Pārlekt uz galveno saturu

Zinātniski pamatotu profilakses programmu plānošana un novērtēšana

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Par studiju kursu
Kursa kods:MDAK_037LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:4.00ECTS:6.00
Zinātnes nozare:Medicīna; Veselības aprūpeMērķauditorija:Māszinības
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Olga Fokina
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Māszinību un dzemdību aprūpes katedra
Struktūrvienības vadītājs:Kristaps Circenis
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, mdak@rsu.lv, mdak@rsu.lv, +371 67061568
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)12Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas24
Nodarbības (skaits)12Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas24
Kopā kontaktstundas48
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Sabiedrības veselībā un epidemioloģijā, pētniecībā, infekciju kontrolē, internajā medicīnā un statistikā.
Mērķis:
Gūt zināšanas zinātniski pamatotu profilakses programmu plānošanā un novērtēšanā, saprast to pielietojumu veselības aprūpē un mācēt pielietot praksē.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Zinātņu klasifikācija un integrācija praksē. Lietišķo zinātņu tehnoloģijās bāzēta klīniskās medicīnas attīstība.Lekcijas3.00auditorija
2Uz pierādījumiem balstītas medicīnas process. Uz pierādījumiem balstītas medicīnas informācijas resursu raksturojums un meklēšanas stratēģijas.Lekcijas3.00auditorija
3Zinātnes attīstības problēmas. Metodoloģiskas pieejas veselības problēmu izpētei.Lekcijas3.00auditorija
4Sabiedrības veselības stratēģija Latvijā.Nodarbības6.00auditorija
5Veselības aprūpes sistēmas organizācija Latvijā un pasaulē.Lekcijas3.00auditorija
6Veselības veicināšana: problēmu apskats un risinājums.Nodarbības6.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Pētnieciskā darba, zinātniski pamatotas profilakses programmas izstrāde sabiedrības veselības veicināšanā
Vērtēšanas kritēriji:
patstāvīgais darbs, patstāvīgā darba prezentācija.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Kursa apguves rezultātā studenti iegūs izpratni un spēs aprakstīt zinātnes integrācijas procesa lomu klīniskās medicīnas attīstībā un sabiedrības veselības stratēģijas organizāciju Latvijā.
Prasmes:Studenti pratīs identificēt zinātniski pamatotas problēmas veselības aprūpes sistēmā.
Kompetences:Studiju kursa laikā studējošie spēs plānot, izstrādāt un novērtēt zinātniski pamatotu profilakses programmu sabiedrības veselības veicināšanā.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Zinātne Latvijā, Valsts pētījumu programmas, Rīga, 2010, 94.lpp.
2Ivans Vedins. Zinātne un patiesība, Avots, 2008, 702.lpp.
3RSU bibliotēkas resursi:
4Inga Znotiņa Uz pierādījumiem balstītas medicīnas resursi – labāko pierādījumu meklēšana un izmantošana, Mācību materiāls informācijpratībā, Rīgas Stradiņa universitāte, 2014, 49.lpp.
5Karaškēvica J. Latvijas veselības aprūpes sistēma: organizācija, reforma un mana līdzdalība. - Rīga, 2010. - 231 lpp. Šifrs: 614.2(474.3)/ K 52
6Veselības aprūpe Latvijā, 2013. Rīga : Medicīnas apgāds, 2013. 319 lpp.
7Šifrs: 614.2(474.3)(082)/ V 80
Papildus literatūra
1Dzintars Mozgis Ceļvedis veselības aprūpes vadībā, Nacionālais apgāds, 2008, 357.lpp
2Ellija Tragakes Latvija. Pārskats par veselības aprūpes sistēmu, LR VM, MPIC, 2008., 248.lpp.
3Profesionālā veselības gadagrāmata. Rīga : Latvijas Tālrunis, 2011- sēj.
4Šifrs: 614.2(474.3)(058)/ P 74
5Sabiedrības veselības analīze Latvijā. - 2007. - Rīga, 2008. - 287 lpp. Šifrs: 614(474.3)(083.41)(058)/ S 05
6Veselības aprūpes sistēmas pārejas periodā: Latvija: pārskats par veselības aprūpes sistēmu. - [Rīga], 2008. - XXIV, 248 lpp. Šifrs: 614.2(474.3)/ V 80
7Mozgis Dz. Ceļvedis veselības aprūpes vadībā. - Rīga, 2008. - 359 lpp. Šifrs: 614.2(474.3)/ M 97
8Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (Latvija) Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀ valsts komisijas) gada pārskats. 1999- Rīga : VDEĀ valsts komisija, 2000- sēj.
9Šifrs: 614.29(474.3)(058)/ V 80
10Rožkalne, R. Kā saglabāt veselību : vide, pārtika, kustības. Rīga : Pētergailis, [2016]. 287 lpp.
11Šifrs: 613/ R 99
Citi informācijas avoti
1Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2011.–2017. gadam : apstiprināts ar Ministru kabineta 2011. gada 5. oktobra rīkojumu Nr. 504. [Rīga] : Latvijas Republikas Veselības ministrija, [2011]. 68 lpp.
2Šifrs: 614(474.3)/ S-05
3Basic nursing. St. Louis, Mo. : Mosby / Elsevier, 2011. 1227 p. Šifrs: 616-083(07)/ B 76
4Basic nursing [elektroniskais resurss]. [St. Louis, Mo.] : Mosby / Elsevier, 2011. 1 CD-ROM Šifrs: 616-083(07)(0.034)/ B 76
5http://www.vm.gov.lv/index.php?top=121&id=834
6Baltic statistics on medicines. Tartu : Ravimiamet, 2013.
7Šifrs: 614.27(474)(083.41)/ B 40