Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Silva Rupaine
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Sociālā labklājība un sociālais darbs
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Socioloģija; Sociālā politika un sociālā darba organizācija

Mērķis

Sekmēt studentu izpratni un veicināt iniciatīvu izprast un īstenot uz pierādījumiem balstītu praksi sociālajā darbā.

Priekšzināšanas

Atbilstoši studiju programmai.

Rezultāti

Zināšanas

Uz pierādījumiem balstītas prakses būtība un virzieni: (Evidence-based practice (EBP) un Evidence-based social work (EBSW)). Informācijas ieguves un meklēšanas veidi. Elektroniskā resursa (datubāzes, internetvietnes) izvēle. Pārzinās uz pierādījumiem balstīto pētījumu veidus un hierahiju. Meklēšanas formulas veidošana. Meklēšanā izmantojamie savienotājvārdi un aizstājējzīmes. Pirmsizpēte. Pierādījumi kā sociālā darba prakses instruments. Pārzinās uz pierādījumiem balstītos prakses soļus. Sistemātiskā pārskata veidošanas kritēriji. Uz pierādījumiem balstītas prakses piemēri mikro, mezo, makro līmeņos. Pierādījumu apzināšana. sociālā gadījuma risināšanai, sociālo pakalpojumu attīstīšanai kopienā. Sociālā gadījuma intervence, balstoties uz pierādījumiem balstītu informāciju. Ētika uz pierādījumiem balstītā praksē.

Prasmes

Digitālās kompetences apakšprasme - prasme atlasīt informāciju (informācijas lasītprasme), izšķirtspējas pilnveidošana:
Prasme atrast materiālus gan publiskās meklētājprogrammās gan publikācijas uz pierādījumiem balstītos pārskatus dažādos starptautiskajos citējamos žurnālos. Prasme pielietot tiešsaistes datubāzes, piemērot kritisko vērtēšanu atrastajai informācija. Prasme iekļaut pētnieciskā pārskatā atbilstošu un pamatotu pētījumu rezultātu. Prasme izvērtēt un pamatot ārvalstu pētījumu datu atbilstību (iekļaušanu vai neiekļaušanu) Latvijas sociālā darba jomā. Pilnveidot prasmi atlasīt iespējamos pielietojamos uz pierādījumiem balstītos sociālā darba instrumentus problēmas izzināšanai, pierādījumu apzināšanai, lēmumu pieņemšanā.
Prasme veidot sistemātisko pārskatu par sociāla darba jomu.
Prasme modelēt sociālā gadījuma intervences plānu, ņemot vērā uz pierādījumiem balstītās prakses principus.

Kompetences

Studenti attīsta digitālo kompetenci: pielietot uz pierādījumiem balstītus informācijas resursus sociālā darba jomā.
Studenti attīsta kompetenci domāt kritiski (izvērtējoši): izvērtēt atrastās informācijas ticamību un noderīgumu, tās atbilstību pētāmai tēmai un konkrētajai situācijai praksē mikro, mezo un makro līmeņos – sociālā gadījuma risinājumu meklēšana, lēmumu pieņemšana, izmantojot pētījumu datus.
Studenti pilnveido kompetenci izprast nepieciešamību turpmāk pilnveidot un padziļināt uz pierādījumiem balstītas prakses īstenošanu sociālā darba jomā.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sociālais darbs, SD3BakalaursObligātsSilva Rupaine, Daniel Markovič, Daiga Šļahota