Pārlekt uz galveno saturu

Riska un krīzes komunikācija

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:4.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:26.10.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:KSK_045LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātneMērķauditorija:Komunikācijas zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Ruta Siliņa
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Komunikācijas fakultāte
Struktūrvienības vadītājs:Anda Rožukalne
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, kfkoatrsu[pnkts]lv, +371 67409183
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (skaits)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas8
Kopā kontaktstundas20
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Vispārīgas zināšanas par komunikācijas procesu un vadības principiem.
Mērķis:
Iepazīstināt studējošos ar teorētisko bāzi, kas skar krīzes vadību un krīzes komunikāciju, iespējamo krīzes situāciju apzināšanu un izvērtēšanu, gatavošanos tām, rīcību un komunikāciju krīzes situācijā, sabiedrības viedokli un sadarbību ar masu medijiem.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ievads krīžu komunikācijā. Jēdziens, definīcijas. Dž. E. Gruniga un F. J. Repera SA stratēģiskais modelis.Lekcijas1.00auditorija
2Krīzes anatomija jeb ko darīt katrā krīzes fāzē.Lekcijas1.00auditorija
3Krīžu veidi: O. Lerbinger, S. Albrecht, T. Coombs krīžu tipoloģijas. Ievainojamības noteikšana.Lekcijas1.00auditorija
4Gatavošanās krīzes situācijām. Krīžu komunikācijas un krīžu vadības plāns.Lekcijas1.00auditorija
5Praktiskā nodarbība.Nodarbības1.00auditorija
6Krīzes situācijas menedžments jeb ko darīt un runāt krīzes situācijā.Lekcijas1.00auditorija
7Sabiedriskā doma. Masu mediju rīcība un loma krīzes situācijā.Lekcijas1.00auditorija
8Ētiskie aspekti un līdera loma krīzes situācijā.Nodarbības1.00auditorija
9Grupas darba prezentācija un eksāmens.Nodarbības2.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Patstāvīgais izpētes darbs.
Vērtēšanas kritēriji:
Izpētes darbs un gala eksāmens – analīze, piedāvātais risinājums, tā saistība ar teoriju, risinājuma argumentācija.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Par riska un krīzes vadību un riska un krīzes komunikāciju, riska un krīzes komunikācijas vēstījumiem, sadarbību ar medijiem problēmjautājumu (issue) un krīzes situācijā.
Prasmes:Atpazīt un novērtēt riskus un krīzes, sagatavot krīzes vadības un krīzes komunikācijas plānus, izstrādāt krīzes komunikācijas vēstījumu un izvēlēties piemērotāko stratēģiju krīzes komunikācijas veidošanai.
Kompetences:Konsultēt klientus un vadītājus par risku un krīzes vadību un risku un krīzes komunikāciju un spēt praktiski nodrošināt riska un krīzes komunikāciju.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Coombs W. T. Ongoing crisis communication : Planning, Managing, and Responding / 5th ed. -SAGE Publications, Inc; 2019
2Hornmoen H., Backholm K., Social Media Use in Crisis and Risk Communication: Emergencies, Concerns and Awareness.- Emerald Publishing Limited, 2018
3Heath RL., O’Hair H.D., Handbook of Risk and Crisis Communication.- Routledge; 1 ed, 2015
4Fink S., Crisis Management: The Definitive Guide to Managing the Message. -New York et al.: Mc Grw Hill Education, 2013
5Fearn-Banks K. Crisis communications : a casebook approach / Kathleen Fearn-Banks. – 4th ed. – New York, London : Routledge Taylor & Francis group., 2010
6Lehtonens J, Siliņa R., Ābelniece B. Riska un krīze komunikācija. - Rīga: SIA Biznesa Augstskola Turība, 2011.
Papildu literatūra
1Cutlip S.M., Center A.H., Broom G.M., Effective public relation, 9th ed., - Uppers Saddle River, New Jersey: Pearson Education Inc., 2006
2Grifins E. Reputācijas vadības stratēģija : situāciju, krīžu un korporatīvās sociālās atbildības vadīšana. - Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2008.
3Mitroff I., Pearson Chr., Crisis Management, - Jossey: Bass Publisher, 1993
4Fink S., Crisis Management: Planning for the Inevitable, -New York: iUniverse, 2002
5Griffin A. New strategies for reputation management : gaining control of issues, crises & corporate social responsibility / Andrew Griffin. - London ; Philadelphia : Kogan Page, 2008
6Lerbinger O., The Crisis Manager: Facing Risk and Responsibility, - Mawah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, 1997
7Ulmer R.R. Effective crisis communication : moving from crisis to opportunity / Robert R. Ulmer, Timothy L. Sellnow, Matthew W. Seeger. - Thousand Oaks : SAGE Publications, 2007
Citi informācijas avoti
1Jaunākie zinātniskie raksti, kas pieejami RSU Bibliotēkas abonētajās zinātnisko rakstu datubāzēs (piemēram, EBSCO, SAGE Publications, Science Direct, Scopus u.c.).