Vēstnesis Nr.65, 25.04.2006;
18Nacionālās drošības likums: LR likums. Latvijas Vēstnesis Nr.473/476, 29.12.2000;
19Likums par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā LR likums. Latvijas Vēstnesis Nr.69, 09.05.2002;
20Likums par Valsts prezidenta darbības nodrošināšanu: LR likums. Latvijas Vēstnesis Nr.174, 09.11.1995;
21Valsts prezidenta ievēlēšanas likums: LR likums. Latvijas Vēstnesis Nr.79, 17.05.2007.;
22Likums : LR likums. Latvijas Vēstnesis Nr.93, 17.06.1995;
23Latvijas valsts karoga likums: LR likums. Latvijas Vēstnesis Nr.182, 17.11.2009;
24Likums par Latvijas valsts himnu: LR likums. Latvijas Vēstnesis Nr.58/59, 05.03.1998.;
25Likums par Latvijas valsts ģerboni: LR likums. Latvijas Vēstnesis Nr.58/59, 05.03.1998;
26Par bērnu tiesībām: Starptautisks dokuments. 1989.gada ANO konvencija;
27Ministru kabineta kārtības rullis: Minsitru kabineta 2009.gada 7.aprīļa noteikumi Nr.300. Latvijas Vēstnesis Nr.58, 16.4.2019.
28Monogrāfijas:
29Pleps, J., Pastars, E., Plakane, I. Konstitucionālās tiesības: Rīga, Latvijas Vēstnesis, 2004.
302. Dišlers, K. Ievads Latvijas valststiesību zinātnē: Rīga, A.Gulbis, 1930.
313. Dišlers, K. Demokrātiskas valsts iekārtas pamati: Rīga, A.Gulbis, 1931.
324. Dišlers, K. Latvijas valsts varas orgāni un viņu funkcijas: Rīga, Tiesu namu aģentūra, 2004.
33Latvijas Republikas Satversmes komentāri. VIII nodaļa. Cilvēka pamattiesības. Autoru kolektīvs prof. R.Baloža zin. Vadībā: Rīga, Latvijas Vēstnesis, 2011.
Papildu literatūra
1Laikraksts „Latvijas Vēstnesis”
2Žurnāls „Jurista Vārds”
Citi informācijas avoti
1www.likumi.lv