Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Silva Rupaine
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Sociālā labklājība un sociālais darbs
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Socioloģija; Sociālā politika un sociālā darba organizācija

Mērķis

Sekmēt studentu izpratni un veicināt iniciatīvu izprast un īstenot uz pierādījumiem balstītu praksi sociālajā darbā.

Priekšzināšanas

Atbilstoši studiju programmai.

Rezultāti

Zināšanas

Par uz pierādījumiem balstītas prakses būtību un virzieniem: (Evidence-based practice (EBP) un Evidence-based social work (EBSW)); informācijas ieguves un meklēšanas veidiem; pierādījumi kā sociālā darba prakses instruments, pētniecības instrumenti problēmas izzināšanai, pierādījumu apzināšanai, kā arī prakses efektivitātes mērīšanai; kritiskās domāšanas būtību un sekmēšanas iespējām; par sociālā darba praksē pielietojamiem instrumentiem un to izmantošanas veidiem.

Prasmes

Atrast materiālus gan publiskās meklētājprogrammās gan publikācijas uz pierādījumiem balstītos pārskatus dažādos starptautiskajos citējamos žurnālos; prasmes pielietot tiešsaistes datubāzes; piemērot kritisko vērtēšanu atrastajai informācijai; kritiskās domāšanas, lēmumu pieņemšanas prasmes; saistošu pētījumu rezultātu vai citas saistošas informācijas iekļaušana pētnieciskā pārskatā, korekti atsaucoties uz izmantotajiem avotiem; uzsākta prasmju pilnveide atlasīt iespējamos pielietojamos sociālā darba instrumentus problēmas izzināšanai, pierādījumu apzināšanai, kā arī prakses efektivitātes mērīšanai, u.c.

Kompetences

Pielietot uz pierādījumiem balstītus informācijas resursus, izvērtēt atrastās informācijas ticamību un noderīgumu, tās atbilstību tēmai un konkrētajai situācijai praksē; sociālā darba praksē rīkoties ar uz pierādījumiem balstītas sociālā darba prakses instrumentiem – sociālā gadījuma risinājumu meklēšana, izmantojot pētījumu datus, lēmumu pieņemšana, izmantojot pētījumu datus; motivācija tālākai uz pierādījumiem balstītas prakses izpratnes padziļināšanai un praktizēšanai sociālā darba jomā.

Plānojums

Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sociālais darbs, SD3BakalaursObligātsDaiga Šļahota, Silva Rupaine, Daniel Markovič
Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sociālais darbs, SDN4BakalaursObligātsSilva Rupaine, Daiga Šļahota