Pārlekt uz galveno saturu

Ievads socioloģijā

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:3.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:20.01.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:KSK_103LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Socioloģija; Socioloģijas teorija un vēstureMērķauditorija:Komunikācijas zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Taņa Lāce
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Komunikācijas studiju katedra
Struktūrvienības vadītājs:Anda Rožukalne
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, kfko@rsu.lv, +371 67409183
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (skaits)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas8
Kopā kontaktstundas20
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Nav.
Mērķis:
Veidot izpratni par socioloģijas būtību, socioloģijas pamatjēdzieniem un par sabiedrībā notiekošajiem sociālajiem procesiem.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ievads. Socioloģija kā sociālā zinātne. Socioloģijas vēsturiskā attīstība. Socioloģijas vispārējās teorijas.Lekcijas1.00auditorija
2Socializācija: process, aģenti, teorijas. Deviance un sociālā kontrole.Lekcijas1.00auditorija
3Kultūra.Nodarbības1.00auditorija
4Sociālā mijiedarbība. Sociālā struktūra, statuss, lomas. Grupas un organizācijas.Lekcijas1.00auditorija
5Politika, vara, valsts. Ekonomiskā sistēma.Lekcijas1.00auditorija
6Sociālā nevienlīdzība. Sociālā stratifikācija. Sociālā mobilitāte.Nodarbības1.00auditorija
7Sociālie institūti: izglītība, komunikācija un masu mediji.Nodarbības1.00auditorija
8Sociālie institūti: ģimene, reliģija.Lekcijas1.00auditorija
9Sociālās izmaiņas. Sociālās kustības.Lekcijas1.00auditorija
10Globalizācija. Globālā stratifikācija. Iedzīvotāji. Vide.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Obligātās literatūras apguve, gatavošanās semināriem, praktiskiem darbiem, kontroldarbiem, mājasdarbu gatavošana, referāta izstrāde.
Vērtēšanas kritēriji:
Semināri/ praktiskie darbi un kontroldarbi 20%, mājasdarbi 10% referāts 20%, eksāmens 50%.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Spēj definēt socioloģijas pamatjēdzienus un socioloģiskās perspektīvas, spēj argumentēt to atšķirīgo skatījumu uz sabiedrību, spēj diskutēt par sociālo institūtu būtību, to savstarpējo saistību.
Prasmes:Spēj izvēlēties un pielietot praksē atbilstošu socioloģisko perspektīvu un kritiski izvērtēt un analizēt sociālos procesus.
Kompetences:Orientējas sociālajos procesos un sociālajā realitātē, izprot dažādu sociālo faktoru un kultūras ietekmi uz atsevišķu indivīdu dzīvi, izprot mūsdienu sociālās realitātes daudzveidību.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Andersen M., Howard F.Taylor (2001) Sociology. The essentials. Australia, Canada: Wadsworth.
2Calhoun C., Leight D., Keller S. (1997) Sociology. N.Y.: McGraw-Hill, Inc.
3Giddens A. (1997) Sociology. Polity Press.
4Laķis P. (2002) Socioloģija. Ievads socioloģijā. Lekciju kurss. Rīga: Zvaigzne ABC.
5Paula L., Korpa V. Socioloģija. Mācību līdzeklis. Jelgava: LLU SZF Socioloģijas katedra.
Papildu literatūra
1Introduction to Sociology. Wikibooks. https://en.wikibooks.org/wiki/Introduction_to_Sociology
2Macionis, J. Sociology. 14 th ed. – Pearson. 2012./ http://vk.com/doc10228818_171684153?hash=f26ebdaf9beace1492&dl=9db11e0e2fd244bca8
3Tisenkopfs T. (galv.red.) (2008) Socioloģijai Latvijā – 40. LU Raksti. 736. sējums. Socioloģija. - http://www.lu.lv/materiali/apgads/raksti/736.pdf
4Volkovs V. (2007) Socioloģijas teorijas. Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds "Saule"
Citi informācijas avoti
1Blackwell Encyclopedia of Sociology Online.- www.sociologyencyclopedia.com/public/
2International Sociological Association Website. // www.isa-sociology.org/