Pārlekt uz galveno saturu

Civilā un vides aizsardzība

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:10.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:23.03.2022
Par studiju kursu
Kursa kods:KPUMTK_012LKI līmenis:Visiem līmeņiem
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīnaMērķauditorija:Tiesību zinātne; Vadībzinātne; Informācijas un komunikācijas zinātne; Personu un īpašuma aizsardzība; Tiesību zinātne; Tirgzinības un reklāma; Politikas zinātne; Pedagoģija; Sabiedrības veselība; Veselības vadība; Komunikācijas zinātne; Socioloģija; Uzņēmējdarbības vadība; Sociālā labklājība un sociālais darbs; Sociālā antropoloģija; Psiholoģija
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Oļegs Sabeļņikovs
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Klīnisko prasmju un medicīnisko tehnoloģiju katedra
Struktūrvienības vadītājs:Oļegs Sabeļņikovs
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, kpumtkatrsu[pnkts]lv, +371 67061579
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)7Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas14
Nodarbības (skaits)3Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas6
Kopā kontaktstundas20
Nepilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)7Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas14
Nodarbības (skaits)3Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas6
Kopā kontaktstundas20
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Bioloģija, fizika, ķīmija (vidusskolas kursu līmenī).
Mērķis:
Pilnveidot studējošo kompetenci civilās un vides aizsardzības jautājumos, atbilstoši MK noteikumiem nr. 716 “Minimālās prasības obligātā civilās aizsardzības kursa saturam un nodarbināto civilās aizsardzības apmācības saturam”, kas pieņemti 15.12.2017.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Civilā aizsardzība un tās vispārējie uzdevumi. Ikdienā iespējamās bīstamās situācijas (iekšējie un ārējie apdraudējumi), svarīgākās vispārējās prasības drošai uzvedībai dažādās situācijās sadzīvē, transportā, dabā, publiskās vietās, kā arī elektroniskajā vidē. Valstī iespējamās katastrofas un to potenciālās sekas (t.sk. dažādu bīstamo vielu glabāšanas un pārvadāšanas), terorisms un tā izpausmes. Apdraudējuma risku novērtēšana. Vispārējās prasības rīcībai ārkārtas situācijās.Lekcijas1.00E-studiju vide
2Civilās aizsardzības sistēmas struktūra, tiesiskais regulējums, organizācija un vadība valstī kopumā un dažādās institūcijās. Valsts un dažādu institūciju pienākumi civilās aizsardzības jomā, pašvaldību civilās aizsardzības komisijas. Valsts, pašvaldību, juridisko un fizisko personu uzdevumi, tiesības un pienākumi civilajā aizsardzībā. Preventīvo, reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumu plānošana un iespējamās rīcības. Paaugstinātas bīstamības objekti un to specifiskās prasības.Lekcijas1.00E-studiju vide
3Civilās trauksmes un apziņošanas sistēmas – valstī kopumā un konkrētās struktūrvienībās. Starptautiskās palīdzības lūgšanas un sniegšanas kārtība. Indivīda rīcība, izdzirdot trauksmes signālu. Iespējamie individuālās aizsardzības līdzekļi katastrofu gadījumā, ņemot vērā notikušo katastrofu raksturu. Sabiedrības locekļu iespējamā iesaiste, loma un rīcības ārkārtas situācijās.Lekcijas1.00E-studiju vide
4Specifiskie riski atbilstoši struktūrvienībās izmantotajām ķīmiskajām vielām un aprīkojumam. Radiācijas drošība. Evakuācijas pasākumi katastrofas gadījumā valstī kopumā un dažādos uzņēmumos.Lekcijas1.00E-studiju vide
5Vides veselība un aizsardzība. Aktualitātes apkārtējās vides kvalitātes un aizsardzības jautājumos Latvijā un pasaulē. Būtiskākās vides izraisītās veselības un drošības problēmas. Vides aizsardzības likumdošana.Lekcijas1.00E-studiju vide
6Būtiskākie vides faktori, to identificēšana un novērtēšana (gaiss, ūdens, augsne, troksnis, dažādi piesārņojumi u. tml.). Rīcība dažādu vides aspektu mazināšanā un rīcībai ar vidi saistītās ārkārtas situācijās.Lekcijas1.00E-studiju vide
7Pirmā palīdzība.Lekcijas1.00E-studiju vide
8Rīcība negadījuma vietā. Pirmās palīdzības sniedzēja drošība. Pieaugušo pamatatdzīvināšanas pasākumi (ar AED algoritmu). Pamatatdzīvināšanas pasākumu praktiskā norise. Pirmā palīdzība svešķermeņa aspirācijas gadījumā. Pirmā palīdzība slīkšanas gadījumā.Nodarbības1.00MITC
9Traumas. Dzīvībai bīstama asiņošana. Šoks.Nodarbības1.00MITC
10Pirmā palīdzība specifiskos klīniskos gadījumos.Nodarbības1.00MITC
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Civilā aizsardzība un tās vispārējie uzdevumi. Ikdienā iespējamās bīstamās situācijas (iekšējie un ārējie apdraudējumi), svarīgākās vispārējās prasības drošai uzvedībai dažādās situācijās sadzīvē, transportā, dabā, publiskās vietās, kā arī elektroniskajā vidē. Valstī iespējamās katastrofas un to potenciālās sekas (t.sk. dažādu bīstamo vielu glabāšanas un pārvadāšanas), terorisms un tā izpausmes. Apdraudējuma risku novērtēšana. Vispārējās prasības rīcībai ārkārtas situācijās.Lekcijas1.00E-studiju vide
2Civilās aizsardzības sistēmas struktūra, tiesiskais regulējums, organizācija un vadība valstī kopumā un dažādās institūcijās. Valsts un dažādu institūciju pienākumi civilās aizsardzības jomā, pašvaldību civilās aizsardzības komisijas. Valsts, pašvaldību, juridisko un fizisko personu uzdevumi, tiesības un pienākumi civilajā aizsardzībā. Preventīvo, reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumu plānošana un iespējamās rīcības. Paaugstinātas bīstamības objekti un to specifiskās prasības.Lekcijas1.00E-studiju vide
3Civilās trauksmes un apziņošanas sistēmas – valstī kopumā un konkrētās struktūrvienībās. Starptautiskās palīdzības lūgšanas un sniegšanas kārtība. Indivīda rīcība, izdzirdot trauksmes signālu. Iespējamie individuālās aizsardzības līdzekļi katastrofu gadījumā, ņemot vērā notikušo katastrofu raksturu. Sabiedrības locekļu iespējamā iesaiste, loma un rīcības ārkārtas situācijās.Lekcijas1.00E-studiju vide
4Specifiskie riski atbilstoši struktūrvienībās izmantotajām ķīmiskajām vielām un aprīkojumam. Radiācijas drošība. Evakuācijas pasākumi katastrofas gadījumā valstī kopumā un dažādos uzņēmumos.Lekcijas1.00E-studiju vide
5Vides veselība un aizsardzība. Aktualitātes apkārtējās vides kvalitātes un aizsardzības jautājumos Latvijā un pasaulē. Būtiskākās vides izraisītās veselības un drošības problēmas. Vides aizsardzības likumdošana.Lekcijas1.00E-studiju vide
6Būtiskākie vides faktori, to identificēšana un novērtēšana (gaiss, ūdens, augsne, troksnis, dažādi piesārņojumi u. tml.). Rīcība dažādu vides aspektu mazināšanā un rīcībai ar vidi saistītās ārkārtas situācijās.Lekcijas1.00E-studiju vide
7Pirmā palīdzība.Lekcijas1.00E-studiju vide
8Rīcība negadījuma vietā. Pirmās palīdzības sniedzēja drošība. Pieaugušo pamatatdzīvināšanas pasākumi (ar AED algoritmu). Pamatatdzīvināšanas pasākumu praktiskā norise. Pirmā palīdzība svešķermeņa aspirācijas gadījumā. Pirmā palīdzība slīkšanas gadījumā.Nodarbības1.00MITC
9Traumas. Dzīvībai bīstama asiņošana. Šoks.Nodarbības1.00MITC
10Pirmā palīdzība specifiskos klīniskos gadījumos.Nodarbības1.00MITC
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Teorētiskā sagatavošanās nodarbībām, izmantojot e-studijās ievietotos materiālus.
Vērtēšanas kritēriji:
Lai varētu kārtot gala pārbaudījumu ir jāizpilda sekojoši kritēriji: 1. Sekmīgi nokārtoti visi daudzatbilžu testi pēc videolekcijām – obligāti. 2. Sekmīgi nokārtoti visi pirmsnodarbību testi – obligāti. 3. Apmeklētas un ieskaitītas visas praktiskās nodarbības (tiek novērtēta studenta spēja demonstrēt pirmās palīdzības sniegšanas prasmes dzīvībai kritiskās situācijās) – obligāti. Vērtējumu veido: kumulatīvais vērtējums par testiem (50%) un kursa gala pārbaudījums – rakstiska ieskaite (50%).
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studējošiem ir zināšanas par civilās aizsardzības jautājumiem (atbilstoši MK noteikumiem Nr.716, 05.12.2017.) Studiju kursa apguves rezultātā studentiem būs: • Apgūtas zināšanas par civilās aizsardzības sistēmas struktūru, tiesisko regulējumu, organizāciju un vadību; zināšanas par valsts, pašvaldību, juridisko un fizisko personu uzdevumiem, tiesībām un pienākumiem civilās aizsardzības jomā; zināšanas par paaugstinātas bīstamības objektiem, apdraudējuma risku novērtēšanu, īpašnieku vai tiesisko valdītāju pienākumiem un tiesībām; zināšanas par pašvaldību civilās aizsardzības komisijām; zināšanas par civilās aizsardzības pasākumu plānošanu; zināšanas par bīstamām vielām, to klasifikāciju un prasībām to glabāšanai un pārvadājumiem; zināšanas par starptautiskās palīdzības lūgšanu un sniegšanu; par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem katastrofas gadījumā; zināšanas par īpašiem tiesiskajiem režīmiem un rīcībām specifiskos objektos. • Izpratne par dažādiem vides faktoriem, to ietekmi uz veselību un drošību, rīcību dažādās ar vidi saistītās ārkārtas situācijās. • Studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs aprakstīt pirmās palīdzības sniegšanas principus dzīvībai kritiskās situācijās (piemēram, bīstamas asiņošanas apturēšana, atdzīvināšanas pasākumi), kā arī organizēt palīdzības izsaukšanu.
Prasmes:Studējošie pratīs sekmīgi demonstrēt pirmās palīdzības sniegšanas prasmes dzīvībai kritiskās situācijās (piemēram, bīstamas asiņošanas apturēšanu, atdzīvināšanas pasākumus), kā arī palīdzības izsaukšanu. Studiju kursa apguves rezultātā studenti pratīs: • efektīvi rīkoties nelaimes gadījuma vietā pirms NMP brigādes atbraukšanas; • veikt cietušo primāro izmeklēšanu pirmshospitālā posmā; • veikt pamata atdzīvināšanas pasākumus pieaugušajiem un bērniem; • sniegt pirmo palīdzību svešķermeņa aspirācijas gadījumā; • veikt ārējās asiņošanas apturēšanu ar tiešā spiediena, spiedošā pārsēja metodēm; • veikt pretšoka pasākumu kompleksu. Studiju kursa apguves rezultātā students spēs apzināt dažādus apdraudējumus un to, kā rīkoties dažādās ārkārtas situācijās. Spēs patstāvīgi, kritiski analizēt, atrast informāciju un datus, veicot vides veselības problēmu identifikāciju, kā arī izvērtēt to nozīmi cilvēka veselības saglabāšanā un nostiprināšanā.
Kompetences:Studiju kursa apguves rezultātā students pratīs efektīvi sniegt pirmo palīdzību cietušajam dažādās dzīvībai un veselībai kritiskās situācijās optimālā veidā, izmantojot pieejamos resursus, kā arī pareizi rīkoties dažādās ārkārtas situācijas.
Klīniskās Prasmes:
Nr.SkillLevel
1Kardiopulmonālā reanimācija (pamata)B1 - Pamatlīmenis
2Ventilācija ar elpināmo maisuB1 - Pamatlīmenis
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1First Aid Manual. DK Publishing, 2021.
2European Resuscitation Council; "Guidelines for Resuscitation: 2017 Update"
3Videolekciju un praktisko nodarbību materiāli
4Pirmās palīdzības sniegšanas pamatzināšanu apmācības programmas vadlīnijas
5Vai Tu zini, kā rīkoties ārkārtas situācijās? Rīga: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, 2015, 9 lpp.
6Valsts aizsardzības koncepcija. Rīga: LR Aizsardzības ministrija, 2012., 15 lpp.
7Ārvalstu studentiem/For international students:
8First Aid Manual. DK Publishing, 2021.
9European Resuscitation Council; "Guidelines for Resuscitation: 2017 Update"
Papildu literatūra
1Vides veselība. RSU, 2008.
2Informatīvie materiāli: Atkritumi, Gaiss, Ķīmiskās vielas, Videi draudzīgas izvēles un Ūdens, Vides un reģionālās attīstības ministrija. Rīga, 2003
Citi informācijas avoti
1"Minimālās prasības obligātā civilās aizsardzības kursa saturam un nodarbināto civilās aizsardzības apmācības saturam" (MK noteikumi Nr. 716)
2"Noteikumi par apmācību pirmās palīdzības sniegšanā" (MK noteikumi Nr. 557)
3http://www.vugd.gov.lv; http://stradavesels.lv