Pārlekt uz galveno saturu

Grupu terapijas metodes sociālajā darbā

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Par studiju kursu
Kursa kods:LUSDK_024LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Psiholoģija; Klīniskā psiholoģijaMērķauditorija:Sociālā labklājība un sociālais darbs
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Ilze Dreifelde
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Labklājības un sociālā darba katedra
Struktūrvienības vadītājs:Lolita Vilka
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, socdk@rsu.lv, +371 67061575
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (skaits)6Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas12
Kopā kontaktstundas24
Nepilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (skaits)6Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas12
Kopā kontaktstundas24
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
saskarsmes psiholoģija, grupu psiholoģija
Mērķis:
Iepazīstināt maģistrantus ar grupu terapijas pamatprincipiem un tās metožu pielietošanu sociālajā darbā, attīstīt nodarbību programmu sastādīšanas un vadīšanas prasmes. Galvenā uzmanība tiek veltīta grupu terapijas metožu mērķu izvirzīšanai, metožu izvēles priekšnosacījumiem un analīzei. Praktiskajās nodarbībās tiks attīstīta grupas vadīšanas prasmes.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ievads grupu terapijas teorijā. Sociālais darbs ar grupu raksturojums, pamatmērķi, veidi.Lekcijas1.00auditorija
2Grupas dinamika. Grupas dalībnieku tipi.Lekcijas1.00auditorija
3Sociālpsiholoģiskā treniņa pamatprincipi sociālajā darbā, struktūra, dalībnieku atlase, noteikumi grupā. Metodes sociālpsiholoģiskajā treniņā.Lekcijas1.00auditorija
4Atbalsta grupu darba pamatprincipi sociālajā darbā.Lekcijas1.00auditorija
5Atbalsta grupu darba pamatprincipi sociālajā darbā. Relaksācija grupā.Nodarbības1.00auditorija
6Saskarsmes iemaņu un prasmju pilnveidošana grupā. Atgriezeniskā saite grupas darbā. Vadītāja personība, nepieciešamās prasmes.Lekcijas1.00auditorija
7Komandas darba principi sociālajā darbā.Lekcijas1.00auditorija
8Komandas darba principi sociālajā darbā. Praktiskās nodarbības.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Aktīva dalība lekcijās un praktiskajās grupu vadīšanas nodarbībās – 50%, grupas programmas izstrāde 30%, programmas prezentācija 20%.
Vērtēšanas kritēriji:
Gala pārbaudījuma veids: eksāmens – patstāvīgi veidotas grupu terapijas nodarbību programmas prezentācija; ieskaite – praktiska grupas vadīšana 45-50 min. Praktiska grupas vadīšana 45-50 min. – 50%; grupu terapijas nodarbību programmas izstrāde – 30% un prezentācija 20%.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studenti zina dažādu grupu terapijas metožu teorētisko pamatojumu, zina dažādas grupu terapijas formas sociālajā darbā ar dažādām klientu grupām, zina grupu terapijas procesa organizācijas īpatnības darbam ar dažādām klientu grupām sociālajā darbā, izprot sociāli psiholoģiskā treniņa, atbalsta grupu metožu pielietošanas nozīmi un komandas darba procesa pamatprincipus. Maģistranti ir guvuši izpratni par grupu terapijas nodarbību programmu veidošanas pamatprincipiem.
Prasmes:Studenti prot izvēlēties atbilstošas grupu terapijas metodes sociālajā darbā, atbilstoši dažādām klientu grupām, izvirzīt grupas darba mērķi, sniegt atgriezenisko saiti. Studenti spēj pielietot grupu terapijas metodes sociālajā darbā saskaņā ar sociālā darba mērķi, analizēt grupu terapijas dinamiku un interpretēt iegūtos rezultātus. Spēj veidot grupu terapijas nodarbību programmu konkrētai mērķauditorijai saskaņojot dažādas intereses un mērķus.
Kompetences:Maģistranti īstenojot grupu terapijas metodes noteiktai mērķauditorijai spēj izvēlēties atbilstošas metodes un tehnikas. Spēj īstenot pasākumus grupas darba organizēšanā, dalībnieku atlasē, saskaņoto mērķu izvirzīšanā un noteikšanā. Spēj vadīt grupu mērķa virzienā izprotot grupas dinamikas pamatnosacījumus, kā arī spēj profesionāli noslēgt grupas darbu. Ir kompetenti veidot dažādas grupu terapijas programmas dažādām mērķauditorijām.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Payne M. Modern Social Work Theory. (2005) Lyceum Books; 3 edition.
2“Ieteikumi pašpalīdzību grupu izveidei” (1998). LR LM Sociālās palīdzības departaments, Rīga
3Middelman R.R.,Wood, G.G.Skills for Direct Practise in Social Work.(1990). Columbia University Press.
4Ялом И. (2001). Групповая психотерапия. Теория и практика. - М.: ЭКСМО-Пресс
5Рудестам К. Груповая психотерапия.(1998) - СПб: Питер
Papildu literatūra
1Rokasgrāmata. Sociālais darbs ar grupu. Kuldīgas Sociālais dienests.2011.
2Rokasgrāmata. Psihosociālais darbs sistēmiskajā pieejā. Teorija un prakse. (2015) Nodibinājums „C Modulis”, Jūrmala, Latvija.
3Mākslu metodes un tehnikas profesionāljā darbā. Autoru kolektīvs. Sast.Mārtinsone K. (2010)
4Reids Kenets E. Sociālā darba prakse grupās. (1997). SDSPA „Attīstība”, tulkots mācību materiāls.
5Zastrow C.H. Social Work With Groups. A Comrehensive Work Book.(2009) Brooks/Cole, Cengage Learning;
Citi informācijas avoti
11.http://en.wikipedia.org/wiki/Social_work_with_groups#Purpose_of_Social_Work_with_Groups
2http://www.aaswg.org/files/aaswg_standards_for_social_work_practice_with_groups.pdf
3http://freespace.virgin.net/nick.child/moresp.htm