Pārlekt uz galveno saturu

Uz pierādījumiem balstīts sociālais darbs

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:04.11.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:LUSDK_009LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Socioloģija; Sociālā politika un sociālā darba organizācijaMērķauditorija:Sociālā labklājība un sociālais darbs
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Silva Rupaine
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Labklājības un sociālā darba katedra
Struktūrvienības vadītājs:Lolita Vilka
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, socdkatrsu[pnkts]lv, +371 67061575
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)8Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas16
Nodarbības (skaits)8Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas16
Kopā kontaktstundas32
Nepilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)5Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas10
Nodarbības (skaits)5Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas10
Kopā kontaktstundas20
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Atbilstoši studiju programmai.
Mērķis:
Sekmēt studentu izpratni un veicināt iniciatīvu izprast un īstenot uz pierādījumiem balstītu praksi sociālajā darbā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Uz pierādījumiem balstīta prakse (Evidence-based practice (EBP) un Evidence-based social work (EBSW), tās vēsturiskā attīstība; uz pierādījumiem balstīta prakse medicīnā un sociālā darbā. Uz pierādījumiem balstītas prakses soļi.Lekcijas2.00auditorija
2Uz pierādījumiem balstītās informācijas meklēšana elektroniskajos resursos par sociālo darbu. Pierādījumu, pētījumu veidi, to atšķirības.Lekcijas2.00auditorija
3Citējamu elektronisko resursu (tiešsaistes datubāzes) izmantošanā pētnieciskajam darbam sociālā darba pētījumu jomā.Lekcijas1.00datorklase
4Citējamu elektronisko resursu (tiešsaistes datubāzes) izmantošanā pētnieciskajam darbam sociālā darba pētījumu jomā.Nodarbības2.00datorklase
5Uz pierādījumiem balstītā prakse sociālajā darbā makro, mezo un mikrolīmenī sociālā darba praksē Latvijā: institūciju un pakalpojumu izveidē, institūciju darbībā, profesionālie pierādījumu meklēšanas veidi problēmas izzināšanai, pierādījumu apzināšanai lēmumu pieņemšanai, kā arī prakses efektivitātes mērīšanai.Lekcijas2.00auditorija
6Uz pierādījumiem balstītā prakse sociālajā darbā makro, mezo un mikrolīmenī sociālā darba praksē Latvijā: institūciju un pakalpojumu izveidē, institūciju darbībā, profesionālie pierādījumu meklēšanas veidi problēmas izzināšanai, pierādījumu apzināšanai lēmumu pieņemšanai, kā arī prakses efektivitātes mērīšanai.Nodarbības6.00auditorija
7Lēmumu pieņemšanas process uz pierādījumiem balstītā praksē. Sistemātiskā pārskata izveides principi un kritēriji.Lekcijas1.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Uz pierādījumiem balstīta prakse (Evidence-based practice (EBP) un Evidence-based social work (EBSW), tās vēsturiskā attīstība; uz pierādījumiem balstīta prakse medicīnā un sociālā darbā. Uz pierādījumiem balstītas prakses soļi.Lekcijas1.00auditorija
2Uz pierādījumiem balstītās informācijas meklēšana elektroniskajos resursos par sociālo darbu. Pierādījumu, pētījumu veidi, to atšķirības.Lekcijas1.00auditorija
3Citējamu elektronisko resursu (tiešsaistes datubāzes) izmantošanā pētnieciskajam darbam sociālā darba pētījumu jomā.Lekcijas1.00datorklase
4Citējamu elektronisko resursu (tiešsaistes datubāzes) izmantošanā pētnieciskajam darbam sociālā darba pētījumu jomā.Nodarbības2.00datorklase
5Uz pierādījumiem balstītā prakse sociālajā darbā makro, mezo un mikrolīmenī sociālā darba praksē Latvijā: institūciju un pakalpojumu izveidē, institūciju darbībā, profesionālie pierādījumu meklēšanas veidi problēmas izzināšanai, pierādījumu apzināšanai lēmumu pieņemšanai, kā arī prakses efektivitātes mērīšanai.Lekcijas1.00auditorija
6Uz pierādījumiem balstītā prakse sociālajā darbā makro, mezo un mikrolīmenī sociālā darba praksē Latvijā: institūciju un pakalpojumu izveidē, institūciju darbībā, profesionālie pierādījumu meklēšanas veidi problēmas izzināšanai, pierādījumu apzināšanai lēmumu pieņemšanai, kā arī prakses efektivitātes mērīšanai.Nodarbības3.00auditorija
7Lēmumu pieņemšanas process uz pierādījumiem balstītā praksē. Sistemātiskā pārskata izveides principi un kritēriji.Lekcijas1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
1. Izpētīt un analizēt un prezentēt vienu pierādījumu (pētījumu) veidu. 2. Sava "mini" sistemātiskā pārskata izveide. Pētniecisko rakstu no starptautiskajām datu bāzēm un citiem pamatotiem avotiem analītisks apkopojums par studenta kursa darba vai prakses jomas tēmu. Atrast citējamos avotos 3-5 rakstus par studenta kursa darba tēmu un iepazīties ar šo rakstu saturu. Izstrādāt materiālu kursa darbam, kas aptver izstudēto rakstu saturu. Obligāti pievienot atbilstoši formulētas atsauces. Darba apjoms 4 – 5 lpp. Darbs iesniedzams elektroniski. Jāiesniedz gan paši raksti, gan sagatavotais materiāls. Apakšmērķis – sekmēt kursa darba izstrādi saskaņā ar uz pierādījumiem balstītas prakses pieredzi. Virsuzdevums: veikt darbu maksimāli korekti – lai nākotnē tas varētu kalpot par paraugu turpmāko kursa darbu, bakalaura darba un maģistra darba izstrādei vai pētījumam praksē.
Vērtēšanas kritēriji:
Pārbaudes metodes: 1. Prezentācija par vienu pētījuma veidu: 1.1. atklāti un analizēti visi pētījuma veida kritēriji, 1.2. atklāta prasme atrast kopīgo un atšķirīgo ar citiem pētījumu veidiem. 2. Rakstveida eksāmens – sava "mini" sistemātiskā pārskata izveide. Uzdevumam ir divi apakšuzdevumi: 2.1. Pirmais uzdevums. Analizēt citus pētījumus (optimāli 3 – 5) par Jūsu tēmu. Kritēriji analīzei: Pētījuma tēma Autori Pētījuma mērķis Pētījuma metodes Izlases atslēgas kritēriji Izlases lielums Kur pētījums ticis publicēts Valoda Finansējums Iekļaušanas un izslēgšanas kritēriji Atklājumi Secinājumi Ja kāds no kritērijiem netiek aprakstīts oriģinālajā pētījumā (piem., finansējums) tad to neapraksta. Šos kritērijus ieteikums aprakstīt tabulā vai aprakstoši vai kombinēti – daļu īsi tabulā ar papildus aprakstu tekstā. Variet atrast sev vispieņemamāko veidu, galvenais, lai kritēriji paveikti. 2. Otrais uzdevums – veikt visu iekļauto pētījumu apkopojumu un analīzi pēc kritērijiem: Manu iekļauto pētījumu iekļaušanas un izslēgšanas kritēriji Mana sistemātiskā pārskata mērķis Mana sistemātiskā pārskata uzdevumi Mana sistemātiskā pārskata jautājums Veikt izvērstus secinājumus par iegūtajiem datiem pēc to apkopošanas. Identificējiet kopīgo un atšķirīgo pētījumu rezultātos starp aptvertajiem pētījumiem. Vai un kā iegūtos secinājumus varētu piemērot sociālā darba praksei.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens
Studiju rezultāti
Zināšanas:Par uz pierādījumiem balstītas prakses būtību un virzieniem: (Evidence-based practice (EBP) un Evidence-based social work (EBSW)); informācijas ieguves un meklēšanas veidiem; pierādījumi kā sociālā darba prakses instruments, pētniecības instrumenti problēmas izzināšanai, pierādījumu apzināšanai, kā arī prakses efektivitātes mērīšanai; kritiskās domāšanas būtību un sekmēšanas iespējām; par sociālā darba praksē pielietojamiem instrumentiem un to izmantošanas veidiem.
Prasmes:Atrast materiālus gan publiskās meklētājprogrammās gan publikācijas uz pierādījumiem balstītos pārskatus dažādos starptautiskajos citējamos žurnālos; prasmes pielietot tiešsaistes datubāzes; piemērot kritisko vērtēšanu atrastajai informācijai; kritiskās domāšanas, lēmumu pieņemšanas prasmes; saistošu pētījumu rezultātu vai citas saistošas informācijas iekļaušana pētnieciskā pārskatā, korekti atsaucoties uz izmantotajiem avotiem; uzsākta prasmju pilnveide atlasīt iespējamos pielietojamos sociālā darba instrumentus problēmas izzināšanai, pierādījumu apzināšanai, kā arī prakses efektivitātes mērīšanai, u.c.
Kompetences:Pielietot uz pierādījumiem balstītus informācijas resursus, izvērtēt atrastās informācijas ticamību un noderīgumu, tās atbilstību tēmai un konkrētajai situācijai praksē; sociālā darba praksē rīkoties ar uz pierādījumiem balstītas sociālā darba prakses instrumentiem – sociālā gadījuma risinājumu meklēšana, izmantojot pētījumu datus, lēmumu pieņemšana, izmantojot pētījumu datus; motivācija tālākai uz pierādījumiem balstītas prakses izpratnes padziļināšanai un praktizēšanai sociālā darba jomā.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Znotiņa I. Uz pierādījumiem balstītas medicīnas resursi - labāko pierādījumu meklēšana un izmantošana. RSU. 2014. -49.lpp.
2Juris Osis. Pierādījumi, pieredze, intuīcija - efektīvas sociālā darba prakses instrumenti. 2019. 33.lpp.-36.lpp.
3Webber M. Applying research evidence in social work practice. Red Globe Press. 2014. 228.p.
4Marcia Egan “Evidence-based interventions for social work in health care”, 2010
5Ruffolo M.C., Perron B.E., Voshel E.H. Direct Social Work Practice: Theories and Skills for becoming an Evidence-Based Practioner. 2014., 280 p.
6Medicīnas informācijas meklēšana elektroniskajos resursos. Mācību materiāls. Latvijas Medicīnas bibliotēka. Nacionālais apgāds, 2009.
7Social Work Policy Institute: Evidence-Based Practice
8Evidence Based Social Work Practice Workshop August 22 , 2011. Online review of OBO-SW “Evidence-based Practice: Finding Evidence”
9Evidence - Based Policy and Practice Resources
10Finne J. Evidence-based practice in social work: Who are the critics? 2020.
11Mathews I., Crawford K. Evidence - based Practice in Social Work: Thinking through Social Work. Sage Publications. 2011., 146. p.
Papildu literatūra
1Sanita Muižniece. Pierādījumos balstīts sociālais darbs: teorija un pieredze. RSU. Bakalaura darbs.2017.
2Anspoka R. Intervences novērtēšana sociālajā darbā ar gadījumu. Maģistra darbs. Zin.d.vadītaja L.Vilka. – Rīga: RSU, 2011.
3Uz pierādījumiem balstīts sociālais darbs - Izaicinājumi un sasniegumi. Sandra Nikolajeva, Laila Balode
4Dunlop J. M., Holosko M. Information Technology and Evidence - Based Social Work Practice. Routledge 252p.
5 Gray M., Joy E., Plath D.... Opinions about evidence: A study of social workers’ attitudes towards evidence-based practice, 2013
6Naigrens L., Soidans H. Sociālā darba pētniecība un tā atkarība no prakses. Dzīves jautājumi. X. – Rīga: SPDA “Attīstība”, 2005.
7Edward J Mullen (Columbia University, USA), Joseph Shuluk (Social Work Leadership Institute of The New York Academy of Medicine, USA) (Article) Outcomes of social work intervention in the context of evidence-based practice Journal of Social Work 11(1) (49–63).- USA
8Bloom M., Fisher J., Orme G.J. Evaluating Practice: Guidelines for the Accountable Professional (5th Edition). - Publisher: Allyn & Bacon, 2006.
9Nordheim L. Evidence based practice – principles, process and practical skills. Collaboration and knowledge – investment for development of civic society: education courses for searching the medical information: course materials; 2007 May 8-10; Riga, Latvia.
10Oakland J.S., Sohal A.S. Total quality managment: text with cases.- Pacific Rim Edition, 2001.
11Rycroft- Malone J., Seers K., Titchena A., Harvey G., Kitson A. & McCormack B. What counts as evidence in evidence - based practice? Journal of Advanced Nursing 47(1), 81–90., 2004.
12Sackett, D.L, Rosenberg, W.M.C., Muir Gray, J.A., Haynes, R.B., & Richardson, W.S. (1996). Evidence-based medicine: What it is and what it isn't. British Medical Journal, 312(7023), 71-72
13Stephen Webb. Evidence-based Practice and Decision Analysis in Social Work: An Implementation Model. Journal of Social Work, 2002.
14Evidence - based behavioral practice. Mājaslapa. Dažādi avoti pašmācībai angļu valodā.
15 Rosen, A., & Proctor, E. (Eds.). (2003). Developing practice guidelines for social work intervention: Issues, methods, and a research agenda. New York: Columbia University Press.
16Rubin A. Teaching EBP in social work: Retrospective and prospective. 2010.
17Bentovirn Amon, Bingley Miller Liza. The Family Assessment. Assessment of competence, strengths and difficulties. – Brighton: Pavilion Publishing Ltd, 2001.
18González-Prendes A. Antonio, Cognitive-Behavioral Therapy and Social Work Values: A Critical Analysis. Wayne State University Journal of Social Work Values and Ethics, Volume 9, Number 2 (2012)
19Caidwell Bettye, Bradley Rebert. The home inventory. - UK, Vales: Child and family training, 2008.
20Joel Fisher, Kevin Corcoran. Measures for Clinical Practice and Research. a sourcebook. Fourth edition. Volume 1. Couples, Families and Children. Oxford University Press. 2007.
21Cox A., Bentovim A. Framework for the Assessment of Children in Need and their Families. The Family Pack of Questionnaires and Scales. – London: The Stationery Office, 2000.
22Joel Fisher, Kevin Corcoran. Measures for Clinical Practice and Research. a sourcebook. Fourth edition. Volume 2.Adults. Oxford University Press. 2007.
Citi informācijas avoti
1Evidence-based Medicine Resource Center: http://www.ebmny.org/
2Katcher, B. (2006) Medline: a Guide to Effective Searching in PubMed and Other Interfaces [monograph on the Internet]. 2nd ed. San Francisco, Ashbury Press http://books.google.com/books?id=hqrnUZIotcAC&printsec=fron…
3Social Work Policy Institute: Evidence-Based Practice http://www.socialworkpolicy.org/research/evidence-based-pra…
4Social Work Resources: Evidence Based Practice. James W. Drisko, Ph.D., L.I.C.S.W., Professor at the Smith College School for Social Work in Northampton http://sophia.smith.edu/~jdrisko/evidence_based_practice.htm
5A.Antonio González-Prendes. Cognitive Behavioral Therapy
6Dorian Traube. Evidenced-Based Practice in the field of Social Work. - USC School of Social Work. http://www.youtube.com/watch?v=BPqv9K-IZUI (video)