Pārlekt uz galveno saturu

Seksuālā izglītošana un ģimenes plānošana

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:20.08.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:MDAK_015LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Medicīna; Veselības aprūpeMērķauditorija:Māszinības
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Valentīna Beļavska
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Māszinību un dzemdību aprūpes katedra
Struktūrvienības vadītājs:Kristaps Circenis
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, mdak@rsu.lv, mdak@rsu.lv, +371 67061568
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)5Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas10
Nodarbības (skaits)11Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas22
Kopā kontaktstundas32
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Fizioloģijā, anatomijā, farmakoloģijā, psiholoģijā.
Mērķis:
Sniegt teorētiskās zināšanas seksuālās un reproduktīvās veselības un ģimenes plānošanas jautājumos, kā arī veicināt praktisko iemaņu apguvi seksuālās un reproduktīvās veselības un ģimenes plānošanas problēmu risināšanā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Seksuālās un reproduktīvās veselības jēdzieni un pamatprincipi.Lekcijas1.00auditorija
2Seksuālās un reproduktīvās veselības juridiskie un skrīningu aspekti.Lekcijas1.00auditorija
3Seksuālās un reproduktīvās veselības ietekmējošie faktori.Lekcijas1.00auditorija
4Ģimenes plānošanas un kontracepcijas metožu vēsturisks skatījums.Lekcijas1.00auditorija
5Ģimenes plānošana un kontracepcijas metodes – klīniskais skatījums.Nodarbības1.00auditorija
6Seksuālās un reproduktīvās veselības problemātika.Lekcijas1.00auditorija
7Konsultācijas pamatprincipi par seksuālās un reproduktīvās veselības jautājumiem.Nodarbības1.00auditorija
8Seksuālās un reproduktīvā veselības aprūpes pamatprincipi.Nodarbības1.00auditorija
9Seksuālā veselība, uzvedība un ar to saistītie jautājumi.Nodarbības1.00auditorija
10Konsultācijas sniegšanas un kontracepcijas metodes izvēles principi.Nodarbības2.00auditorija
11Onkoloģisko jautājumu principi seksuālās un reproduktīvās veselības jomā.Nodarbības1.00auditorija
12Seksuāli transmisīvo infekciju jautājumu principi seksuālās un reproduktīvās veselības jomā.Nodarbības1.00auditorija
13Neauglības jautājumu principi seksuālās un reproduktīvās veselības jomā.Nodarbības1.00auditorija
14Grūtniecības pārtraukšanas aspekti seksuālās un reproduktīvās veselības jomā.Nodarbības1.00auditorija
15Vardarbības jēdziens seksuālās un reproduktīvās veselības skatījumā.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Studenti patstāvīgi veido kursa teorētiskās daļas dziļākai izpratnei prezentācijas, atbilstoši praktisko nodarbību tēmām. Prezentācijā tiks ietverts – izvirzītās problēmas aktualitāte, vecmātes uzdevumi, pastāvošie šķēršļi un risinājuma veidi tās likvidēšanai.
Vērtēšanas kritēriji:
Studiju kursa ietvaros tiks vērtēts: Patstāvīgais darbs – praktisko nodarbību tēmu prezentācijas, to satura atbilstība tēmai, studenta ieguldītais patstāvīgais darbs, darba noformējums (20%). Teorētisko zināšanu pārbaude – testa jautājumi, atbilstoši lekciju tēmām (20%). Praktisko iemaņu pārbaude – simulācija, studentu prasme sniegt konsultāciju par seksuālās un reproduktīvās veselības jautājumiem un ieteikt konkrētu, atbilstošu ģimenes plānošanas metodi (30%). Gala pārbaudījums – eksāmens – rakstisks, atvērtu jautājumu izveidots tests (30%).
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā studenti iegūst pamatzināšanas par seksuālās un reproduktīvās veselības jēdzieniem, pamatprincipiem, juridiskiem aspektiem, problemātiku, ģimenes plānošanas un kontracepcijas metodes izvēles principiem, indikācijām, kontrindikācijām un lietošanu.
Prasmes:Studiju kursa apguves rezultātā studenti pratīs: • sniegt rekomendācijas par seksuālās un reproduktīvās veselības jautājumiem dažāda vecuma un dzimuma indivīdiem; • sniegt rekomendācijas par ģimenes plānošanas un kontracepcijas metodēm, palīdzot veikt izvēli, atbilstoši indivīda vajadzībām; • izglītot sabiedrības locekļus par seksuālās un reproduktīvās veselības, kā arī ģimenes plānošanas un kontracepcijas jautājumiem.
Kompetences:Studiju kursa apguves rezultātā students spēs: • izvērtēt seksuālās un reproduktīvās veselības nozīmi indivīda dzīvē; • objektīvi izvērtēt ģimenes plānošanas un kontracepcijas metodes lietošanas atbilstību konkrētam indivīdam; • izvērtēt seksuālās un reproduktīvās veselības veicināšanas, saglabāšanas un uzturēšanas nepieciešamību.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1I.Vībergas redakcijā „Ginekoloģija”, Rīga, Nacionālais apgāds, 2013
2McVeigh, Enda; Homburg, Roy"Oxford Handbook of Reproductive Medicine and Family Planning ", Oxford University, 2008.
3Kline W. "Bodies of Knowledge : Sexuality, Reproduction, and Women's Health in the Second Wave", University of Chicago Press, 2010
4Reichenbach L., Roseman M. J. "Reproductive Health and Human Rights : The Way Forward", 2009.
5Minkin M. J., Wright C. V. "The Yale Guide to Women’s Reproductive Health : From Menarche to Menopause", Yale University Press, 2003
6RSU bibliotēkā pieejamie resursi par seksuālo un reproduktīvo veselību, ģimenes plānošanu un kontracepcijas metodēm
Papildu literatūra
1Karpova Ā. Ģimenes psiholoģija RaKa 2006
2Pļavniece M, Škuškovnika D. Sociālā psiholoģija pedagogiem. Rīga, RaKa 2002
3Spiers, Mary V., Geller, Pamela A. "Women's Health Psychology", John Wiley & Sons, Incorporated, 2013
4Redman, Barbara K. Springer "Women's Health Needs in Patient Education", Springer Publishing Company, 2004
5Raynor M., England C. "Psychology for Midwives", McGraw-Hill Education, 2010.
6Davis E. "Heart and hands", Berkeley, 2012.
7Green C.J. "Maternal and newborn nursing care plans", Jones&Bartlett, 2012.
8Allen H. "Managing Intimacy and Emotions in Advanced Fertility Care : the future of nursing and midwifery roles", M&K Update Ltd, 2009.
Citi informācijas avoti
1www.pubmed.com
2https://www.gynzone.net
3http://www.medicalaidfilms.org/
4http://internationalmidwives.org/