Pārlekt uz galveno saturu

Ģimenes politika

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:29.10.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:LUSDK_182LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Socioloģija; Sociālā politika un sociālā darba organizācijaMērķauditorija:Sociālā labklājība un sociālais darbs
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Ilze Trapenciere
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Labklājības un sociālā darba katedra
Struktūrvienības vadītājs:Lolita Vilka
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, socdkatrsu[pnkts]lv, +371 67061575
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)8Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas16
Nodarbības (skaits)8Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas16
Kopā kontaktstundas32
Nepilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)4Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas8
Nodarbības (skaits)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas8
Kopā kontaktstundas16
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Nav nepieciešams.
Mērķis:
Sniegt pamatzināšanas par demogrāfiskajiem procesiem un ģimenes politiku, veidot izpratni par demogrāfisko un sociālekonomisko norišu savstarpējo saistību.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ģimenes politika un demogrāfiskā politika. Demogrāfijas priekšmets, demogrāfiskie dati. Demogrāfisko datu avoti. Iedzīvotāju izpētes specifiskās metodes.Lekcijas2.00auditorija
Nodarbības2.00auditorija
2Iedzīvotāju kvantitatīvais un kvalitatīvais sastāvs. Dzimstība un mirstība, mūža ilgums. Laulības un šķiršanās.Lekcijas1.00auditorija
3Iedzīvotāju izvietojums. Migrācija. Urbanizācija. Demogrāfiskā politika.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības2.00auditorija
4Ģimenes definīcijas, ģimenes formas, dati par ģimeni. Laulība un ģimene. Ģimeņu funkcijas, tipoloģija.Lekcijas2.00auditorija
Nodarbības2.00auditorija
5Ģimenes politika. Ģimenes politikas virzieni.Lekcijas2.00auditorija
Nodarbības2.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ģimenes politika un demogrāfiskā politika. Demogrāfijas priekšmets, demogrāfiskie dati. Demogrāfisko datu avoti. Iedzīvotāju izpētes specifiskās metodes.Lekcijas1.00auditorija
2Iedzīvotāju kvantitatīvais un kvalitatīvais sastāvs. Dzimstība un mirstība, mūža ilgums. Laulības un šķiršanās.Lekcijas1.00auditorija
3Iedzīvotāju izvietojums. Migrācija. Urbanizācija. Demogrāfiskā politika.Lekcijas0.00auditorija
Nodarbības2.00auditorija
4Ģimenes definīcijas, ģimenes formas, dati par ģimeni. Laulība un ģimene. Ģimeņu funkcijas, tipoloģija.Lekcijas1.00auditorija
5Ģimenes politika. Ģimenes politikas virzieni.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības2.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Izstrādāt divus pastāvīgos darbus, balstoties uz lekciju kursā apgūto: • Izstrādāt patstāvīgo darbu par demogrāfisko situāciju X valstī vai Y reģionā, balstoties uz demogrāfiskajiem datiem (iedzīvotāju skaits, sastāvs, urbanizācija, dzimstības/mirstības koeficienti, laulātības/šķiršanās koeficienti, ģimenes lielums, bērnu skaits, paaudzes ataudzes koeficients, u.c. demogrāfiskie rādītāji). Prezentēt patstāvīgo darbu, aizstāvēt darbu. • Izstrādāt patstāvīgo darbu par ģimenes politiku X valstī vai Y novadā, balstoties uz ģimenes politikas koncepciju valstī, izmantojot A.Gauthier ģimenes politiku analīzes pieeju (vai citu teorētisko pieeju pēc studenta izvēles). Izvērtēt izvēlētās ģimenes politikas iniciatīvas. Sagatavot prezentāciju, prezentēt to un aizstāvēt patstāvīgo darbu.
Vērtēšanas kritēriji:
Studentu darbs tiek vērtēts pēc šādiem kritērijiem: • līdz 20% aktīva piedalīšanās lekcijās un semināros; • līdz 25% par 1. patstāvīgo darbu; • līdz 25% par 2. patstāvīgo darbu; • līdz 30% par eksāmena darbu.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens
Studiju rezultāti
Zināšanas:• Spēs izskaidrot demogrāfijas un ģimenes politikas galvenos terminus; • izskaidrot demogrāfiskos procesus, ģimenes politikas ietekmējošos faktorus; • novērtēt demogrāfiskās politikas nozīmi novada/valsts attīstībā; • nosaukt un raksturot ģimenes politikas virizienus; • salīdzināt demogrāfisko procesu norisi un ģimenes politiku dažādās valstīs, reģionos.
Prasmes:• Apkopot un analizēt demogrāfisko procesu un ģimenes politiku pamatdatus/pamatinformāciju; veidojot demogrāfiskās attīstības pārskatu reģionā; • pielietot atbilstošu metodi demogrāfisko procesu norises izvērtējumā; • veikt patstāvīgu darbu demogrāfisko un ģimenes procesu izvērtējumā; • lietot precīzus demogrāfijas jēdzienus/terminus, aprakstot un analizējot demogrāfiskos procesus un ģimenes politiku; • prezentēt patstāvīgā darba rezultātus par demogrāfisko situāciju un ģimenes politiku.
Kompetences:• Izmanto apgūtās zināšanas, izstrādājot patstāvīgo darbu par demogrāfiskās situācijas un ģimenes politikas izvērtējumu reģionā/valstī; • diferencēt atbilstošāko demogrāfisko koeficientu izmantošanas lietderību; • interpretēt datus par demogrāfisko attīstību un ģimenes politiku; • izstrādāt demogrāfisko pārskatu, izmantojot demogrāfiskos koeficientus; • argumentēt par ģimenes politikas aktivitāšu atbilstību nepieciešamībai; • vērtēt ģimenes politikas aspektus.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Labklājības ministrija, Ģimenes valsts politikas pamatnostādnes 2011.- 2017.gadam, www.lm.gov.lv/upload/aktualitates/gvp_pamat.pdf
2Latvijas Republikas Centrālā Statistikas pārvalde, Demogrāfija. Gadskārtējie izdevumi.
3Stratēģiskās analīzes komisija, Demogrāfiskā attīstība Latvijā 21. gadsimta sākumā, Zinātniski pētnieciskie raksti 3(9), 2006., Red. P.Zvidriņš
4Zvidriņš, P. Demogrāfija. R.,2003.
5Chzhen, Y., Gromada, A., Rees, G., Are the world’s richest countries family friendly? Policy in the OECD and EU. UNICEF, 2019.
6Family Policy Database: http://www.demogr.mpg.de/cgi-bin/databases/fampoldb/index.p…
7Newell, C. Methods and Models in Demography. John Wiley & Sons, 2004.
8Thévenon, O., Neyer, G., Family policies and diversity in Europe: The state-of-the-art regarding fertility, work, care, leave, laws and self-sufficiency, 2014
9Valsts programma bērna un ģimenes stāvokļa uzlabošanai 20l9.gadam
10Rīcības plāns „Ģimenes valsts politikas pamatnostādŅU 2011. – 2017.gadam” īstenošanai 2016. – 2017.gadā. http://polsis.mk.gov.lv/documents/5505 Tiesību akts, 13.03.2018.
11Latvijas politikas plānošanas dokumenti
12Bērnu tiesību aizsardzības likums
13Civillikums. PIRMĀ DAĻA. Ģimenes tiesības
14Bāriņtiesu likums
15Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās
Papildu literatūra
1Civillikums, Ģimenes tiesību daļa
2Dudley L. Poston, Jr.., Population and Society. An Introduction to Demography, Cambridge University Press, 2010
3Karen Bogenschneider, Family Policy Matters: How Policymaking Affects Families and What Professionals Can Do, 2014., 3.izdevums.
4Family oriented Policies for Poverty Reductiom Work-Family Balance and Intergrnerational Solidarity, 2012; http://undesadspd.org/Family/Publications.aspx
5International Enciclopedia of Marrige and Family. Editor in Chief James J. Ponzetti, Jr. 2nd Edition. University of British Columbia.Vol. 1-4., 2003. Labklājības ministrija, Rīcības plāns ģimenes valsts politikas pamatnostādņu 2011-2017. gadam īstenošanai 2012.-2014.gadam; http://www.lm.gov.lv/upload/berns_gimene/apstr_plans_110320…
6Recent trends in child and family policy in the EU. European Platform for Investing in Children: Annual thematic report.
7Dažādi demogrāfiskie dati internetā:https://www.worldometers.info/demographics/world-demographi…
8Esping-Andersen, G. 1999. Social Foundations of Postindustrial Economies. Oxford: Oxford University Press.
9Ministru komitejas Ieteikums dalībvalstīm CM/Rec(2011)12 par bērnu tiesībām un bērniem un ģimenēm piemērotiem sociālajiem pakalpojumiem
Citi informācijas avoti
1Centrālā Statistikas pārvaldes dati: www.csb.lv;
2LR Labklājības ministrija: www.lm.gov.lv
3The Council of Europe Family Policy Database; http://www.coe.int/t/dg3/familypolicy/Database/default_en.a…
4Demographic yearbook, UN, since 1948 (http://unstats.un.org/unsd/demographic/ )
5EUROSTAT (http://ec.europa.eu/eurostat) detalizēta demogrāfiska informācija par ES valstīm.
6Iedzīvotāju vecuma struktūra
7https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL