Pārlekt uz galveno saturu

Kritiskā domāšana

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:5.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:26.10.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:KSK_235LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:4.00ECTS:6.00
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātneMērķauditorija:Informācijas un komunikācijas zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Artūrs Utināns
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Komunikācijas fakultāte
Struktūrvienības vadītājs:Anda Rožukalne
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, kfkoatrsu[pnkts]lv, +371 67409183
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)24Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas48
Nodarbības (skaits)24Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas48
Kopā kontaktstundas96
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Pamatzināšanas kritiskā domāšanā.
Mērķis:
Veicināt zināšanu apguvi par zinātnisko skepticismu informācijas analīzē, domāšanas loģikā, argumentācijā un zinātniskas diskusijas vešanā. Veicināt izpratnes veidošanu par objektīvas domāšanas nozīmi profesionālajā un sabiedriskajā dzīvē, pētījumu veikšanā un interpretācijā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Kritiskās domāšanas definējumi. Kritiskās domāšanas iemaņas. Metodikas zināšanas. Kritiskās domāšanas dispozīcija. Kritiskās domāšanas pašvērtējums. Ideāls kritiskais domātājs. Duālo sistēmu teorija: ātrā un lēnā domāšana.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
2Kritiskās domāšanas iemaņu apguves process: apraksts, analīze, izvērtējums. Kritiskās domāšanas analītiskā procesa soļi. Refleksija un klarifikācija.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
3Loģikas likumi: pētāmā lieluma noprecizēšanas likums; pretrunas likums; trešā izslēgšanas likums; pietiekoša (apmierinoša) pierādījuma likums. Cēloņsakarību atšķirība no citiem saišu veidiem (korelācijas, līdzības, sakritības).Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
4Loģiku ierobežojošie lielumi: vērtības; savas taisnības izjūta; impulsīvas emocijas, savs paštēls kā pašapmāns par sevi.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
5Izplatītākās loģikas kļūdas.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
6Zinātniskās un kritiskās domāšanas svarīgāko ideju attīstības īsa vēsture.Lekcijas2.00auditorija
7Kritiskā domāšana teorijās par apziņu. Debates.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
8Kritiskās domāšanas dispozīcijas sastāvdaļas un to attīstīšana.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
9Argumentācijas prasmes. Diferenciācija starp vājiem un stipriem argumentiem. Kļūdaino pieņēmumu atspēkošana. Sokrātiskais dialogs. Debates.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
10Pārliecību vai pieņēmumu noteikšana. Debates – kas ir psihiska slimība un kas ir psihiska veselība. Homoseksualitāte – norma vai patoloģija.Nodarbības2.00auditorija
11Kritiskā domāšana un empātija. Spēja tolerēt pretējus uzskatus. Spēja uztvert kritiku adekvāti. Neadekvāta kritikas uztvere.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
12Kritiskā domāšana kā godīgums. Melu nepieciešamība. Debates.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
13Kritiskā domāšana un emocionālā inteliģence.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
14Kritiskā domāšana un morāle. Intuitīvā morāle un kritiskajā domāšanā balstītā ētika. Aizspriedumu atspēkojums.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
15Atspēkojošo intuitīvās morāles argumentu noformulēšana. Debates.Nodarbības2.00auditorija
16Kritiskā domāšana un radošā domāšana. Elastība, prāta atvērtība un skepticisms kā pierādījumu konservatīvisms. Prāta vētra kā tehnika.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
17Sokrātiskā dialoga prasmju attīstība.Nodarbības2.00auditorija
18Kritiskās domāšanas konflikts ar neracionālajām subpersonībām. Cilvēka neracionālo subpersonību veidi. Subpersonību atpazīšanas nozīme kritiskās domāšanas pašvērtējuma attīstībā.Lekcijas2.00auditorija
19Kritiskā domāšana teorijās par cilvēka dabu un dzimumatšķirībām. Debates.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
20Kritiskā domāšana teorijās par brīvo gribu. Debates.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
21Ilūzijas. Pašapmāns. Murgi. Maģiskā domāšana, mitoloģiskā domāšana, ticība paranormālajam un kritiskā domāšana. Sazvērestības teoriji argumentācijas kļūdas. Sazvērestību teoriju atspēkošanas problemātika.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
22Kritiskā domāšana ticības jautājumos (skepticisms, agnosticisms, ateisms, sekulārais humānisms, racionālisms).Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
23Nākotnes domāšanai nepieciešamās piecas formas (Hovarda Gārdnera teorija). Disciplinējošais, sintezējošais, kreatīvais (radošais), respektoloģiskais un ētiskais domāšanas tips.Lekcijas2.00auditorija
24Kritiskā domāšana un laimes sasniegšana vai dzīves labsajūta.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Patstāvīgajā darbā studējošais izskata iespējamos datu analīzes domāšanas modeļus, sava viedokļa argumentāciju.
Vērtēšanas kritēriji:
Tiek vērtēta studējošo līdzdalība praktiskajos darbos. Patstāvīgajā darbā studējošais izskata iespējamos datu analīzes domāšanas modeļus, sava viedokļa argumentāciju. Nodarbību ieskaite tiek izlikta, ja sekmīgi izpildīti praktiskie darbi un patstāvīgais darbs. Ieskaites vērtējums veidojas no praktisko darbu un patstāvīgā darba vērtējumiem un ir sekmīgs, ja atbilst vismaz 4 ballēm.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:1. Zināšanas par informācijas, teoriju un individuālu uzskatu analīzes principiem. 2. Zināšanas par spēcīgas argumentācijas principiem.
Prasmes:1. Prasmes argumentēt savu viedokli. 2. Prasmes atšķirt zinātniski pamatotus uzskatus no pseidozinātniskiem. 3. Prasmes diskutēšanā un pārrunu vešanā. 4. Prasmes veidot pamatotus secinājumus. 5. Prasmes analizēt izlasīto informāciju. 6. Prasmes kritiski pamatot savu pētījumus.
Kompetences:Studiju kursa apguves rezultātā studējošie būs spējīgi novērtēt informāciju un dažādu teoriju zinātniskumu.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Stella Jones-Devitt and Liz Smith. Critical Thinking in Health and Social Care. SAGE Publications, 2007.
2Browne, M. Neil, Asking the right questions : a guide to critical thinking / M. Neil Browne, Stuart M. Keeley, Bowling Green State University, 11th edition.
Papildu literatūra
1Rubene Z. Kritiskā domāšana studiju procesā. Otrs papildinātais izdevums. LU Akadēmiskais apgāds, 2008.
2Schick, T. How to think about weird things: critical thinking for a new age. Seventh ed. The McGraw-Hill Companies, 2014.
3Smith, Jonathan C. Pseudoscience and extraordinary claims of the paranormal: a critical thinker’s toolkit. Wiley-Blackwell, 2010.
Citi informācijas avoti
1Argumentācija un kritiskā domāšana. 1.-6. lekcija. Mārtiņš Vaivars, Edgars Lapiņš. YouTube.
2https://www.criticalthinking.org/