Pārlekt uz galveno saturu

Lobēšana un interešu aizstāvēšana veselības komunikācijā

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:6.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:26.10.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:KSK_222LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātne; BibliotēkzinātneMērķauditorija:Informācijas un komunikācijas zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Vita Savicka
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Komunikācijas fakultāte
Struktūrvienības vadītājs:Anda Rožukalne
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, kfkoatrsu[pnkts]lv, +371 67409183
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (skaits)6Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas12
Kopā kontaktstundas24
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
“Valsts pārvalde” vai “Valsts komunikācija” bakalaura studiju līmenī.
Mērķis:
Kursa mērķis veicināt maģistrantu izpratni par interešu aizstāvības būtību un metodēm, sniegt izpratni par interešu aizstāvību kā demokrātijas instrumentu, kas ļauj dažādām interešu grupām piekļūt lēmumu pieņēmējiem un ietekmēt politiskos lēmumus dažādos līmeņos. Kursa ietvaros tiek sniegts ieskats par to, kā lobismu izmantot sociālo problēmu risināšanā un veselības komunikācijā ekoloģisko modeļu pielietojuma ietvaros.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Lobēšanas tiesiskais pamats un ētikaLekcijas1.00auditorija
2Politiskās komunikācijas kultūra un ētika. Ētikas kodeksi veselības aprūpes un farmācijas nozarē.Lekcijas1.00auditorija
3Lobisma rašanās un jēdziena izpratnes attīstība.Lekcijas1.00auditorija
4Publiskās izvēles teorija. Sagūstīšanas un ekonomikas regulācijas teorijas.Lekcijas1.00auditorija
5Korporatīvās politiskās uzvedības modeļi. Ietekmes funkcija un kontroles gūšana, kaulēšanās un izsoles metode.Lekcijas1.00auditorija
6Pārliecināšanas sāncensība un inovāciju sacensības. Lobēšanas pamats – informācija, komunikācija un reputācija. Lobēšanas kanāli un fāzes.Lekcijas1.00auditorija
7Lobēšanas rezultātus noteicošie faktori. To izpēte un prognozēšana.Nodarbības1.00auditorija
8Teorētisko pieeju analīze.Nodarbības1.00auditorija
9Interešu aizstāvības stratēģijas analīze.Nodarbības2.00auditorija
10Interešu aizstāvības stratēģiju izstrāde.Nodarbības2.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Sagatavot divu gadījumu analīzi un izstrādāt lobisma kampaņu pašu identificētas un izvēlētas sociālas problēmas risināšanai.
Vērtēšanas kritēriji:
1. lekciju un semināru apmeklētība – 20%; 2. piedalīšanās semināru diskusijās – 30%; 3. grupas vai individuālā prezentācija – 50%.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:• Zināšanas un izpratne par interešu aizstāvību, tās būtību un metodēm. • Zināšanas par interešu aizstāvības demokrātiskiem instrumentiem – kā piekļūt lēmumu pieņēmējiem un ietekmēt politiskos procesus. • Zināšanas par lobisma teoriju un metodēm, lobisma izmantošanu sociālo problēmu risināšanā un veselības komunikācijā.
Prasmes:• Identificēt un kritiski analizēt problēmsituācijas. • Atpazīt un analizēt interešu aizstāvības vai lobisma metožu iezīmes sociālo problēmu un veselības komunikāciju procesā. • Atbilstoši problēmsituācijai izvēlēties piemērotākās interešu aizstāvības vai lobisma pieejas un metodes un argumentēti skaidrot tās izvēli. • Veidot interešu aizstāvības stratēģiju un izstrādāt lobisma kampaņu.
Kompetences:Analizēt un novērtēt sarežģītus praktiskus gadījumus interešu aizstāvības/ lobisma jomā, identificēt katras iesaistītās puses intereses, atšķirīgo viedokļu un interešu sadursmes, to ietekmi uz sociāliem vai politiskiem procesiem. Izmantojot interešu aizstāvības un lobēšanas metodes, izstrādāt lobēšanas kampaņu veselības komunikācijas jomā noteiktu mērķu sasniegšanai.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Bruce I. Newman and Dejan, Vercic Communication of Politics: Cross-Cultural Theory Building in the Practice of Public Relations and Political Marketing, 2003;
2David L. Swanson, Dan Nimmo, New Directions In Political Communication. A Resource Book., 1997;
3Schneider, Maik T. 2014. "Interest-group size and legislative lobbying." Journal of Economic Behavior & Organization 106: 29-41. doi:10.1016/j.jebo.2017.05.007.;
4Shaw, Jane S. 2002. "Public Choice Theory, by Jane S. Shaw: The Concise Encyclopedia of Economics." Library of Economics and Liberty. Skatīts 13.05.2017. http://www.econlib.org/library/Enc1/PublicChoiceTheory.html.;
5Stephenson, Matthew C., un Howell E. Jackson. [b.g.] "Lobbyists as imperfect agents: implications for public policy in a pluralist system." Harvard Journal on Legislation 47. Skatīts:27.04.2017. http://www.law.harvard.edu/faculty/mstephenson/pdfs/Stephen….;
6Victor, Jennifer N. 2007. "Strategic LobbyingDemonstrating How Legislative Context Affects Interest Groups' Lobbying Tactics." American Politics Research 35 (6): 826-845. doi:10.1177/1532673X07300681.
7Ward, Hugh. 2004. "A Game-Theoretical Investigation of Lobbying and the Measurement of Power." Journal of Theoretical Politics 16 (1): 31-52. doi:10-1177/0951629804038901.