Pārlekt uz galveno saturu

Komunikācijas tiesības un ētika

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:3.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:26.10.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:KSK_128LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātne; Komunikācijas teorijaMērķauditorija:Komunikācijas zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Ivans Jānis Mihailovs
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Komunikācijas fakultāte
Struktūrvienības vadītājs:Anda Rožukalne
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, kfkoatrsu[pnkts]lv, +371 67409183
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)7Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas14
Nodarbības (skaits)3Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas6
Kopā kontaktstundas20
Nepilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)5Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas10
Nodarbības (skaits)3Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas6
Kopā kontaktstundas16
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Ievads studijās un specialitātē.
Mērķis:
Iepazīstināt studentus ar starptautiskajām, Eiropas un Latvijas tiesību normām, kas nosaka vārda un preses brīvības principus, informācijas aprites kārtību, regulē masu informācijas līdzekļu darbību. Veidot studentu profesionālo skatījumu uz komunikācijas tiesībām un ētiku tiesiskas valsts, demokrātijas un cilvēktiesību garantiju kopsakarību kontekstā. Attīstīt studentu prasmes pielietot komunikācijas tiesību un ētikas normas un principus profesionālajā darbībā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ētika, ētikas pamatjēdzieni. Mūsdienu ētikas aktuālās problēmas. Ētika un tiesības.Lekcijas1.00auditorija
2Žurnālista un sabiedrisko attiecību speciālista profesionālā ētika: pasaules pieredze un situācija Latvijā. Ētika un Internets.Lekcijas1.00auditorija
3Cilvēktiesības: jēdziens un sistēma. Cilvēktiesību garantijas Latvijā.Lekcijas1.00auditorija
4Vārda un preses brīvība. Informācijas atklātība un valsts noslēpums.Lekcijas1.00auditorija
5Vārda brīvības ētiskie un tiesiskie aspekti.Nodarbības1.00auditorija
6Vienlīdzības princips. “Privātās dzīves” princips. Fizisko personu datu aizsardzība.Lekcijas1.00auditorija
7Reklāmas regulējums Latvijā. Reklāmas tiesiskie un ētiskie aspekti. Mediji un reklāma.Nodarbības1.00auditorija
8Preses un elektronisko plašsaziņas līdzekļu darbības regulējums Latvijā. Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes darbība.Lekcijas1.00auditorija
9Autortiesības. Autortiesību nozīme profesionālajā darbībā.Lekcijas1.00auditorija
10Komunikācijas tiesību aktuālās problēmas Latvijā.Nodarbības1.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ētika, ētikas pamatjēdzieni. Mūsdienu ētikas aktuālās problēmas. Ētika un tiesības.Lekcijas0.50auditorija
2Žurnālista un sabiedrisko attiecību speciālista profesionālā ētika: pasaules pieredze un situācija Latvijā. Ētika un Internets.Lekcijas0.50auditorija
3Cilvēktiesības: jēdziens un sistēma. Cilvēktiesību garantijas Latvijā.Lekcijas0.50auditorija
4Vārda un preses brīvība. Informācijas atklātība un valsts noslēpums.Lekcijas0.50auditorija
5Vārda brīvības ētiskie un tiesiskie aspekti.Nodarbības1.00auditorija
6Vienlīdzības princips. “Privātās dzīves” princips. Fizisko personu datu aizsardzība.Lekcijas1.00auditorija
7Reklāmas regulējums Latvijā. Reklāmas tiesiskie un ētiskie aspekti. Mediji un reklāma.Nodarbības1.00auditorija
8Preses un elektronisko plašsaziņas līdzekļu darbības regulējums Latvijā. Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes darbība.Lekcijas1.00auditorija
9Autortiesības. Autortiesību nozīme profesionālajā darbībā.Lekcijas1.00auditorija
10Komunikācijas tiesību aktuālās problēmas Latvijā.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Referāts. Jāizvēlās aktuālie komunikācijas tiesības un ētikas problēmjautājumi. Referāta temats jāsaskaņo ar pasniedzēju. Ir jāapskata izvēlētā temata teorētiskie un praktiskie aspekti.
Vērtēšanas kritēriji:
Gala atzīmi veido visu atzīmju summa. Zināšanas tiek vērtētas 10 ballu sistēmā. Gala atzīmi veido: 1) uzstāšanās semināros – 20%, 2) ieteiktās literatūras kopsavilkumi – 20%, 3) referāts – 20%, 4) gala eksāmens – 40%.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studējošie apgūst komunikācijas tiesību un ētikas pamatnormas, kas nepieciešamas pētot vai profesionāli strādājot komunikācijas nozarē.
Prasmes:Kursa apguves rezultātā studējošie izprot “vārda brīvības”, “preses brīvības”, “informācijas atklātības”, “privātās dzīves”, “vienlīdzības” principu saturu; spēj novērtēt tiesību normu un principu ievērošanas nozīmi komunikācijas procesos; apzinās ētikas normu (ētikas kodeksu) nozīmi pētniecībā un profesionālajā darbībā.
Kompetences:Kursa apguves rezultātā studējošie integrē zināšanas komunikācijas tiesībās un ētikā pētniecībā vai profesionālajā darbībā.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Latvijas Republikas Satversme
2Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)
3Informācijas atklātības likums
4likums "Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem"
5Autortiesību likums
6Reklāmas likums
7Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likums
8Fizisko personu datu apstrādes likums
9Lasmane S. Komunikācijas ētika. – Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2012.
10Latvijas mediju vides daudzveidība. – Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2018
11Latvia // International Legal Research Group on Freedom of Expression – Protection of Journalistic Sources // http://files.elsa.org/AA/LRG_FoE_Final_Report.pdf
12Latvijas Republikas Satversmes komentāri. VIII Cilvēka pamattiesības. – Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2012
Papildu literatūra
1Šimkus A. Žurnālista un avotu aizsardzības privilēģijas definīcija Eiropā un ASV // Jurista Vārds – 2016. – Nr.37.
2Rokasgrāmata žurnālistiem Īsi par mediju likumiem // https://www.sseriga.edu/sites/default/files/inline-files/la…
Citi informācijas avoti
1Publikācijas Jurista Vārds, Communication Law and Policy, tiesu prakse