Pārlekt uz galveno saturu

Filozofija un medicīnas ētika

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:3.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:11.03.2021
Par studiju kursu
Kursa kods:LUSDK_036LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Filozofija; ĒtikaMērķauditorija:Māszinības
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Olafs Brūvers
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Labklājības un sociālā darba katedra
Struktūrvienības vadītājs:Lolita Vilka
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, socdkatrsu[pnkts]lv, +371 67061575
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (skaits)10Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas20
Kopā kontaktstundas32
Nepilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (skaits)6Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas12
Kopā kontaktstundas24
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Nav nepieciešamas.
Mērķis:
Filozofijas sadaļā: sniegt studentiem sistematizētu priekšstatu un pamatzināšanas par filozofiskās domas vēsturisko attīstību pasaulē un Latvijā; attīstīt patstāvīgas domāšanas prasmes un spējas studentiem iegūt savu pārliecību par notiekošajiem procesiem sabiedrībā un pasaulē kopumā, apzināties un saprast savu vietu kā indivīdam tajā; iepazīstināt studentus ar galvenajiem filozofijas virzieniem, kategorijām, konceptiem, teorijām filozofiskās domas attīstības procesos, kā arī ar pagātnes un tagadnes ievērojamāko filozofu portretiem; Medicīnas ētikas sadaļā: veidot studentos pamatzināšanas un izpratni par ētikas, morāles un tikumības vietu un lomu sabiedrībā, to vēsturisko attīstību pasaulē un Latvijā, kā arī to nozīmi personības veidošanā un izaugsmē; iepazīstināt ar Medicīnas ētikas aizsākumiem līdz mūsu dienu modernajiem zinātnes un tehnoloģijas atklājumiem un to izaicinājumiem Medicīnas ētikas jomā; sniegt studentiem atbilstošas un dziļas zināšanas par Medicīnas ētikas nosacījumiem un nozīmi veselības aprūpē; pacienta un ārstniecības personāla un veselības attiecībām – pienākumi, atbildība, tiesības, iespējamo konfliktu risinājumi; sniegt izpratni par Medicīnas ētikas normu un principu obligātu ievērošanu un to veicināšanu.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ētikas apskatāmie jautājumi, virzieni un darbības jomas. Cilvēka dzīves jautājumi un ētikas aspekti, medicīnas ētikas sākums un attīstība. Medicīnas ētikas galvenās iezīmes un īpašības.Lekcijas1.00auditorija
2Medicīnas ētikas galvenie jautājumi un to pamatojumi. Ētikas principu noteikšana medicīnā un likumu normu ievērošana. Pacienta tiesības un ētika medicīnā. Dažādu gadījumu (situāciju ētika/dilemmas) risinājumi Medicīnas ētikas jomā.Lekcijas1.00auditorija
3Izpratne par ētikas, morāles un tikumības vietu un lomu sabiedrībā, vēsturisko attīstību pasaulē un Latvijā, kā arī to nozīmi personības veidošanā un izaugsmē. Medicīnas ētikas īpašais raksturs.Nodarbības1.00auditorija
4Medicīnas ētikas svarīgākie aspekti un būtība. Hipokrāta zvērests (460.-377. BC). Medicīnas ētikas galvenie pamatprincipi. Deontoloģijas vieta un nozīme. Medicīnas ētikas attīstība un šodienas izaicinājumi.Lekcijas1.00auditorija
5Medicīnas ētikas kodekss un tajā ietvertie jautājumi un nozīme. Savstarpējā mediķu un pacientu sadarbība, iespējamās problēmas un risinājumi. Ētisku lēmumu pieņemšanas process veselības aprūpē un atbildības līmeņi. Ārsta un veselības aprūpes personāla sadarbības jautājumi/problēmas un risinājumi.Nodarbības1.00auditorija
7Ārsta un veselības aprūpes personāla sadarbības jautājumi, problēmas, risinājumi. Medicīnisko pētījumu, izmēģinājumu veikšanas noteikumi, procedūra, nozīme. Medicīnas Ētikas komitejas, to darbība, pilnvaras, nozīme. Tiesību normu aspekti un starptautiski pieņemtās vadlīnijas medicīnas ētikā. Modernās tehnoloģijas medicīnisko pētījumu jomā un ētiskie aspekti. Medicīnas ētikas jautājumi Latvijā.Lekcijas1.00auditorija
8Ētisko principu un normu medicīnā noteikšanas procedūra un veidi. Medicīnas, veselības aprūpes un medicīnisko pētījumu ētikas ievērošanas uzraudzība. Personu atbildība medicīniskajos pētījumos un veselības aprūpē. Orgānu transplantācija. Eitanāzija. Citi jautājumi.Nodarbības1.00auditorija
10Tiesību normas Medicīnas Ētikā un to attīstības vēsture. Starptautisko organizāciju loma Medicīnas Ētikas standartu nodrošināšanā. Nacionālo Tiesību normu saskaņošana ar starptautiskajām tiesībām. Pacientu tiesību aizsardzības jautājumi un praktiskie risinājumi Latvijā.Nodarbības1.00auditorija
11Filozofijas jēdziens, raksturojums un galvenie pamatjautājumi: no grieķu valodas „phileo” (mīlēt) un „sophia” (gudrība) – „mīlestība uz gudrību”; izziņas forma par pasauli un citiem procesiem; cilvēka prātniecība par dabas, sabiedrības, domāšanas un atziņas procesiem un principiem; dzīves uzskats un diskusija (intelektuāla darbība). Filozofijas pamatjautājumi (kas ir cilvēks, lietu izcelšanās, būtība, prāts, domāšana, loģika, taisnība, tiesības, tikums, aksioloģija, gnozeoloģija, ontoloģija).Nodarbības1.00auditorija
12Filozofijas vēsturiskās attīstības un izziņas procesu vēsture. Antīkā filozofija (Austrumi un Rietumi). Grieķu klasiskā filozofija un tās iespaids pasaulē. Galvenie filozofiskās domas pārstāvji Antīkajā pasaulē un viņu nozīme philosofiskās domas turpmākajā attīstībā.Lekcijas1.00auditorija
14Empīrisms un Racionālisms, virzienu galvenie pārstāvji. Empīrisma un Racionālisma sabalansēta nozīme turpmākajos izziņas un pētniecības procesos. Filozofijas pēc-klasiskais periods. J.G. Fihtes un Hēgeļa mantojums un tā iespaids uz filozofiskās domas attīstību Eiropā. Marksisma filozofija. Marksisma-Ļeņinisma ideoloģijas izplešanās pasaulē un šodienas situācija.Lekcijas1.00auditorija
15Dzīves filozofija. Eksistenciālisms. Dzīves jēgas un eksistences meklējumi. Eksistenciālisma nozīmīgākie pārstāvji un filozofiskā doma. Zigmunds Freids un psihoanalīzes koncepcija. Karls Gustavs Jungs, analītiskās psiholoģijas virziena izveidotājs. Freida filozofijas kritika.Nodarbības1.00auditorija
16Filozofiskās domas vēsturiskā attīstība Latvijā. Jaunlatvieši un Jaunstrāvnieki, viņu idejas, kopīgais un atšķirīgais. Ievērojamākie latviešu filozofijas pārstāvji un viņu ieguldījums filozofiskajai domai. Mūsdienu latviešu filozofija.Nodarbības1.00auditorija
17Termina „Modernisms” un „Post-modernisms” jēdziens un lietošana. Modernisma raksturīgākās iezīmes un idejas: Vērtību un principu ievērojama maiņa. Pārmaiņas pasaules uzskatā 20./21. gadsimtā. Globalizācija.Nodarbības1.00auditorija
18Varas filozofija, tās izmantošana un pielietojuma veidi vēsturiskā atskatā. Tiesību filozofijas attīstība un pamatvērtības. Filozofijas nozīme. Kopējās uzticības un savstarpējas cieņas tiesību veicināšana sabiedrībā. Kritikas nepieciešamība, iespējas un tiesības. Filozofija kā „rokas grāmata” cilvēku savstarpējās attiecībās.Nodarbības2.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ētikas apskatāmie jautājumi, virzieni un darbības jomas. Cilvēka dzīves jautājumi un ētikas aspekti, medicīnas ētikas sākums un attīstība. Medicīnas ētikas galvenās iezīmes un īpašības.Lekcijas1.00auditorija
3Izpratne par ētikas, morāles un tikumības vietu un lomu sabiedrībā, vēsturisko attīstību pasaulē un Latvijā, kā arī to nozīmi personības veidošanā un izaugsmē. Medicīnas ētikas īpašais raksturs.Nodarbības1.00auditorija
4Medicīnas ētikas svarīgākie aspekti un būtība. Hipokrāta zvērests (460.-377. BC). Medicīnas ētikas galvenie pamatprincipi. Deontoloģijas vieta un nozīme. Medicīnas ētikas attīstība un šodienas izaicinājumi.Lekcijas1.00auditorija
5Medicīnas ētikas kodekss un tajā ietvertie jautājumi un nozīme. Savstarpējā mediķu un pacientu sadarbība, iespējamās problēmas un risinājumi. Ētisku lēmumu pieņemšanas process veselības aprūpē un atbildības līmeņi. Ārsta un veselības aprūpes personāla sadarbības jautājumi/problēmas un risinājumi.Nodarbības1.00auditorija
6Ārsta (mediķu) veselības aprūpes pamatprincipi: Cilvēktiesību un medicīnas ētikas ievērošana; Līdzcietība; Kompetence; Pacienta autonomija/pašnoteikšanās tiesības Informēta piekrišana. Konfidencialitāte.Lekcijas1.00auditorija
9Mediķu (ārstējošā personāla) savstarpējo attiecību un uzvedības agrāk un tagad izvērtējums. Medicīniskā personāla hierarhijas ietekme uz savstarpējām attiecībām. Savstarpējo attiecību nozīmīgākie ētiskie principi un to regulējums. Iespējamās problēmas, konflikti un to risinājumi. Profesionālās ētikas ievērošanas nozīme veselības aprūpes uzlabošanā un veicināšanā.Lekcijas1.00auditorija
10Tiesību normas Medicīnas Ētikā un to attīstības vēsture. Starptautisko organizāciju loma Medicīnas Ētikas standartu nodrošināšanā. Nacionālo Tiesību normu saskaņošana ar starptautiskajām tiesībām. Pacientu tiesību aizsardzības jautājumi un praktiskie risinājumi Latvijā.Nodarbības1.00auditorija
11Filozofijas jēdziens, raksturojums un galvenie pamatjautājumi: no grieķu valodas „phileo” (mīlēt) un „sophia” (gudrība) – „mīlestība uz gudrību”; izziņas forma par pasauli un citiem procesiem; cilvēka prātniecība par dabas, sabiedrības, domāšanas un atziņas procesiem un principiem; dzīves uzskats un diskusija (intelektuāla darbība). Filozofijas pamatjautājumi (kas ir cilvēks, lietu izcelšanās, būtība, prāts, domāšana, loģika, taisnība, tiesības, tikums, aksioloģija, gnozeoloģija, ontoloģija).Nodarbības1.00auditorija
13Filozofiskās domas tālāka attīstība un tās raksturīgākie aspekti. Viduslaiki. Renesanse, Apgaismība. Jaunākie laiki. Nozīmīgāko filozofu sniegtās atziņas un to nozīmīgums pasaulē.Lekcijas1.00auditorija
14Empīrisms un Racionālisms, virzienu galvenie pārstāvji. Empīrisma un Racionālisma sabalansēta nozīme turpmākajos izziņas un pētniecības procesos. Filozofijas pēc-klasiskais periods. J.G. Fihtes un Hēgeļa mantojums un tā iespaids uz filozofiskās domas attīstību Eiropā. Marksisma filozofija. Marksisma-Ļeņinisma ideoloģijas izplešanās pasaulē un šodienas situācija.Lekcijas1.00auditorija
15Dzīves filozofija. Eksistenciālisms. Dzīves jēgas un eksistences meklējumi. Eksistenciālisma nozīmīgākie pārstāvji un filozofiskā doma. Zigmunds Freids un psihoanalīzes koncepcija. Karls Gustavs Jungs, analītiskās psiholoģijas virziena izveidotājs. Freida filozofijas kritika.Nodarbības1.00auditorija
17Termina „Modernisms” un „Post-modernisms” jēdziens un lietošana. Modernisma raksturīgākās iezīmes un idejas: Vērtību un principu ievērojama maiņa. Pārmaiņas pasaules uzskatā 20./21. gadsimtā. Globalizācija.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
1. Filozofisku/medicīnas ētikas tekstu analīze un prezentācija (pēc pasniedzēja norādījuma); 2. Sistemātiska, patstāvīga teorētiskās literatūras apguve; 3. Patstāvīgi izstrādāta darba prezentācija. Papildus lekciju un nodarbību apmeklēšanai studiju kursa sekmīgai apguvei studentiem ir pienākums patstāvīgā darbā izmantot gan šeit jau norādītos avotus, gan arī aktīvi strādāt pie nepieciešamo izziņas materiālu ieguves bibliotēkās un interneta resursos, kā arī patstāvīgi veikt praktiskā darba sagatavošanu prezentācijai nodarbību laikā.
Vērtēšanas kritēriji:
1. Regulāra lekciju/nodarbību apmeklētība; 2. Aktivitāte lekcijās un nodarbībās; 3. Eksāmena atzīme. Minētā kursa apguves laikā, pēc pasniedzēja norādījumiem, studentiem jāizstrādā un jāaizstāv nodarbību laikā savs rakstu darbs-pārdomas (diskusijas veidā), balstoties uz lekcijās, praktisko nodarbību un patstāvīgā darbā gūtajām zināšanām. Īpaši tiks vērtēta studentu spējas savā darbā (diskusijā) pielietot iegūtās zināšanas, kā arī veikt izvēlētās tēmas (problēmas) analīzi un norādīt risinājumu, kas atspoguļotu profesionalitāti un medicīnas ētikas savstarpējo saistību. Bez tam, kursa gaitā studentiem jāsagatavo prezentācija, kas atspoguļotu Filozofijas/Medicīnas ētikas brīvi izvēlētu jautājumu. Kursa beigu pārbaudījums ir rakstisks eksāmens, kurā studentiem būs jāatbild uz 2 jautājumiem no Filozofijas un 2 jautājumiem no Medicīnas ētikas sadaļām. Gala atzīme tiks vērtēta 10 ballu sistēmā.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā studenti būs guvuši pamatzināšanas par filozofiskās domāšanas specifiku dažādu vēsturisko laikmetu galvenajās filozofiskajās pamatnostādnēs. Kursa apguves rezultātā studenti zinās: identificēt un nosaukt nozīmīgākos filozofijas laikmetus un to pārstāvjus, idejas un ieguldījumu pasaulē; nozīmīgākos ētikas aspektus, virzienus un darbības jomas; raksturot un aprakstīt galvenos medicīnas ētikas principus, vērtības, nosacījumus un normas medicīnas pētījumu un pacientu aprūpes jomās; pacientu tiesības un viņu savstarpējās attiecības ar ārstējošo personālu; paskaidrot un izklāstīt medicīnas ētikas kategorijas, parādīt un uzskaitīt to pielietojumu profesionālajā darbā, kā arī atpazīt, novērtēt un norādīt uz medicīnas ētikas problēmām, dilemmām un to risinājumiem.
Prasmes:Studentiem būs prasmes izvēlēties piemērotākās filozofiskās atziņas konkrētu problēmsituāciju risinājumos. Studiju kursa apguves rezultātā studenti pratīs filozofiskās atziņas pielietot praktisku jautājumu risināšanā; iegūs prasmes un spēs atklāt, ieraudzīt un analizēt vispārīgās ētikas, bet jo īpaši medicīnas ētikas un morāles dažādus jautājumus savā profesionālajā darbā; saskatīt un risināt minēto aspektu dažādas problēmas, dilemmas un to cēloņus; spēs veikt nepieciešamās darbības, lai novērstu iespējamos medicīnas ētikas pārkāpumus savā darba vidē un apkārtnē; rīkoties noteikti un profesionāli iespējamo risku situācijās veselības aprūpes jomās, kā arī praksē demonstrēt savas personīgās ētikas un morāles augstos standartus.
Kompetences:Studenti būs kompetenti noformulēt, kādas filozofiskas atziņas konkrētos apstākļos ir piemērotākās un efektīvākās noteiktu problēmu risinājumos; studiju kursa apguves rezultātā studenti pietiekami augstā kompetences līmenī orientēsies sabiedrības sociāli politiskajās problēmās un jautājumos; iegūtās zināšanas un prasmes nodrošinās studentiem kompetenci droši demonstrēt, apliecināt un pierādīt savu profesionalitāti un rīcību medicīnas ētikas jomā, tās pielietojumu attiecīgajā darba vidē, kas balstīta ētiskajās vērtībās, principos un normās; ar savu personīgo piemēru, iegūtajām zināšanām un prasmēm studenti varēs attīstīt un pilnveidot citu iestāžu kompetenci un profesionalitāti medicīnas ētikas ievērošanā; studentiem nonākot turpmākajās darba vietās, iegūtā kompetence veicinās šo iestāžu profesionālismu, ētiku, morāli labas veselības aprūpes jomās.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1M.Kūle, R.Kūlis. Filosofija. – Rīga, 1996.
2A.Vilks. Ievads filozofijā. – Rīga: RaKA, 2000.
3A.Vilks. Vārdnīca filozofijā. – Rīga: RaKa, 2000.
4Allen, James F. Health law & medical ethics for healthcare professionals / James F. Allen Jr. Boston : Pearson, 2012, c2013. xxii, 242 lpp. : il. ; 28 cm. ISBN 9780135027998 (pbk.)
5Biomedicīnas ētika : teorija un prakse / Rīgas Stradiņa universitāte. Humanitāro zinātņu katedra ; sastādītāja Vija Sīle ; [autori: G. Ķilkuts ... [u.c.]. Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2006. 226 lpp. ; 21 cm. ISBN 9789984788012
6Corey, Gerald, Issues and ethics in the helping professions / Gerald Corey, Marianne Schneider Corey, Patrick Callanan. 8th ed. Belmont, CA : Brooks/Cole / Cengage Learning, c2011. xxv, 597 lpp. : 24 cm. ISBN 9780495904687 (pbk., international ed.).
7Medicīnas Ētikas rokasgrāmata, Pasaules Medicīnas Asociācija, II izdevums, Latvijas Ārstu biedrība, SIA „Nacionālais apgāds”, Rīga, 2009.
8Signe Dauškāne-Platace,Veselības aprūpes un veicināšanas institūcijās iesaistītā personāla izglītošana pacientu tiesību aktuālos jautājumos, Nacionālais apgāds, Rīga, 2009.
9Sīle V. „Medicīnas ētikas pamatprincipi”, Rīga, 1999.
10Biomedicīnas pētījumus reglamentējošie tiesību akti Latvijā, Eiropas Sociālais Fonds, Eiropas Savienība, 2009.
11Ētikas vadlīnijas bioloģijas un biomedicīnas pētījumiem ar cilvēku iesaisti, Eiropas Sociālā Fonda projekts, Latvijas Universitāte, 2009.
12Pēteris Apinis, Medicīnas ētika 21. gadsimtā, žurnālā „Latvijas Ārsts", 2015. janvāris
13WMA International Code of Medical Ethics, World Medical Association
14World Medical Association Medical Ethics Manual, 3rd edition, 2015.
15David Albert Jones, Human Dignity in Healthcare: A Virtue Ethics Approach In Journal „The New Bioethics”, Volume 21, - Issue 1, pages 87-97., 2015.
16Medical Ethics and Nursing Ethics: Is There Really Any Difference? March/April 2006, Volume 29 Number 2 , page 182 – 183, Lippincott Nursing Center
17Raanan Gillon, Nursing ethics and medical ethics, Imperial College of Science and Technology, London University
18Top Ten philosophical issues of the 21st Century
19What are the current problems/issues/disputes in modern philosophy?
20Agnes Oluoch, 5 Skills you Gain from Studying Philosophy
21Philosophy, Encyclopaedia Britannica
Papildu literatūra
1A.Vilks. Politiskā pūļa latvietis. – Rīga: N.I.M.S., 2014.
2A.Vilks. Pasaules filozofija: Antoloģija, 1. daļa. – Rīga: RaKa, 2001.
3A.Vilks. Pasaules filozofija: Antoloģija, 2. daļa. – Rīga: RaKa, 2002.
4Apinis, Pēteris, Latvijas ārsti un pacienti globalizācijas laikmetā / Pēteris Apinis. Rīga : Nacionālais apgāds, 2007. 126 lpp. ; 19 cm. ISBN 9789984263427.
5Casebook on ethical issues in international health research. Krievu val. Этические аспекты проведения международных исследований в области здравоохранения. Сборник ситуационных задач / редакторы: Ричард Кэш ... [и др.] ; заместитель редактора: Рева Гутник ; под общей редакцией Астрид Штукельбергер и Филиппа Шатонэ; Всемирная Организация Здравоохранения. Женева : Всемирная Организация Здравоохранения, 2012. 210 lpp. : il. ISBN 9789244547724.
6„Ethically speaking”, A Newsletter of the European Group on Ethics in Science and Journal of Medical Ethics, London, U.K., periodisks izdevums, RSU Ētikas komiteja
7Kalniņa, Zaiga Priede. Māsas prakse, pamatota teorijā / Zaiga Priede Kalniņa, prof. (ASV) Milwaukee, Wisconsin, 1998. 210 lpp
8O’Neil, Authonomy and Trust in Bio-ethics, Cambridge University Press: http://assets.cambridge.org/97805218/96931/excerpt/97805218…
9Connie M. Ulrich, Nursing Ethics in Everyday Practice, Sigma Theta Tau International, USA, 2012.
10What Can You Do With a Philosophy Degree? 2015.
11Philosophy Timeline: Greek, Roman Timeline, Middle Ages, Renaissance, Enlightenment Industrial Revolution Modern Timeline.
Citi informācijas avoti
1Medicīnas ētikā:
2Biomedicīnas ētika: teorija un prakse. Rīga, RSU, 2006.
3Medicīnas Ētikas Rokas grāmata”, II izdevums, Latvijas Ārstu Biedrība, Rīga, 2009.
4Sīle V. „Medicīnas ētikas pamatprincipi”, Rīga, 1999.
5Sīle,V., „Profesionālās ētikas aktuālās problēmas”, RSU Zinātniskie Raksti, Rīga, 2005.
6Citi avoti:
7Ārsta (mediķu) profesionālā ētika. http://politika.lv/article/delu-maina-medicinas-kugi
8Biomedicīnas pētījumus reglamentējošie tiesību akti Latvijā.
9http://www.biodrosiba.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal…
10Council of Europe, Health and Bioethics: http://www.coe.int/t/dg3/healthbioethic/default_en.asp
11Council of Europe, Committee on Bioethics
12http://www.coe.int/t/dg3/healthbioethic/Activities/Bioethic…
13Informēta piekrišana dalībai biomedicīnas pētījumā. Informācija par dokumentāciju pētījumos: www.afonds.lv/editor/uploads/files/informeta_piekrisana.doc
14Medicīnas Ētikas Rokas grāmata”, II izdevums, Latvijas Ārstu Biedrība, Rīga, 2009. http://www.medicinasapgads.lv/userfiles/files/Medicinas%20e…
15Pasaules Veselības organizācijas (PVO) vadlīnijas ētikas komitejām pētījumu izvērtēšanai (2000) pieejams teksts angļu valodā:
16http://www.who.int/tdr/publications/training-guideline-publ…
17The International Association of Bioethics
18http://bioethics-international.org/index.php?width=1680&hei…