Pārlekt uz galveno saturu

Ģimenes veselība

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:5.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:23.08.2023
Par studiju kursu
Kursa kods:PMUPK_035LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:PsiholoģijaMērķauditorija:Ārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Laura Valaine
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Gunta Ancāne
Kontaktinformācija:Rīga, Kristapa iela 30, pmpkatrsu[pnkts]lv, +371 67210989
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)2Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas4
Nodarbības (skaits)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)3Kopā nodarbību kontaktstundas12
Kopā kontaktstundas16
Pilns laiks - 2. semestris
Lekcijas (skaits)2Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas4
Nodarbības (skaits)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)3Kopā nodarbību kontaktstundas12
Kopā kontaktstundas16
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Anatomija, fizioloģija, embrioloģija
Mērķis:
Sniegt studentiem pamatzināšanas par ģimenes funkcionēšanu, funkcionālu un disfunkcionālu ģimeni, šo jēdzienu nozīmi slimību patoģenēzes un salutoģenēzes procesos, kā arī individuālo attīstību ģimenes kontekstā, dažādu ģimenes locekļu nozīmi bērna fiziskajā un psihoemocionālajā attīstībā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ģimene – jēdziens, struktūra, funkcijas. Anamnesis familiae nozīmeLekcijas1.00auditorija
2Ģimenes dzīves cikls – homeostāze un pārmaiņasLekcijas1.00auditorija
3Ģimenes funkcionēšana – stāsti, pieņēmumi, robežas, noteikumi, izturība. Ģimenes dinamika ar psihiski/fiziski slimiem ģimenes locekļiemNodarbības1.00auditorija
4Funkcionāla ģimene – galvenās iezīmes. Klīnisko gadījumu analīzeNodarbības1.00auditorija
5Disfunkcionāla ģimene – galvenās iezīmes, daudzveidība. Klīnisko gadījumu analīzeNodarbības1.00auditorija
6Seksualitāte. Neorganiskie seksuālie traucējumi un to psihoemocionālie aspekti. Neauglības psihoemocionālie aspekti. Ārstēšanas iespējas. Klīnisko gadījumu analīzeNodarbības1.00auditorija
7Bērna psihoemocionālā attīstība (psihoseksuālās attīstības stadijas, psihosociālās attīstības stadijas, objektattiecību teorija)Lekcijas1.00auditorija
8Pieķeršanās teorija. Vecāka-zīdaiņa terapijaLekcijas1.00auditorija
9Mātes veselība (pēcdzemdību psihiskie traucējumi). Mātes un bērna diāde. Mātes un tēva nozīme bērna fiziskajā un psihoemocionālajā attīstībāNodarbības1.00auditorija
10Siblingu apakšsistēmas īpatnības un nozīme bērna attīstībā. Vecvecāku apakšsistēmas nozīme bērna fiziskajā un psihoemocionālajā attīstībāNodarbības1.00auditorija
11Dažādu attīstības posmu īpatnības: pirmsskolas, skolas. Spēles nozīme bērna attīstībā. Traumatiskās situācijas bērnībā (hospitalizēšana, atstāšana novārtā). Traucējumi un palīdzības iespējasNodarbības1.00auditorija
12Dažādu attīstības posmu īpatnības: pusaudžu periods (atdalīšanās no vecākiem, seksuālā izglītība, attiecības ar vienaudžiem, bullings). Traucējumi un palīdzības iespējasNodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
1. Pacientu gadījumu aprakstu analīze; 2. Pacientu anamnēzes ievākšanas tehnikas analīze. Lai izvērtētu studiju kursa kvalitāti kopumā, studentam jāaizpilda studiju kursa novērtēšanas anketa Studējošo portālā.
Vērtēšanas kritēriji:
I Zināšanas – spēja definēt: 60% 1. Ģimenes funkcionēšanas mehānismi, tās nozīme slimību patoģenēzes un salutoģenēzes procesos (20%) 2. Funkcionālas ģimenes pazīmes (5%) 3. Disfunkcionālas ģimenes pazīmes (5%) 4. Bērna attīstība pēc dažādām teorijām, dažādu vecumposmu īpatnības (15%) 5. Dažādu ģimenes locekļu nozīme bērna attīstībā (15%) II Prasmes: 40% 1. Individuālās un ģimenes anamnēzes ievākšanas pamatprincipi (20%) 2. Ģimenes izvērtēšana, klīnisko gadījumu analīze (10%) 3. Dažādu dzīves posmu psihoemocionālu traucējumu diagnostika, diferenciāldiagnostika, ārstēšanas stratēģiju izvērtēšana, klīnisko gadījumu analīze (10%) Eksāmena vērtējums ir kumulatīvs. To veido: 1. Starppārbaudījums – 50%. Pēc docētāja izvēles: • Video materiāla analīze un/vai • Klīniskā gadījuma apraksts un/vai • Atvērtie jautājumi nodarbības sākumā un/vai • Daudz atbilžu tests un/vai • Prezentācijas sagatavošana par nodarbības tēmu. 2. Gala pārbaudījums (50%) – elektronizēts, e-studijās pieejams vai klātienē organizēts daudzatbilžu tests, par kursa ietvaros izskatītajām tēmām. Ir iespējama automātiskā gala pārbaudījuma ieskaitīšana pie sekojošu kritēriju izpildes: -izcili nokārtots sarppārbaudījums; -100% nodarbību un lekciju apmeklējums; -aktīva dalība diskusijās un lomu spēlēs. VAI Sagatavota prezentācija par a) cikla nodarbības tēmu (literatūras apskats); b) klīnisko gadījumu; c) jaunāko pētījumu (atbilstoši nodarbības tēmai).
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā studenti spēj definēt funkcionālās un disfunkcionālās ģimenes jēdzienu un būtību, šo jēdzienu nozīmi slimību patoģenēzes un salutoģenēzes procesos, kā arī spēj definēt ģimenes nozīmi bērna fiziskajā un psihoemocionālajā attīstībā, analizēt visu šo jēdzienu klīnisko nozīmi slimību un traucējumu diagnostikas un terapeitisko attiecību veidošanas procesos.
Prasmes:Studiju kursa apguves rezultātā studējošie pratīs analizēt ģimenes funkcionēšanas pamatprocesus, individuālās psihoemocionālās attīstības procesa aspektus, izmantot tos klīnisko gadījumu analīzē.
Kompetences:Interpretēt funkcionālus un disfunkcionālus procesus ģimenē, interpretēt bērna psihoemocionālās attīstības jēdzienus.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Women at higher risk for inflation-related stress, 24.05.2023
2Medical-level empathy? Yup, chatGPT can fake that, 4.05.2023
3Long- term impact of childhood trauma explained, 2.05.2023
4Physicians may retire en masse soon. What does that mean for medicine? 18.04.2023
5Anger in adults a red flag for childhood trauma, 5.04.2023
6A better lower-cost option for mild to moderate Depression?, 30.03.2023
7Is it time to stop treating high triglycerides?, 29.03.2023
8Melatonin a new way to reduce self-harm, 27.03.2023
9Treating depression in primary care: the latest guidelines, 21.03.2023
10Physician suicide: investigating its prevalence and cause, 15.03.2023
11Epigenetics, satiety, and predictive markers of obesity, 27.02.2023
12Beyond the psychedelic effect: ayahuasca as antidepressant, 10.02.2023
13Do doctors want their babies to Grow up to be Physicians?, 7.02.2023
14Emotional eating tied to risk for diastolic dysfunction, 19.01.2023
15Vegetarians suffer more depression than meat eaters, 27.12.2022
16Greater Handgrip Strength tied to lower risk for depression, 20.12.2022
17What happens when doctors and patients interrupt each other?, 23.11.2022
18German survey on assisted suicide: how to handle this? Where should caution be exercised?, 16.09.2022
19Social isolation, Loneliness tied to death, MI, stroke: AHA, 4.08.2022
20Physicians react: burnout rates are alarming, so who should drive change? 6.06.2022
21K. Abrahamsson. R. Ennals. Sustainable work in Europe. Concepts, Conditions, Challenges. 2022 Edited Collection. 342 Pages
22Borderline personality disorder diagnosis: to tell or not to tell patients?, 22.03.2021
23Empathy fatigue in clinicians rises with latest COVID-19 surge, 16.09.2021
24Why men need mind-body medicine now more than ever, 2.04.2020
25Doctor – Patient relationship, 20.06.2019
26Why do we love sad music? Mourning our pain, 27.11.2018
27Doctors, nurses give lifestyle advice but are skeptical it’s heeded, 29.03.2018
28Goldenberg H., Goldenberg I. 2017. Family therapy, An Overview. 7th edition. Thomson Brooks/Cole.
29Why do depressed doctors suffer in silence? – 27.06.2017
30The 8 things that end childhood too soon: what clinicians should know, 30.06.2017
31Stress and depression mediated by single brain protein, 20.11.2014
32How the brain responds to trauma, 24.09.2014
33Barker P., Chang J. 2013. Basic family therapy. 6th edition. Willey Blackwell.
34Long work hours wreak havoc in MDs, Personal lives, 23.09.2013
35Sharma R. 2013.The Family and Family Structure Classification Redefined for the Current Times. J Family Med Prim Care. 2(4). 306–310.
36Keitner I.G. 2012. Family Assessment in the Medical Setting, Adv Psychosom Med. Basel. Karger. 32. 203–222.
37Brummers M., Enckells H. 2011. Bērnu un jauniešu psihoterapija, 280 lpp (akceptējams izdevums)
38Nature, Niche, and nurture. The role of social experience in transforming genotype into phenotype, 11.10.2011
39Minuchin S., Fishman H.C. 2009. Family therapy techniques. Harward university press (akceptējams izdevums)
40Akhtar S. 2009. The Damaged Core. Jason Aronson. (akceptējams izdevums)
41Dreams in Jungian psychology: The use of dreams as an instrument for research, diagnosis and treatment of social phobia, 2009
42The effects of physician empathy on patient satisfaction and compliance, 09.2004
43Implementing the care programme approach in psychotherapeutics settings, 2004
44Post-traumatic stress disorder: symptom profiles in men and women, 2003
45Physical symptoms and physician-experienced difficulty in the physician –patient relationship, 1.05.2001
46Boulbijs Dž. 1998. Drošais pamats. 198 lpp (akceptējams izdevums)
47Erikson E.H. 1995. Childhood and Society. (akceptējams izdevums)
Papildu literatūra
1Egle U.T, Hardt J., Nickel R., Kappis B., Hoffmann S.O. 2002. Early Stress and its Long-term Effects on health – State of the Art and Implication for Future research. Z Psychosom Med Psychother. 48(4). 411-34.
2McDougall J. 1989. Theatres of body
3Skynner R., Cleese J. 1994. Life and how to survive it, NN Norton and Company
4Thomas P.A., Liu H., Umberson D. 2017. Family Relationships and Well-Being. Innov Aging. 1(3)
5Vinikots V.V. 2004. Bērns un viņa māte. 101 lpp
6Vinikots V.V. 2004. Sarunas ar vecākiem. 112 lpp
7Walsh F. 2003. Family resilience: A Framework for Clinical Practice
8Ārvalstu studentiem/For International students:
9Egle U.T, Hardt J., Nickel R., Kappis B., Hoffmann S.O. 2002. Early Stress and its Long-term Effects on health – State of the Art and Implication for Future research. Z Psychosom Med Psychother. 48(4). 411-34.
10McDougall J. 1989. Theatres of body
11Walsh F. 2003. Family resilience: A Framework for Clinical Practice
12Katedrā izstrādātie studentu pētnieciskie darbi (2023)/ student research works developed in the department (2023):
131. Adelīna Nikitenko “Ģeneralizētas trauksmes izplatība Ogres pilsētas vidusskolēnu vidū un tās saistība ar vientulību.”
142. Aksel Darius Överlien Dalili “Burnout Syndrome in Medical Personnel During The Covid-19 Pandemic”
153. Ali Lavin “Changes of level of empathy in medical students during time of studies”
164. Ieva Kulša “Celikālijas psihosomatiskie aspekti.”
175. Jānis Kristaps Vasiļonoks “Ārstu-rezidentu spēja paziņot sliktas ziņas pacientam.”
186. Karīna Rudus “Saistība starp trauksmes simptomu smagumu un stresa pārvarēšanas stratēģijām RSU medicīnas fakultātes preklīnisko studiju gadu studentu vidū.”
197. Katrīna Liepiņa ”Adverse childhood experiences (ace) jeb nelabvēlīgas bērnības pieredzes saistībā ar gastrointestinālām sūdzībām āgenskalna ģimnāzijās”
208. Laura Gribuste “Saistība starp kritiskās domāšanas dispozīciju un ticību paranormālajam Rīgas Stradiņa Universitātes studentu vidū.”
219. Leonhard Francisco Schlichting “Borderline Personality Disorder as Comorbidity of Bulimia Nervosa in Adolescents”
2210. Linda Borskoviča “Pašcieņas, trauksmes, depresijas rādītāju saistība ar glikēmijas kontroli pacientiem ar 1. un 2. Tipa cukura diabētu”
2311. Linda Lumikki April Vainio “MDMA-assisted therapy in PTSD treatment”
2412. Megija Zunde “Trauksmes simptomu īpatsvara dinamika vidējam medicīnas personālam Covid-19 pandēmijas laikā Latvijā.”
2513. Miina-Maria Jyrälä “Depression as a risk factor for coronary artery disease, mechanisms behind it”
2614. Nika Kristiāna Meždreija “Somatizācijas un trauksmes simptomu salīdzinājums sesijas laikā un pēc tā RSU 1. un 6. kursa medicīnas fakultātes studentiem”
2715. Rebecca Abraham “The effect of parenting on the development of borderline personality disorder”
2816. Rebeka Beinaroviča “Sociāli ekonomiskā stāvokļa saistība ar izdegšanas sindromu medicīnas fakultātē studējošajiem.”
2917. Sima Shokouhi “The relationship between the belief in conspiracy theories and narcissistic personality traits in an individual.”
3018. Svetlana Redina “Ēšanas traucējumu saistība ar depresijas un trauksmes simptomiem starp 12. klašu skolniekiem piecās Rīgas Pārdaugavas rajona skolās: 71. vidusskolā, 96. vidusskolā, Anniņmuižas vidusskolā, Arkādijas vidusskolā, Imantas vidusskolā”
3119. Zanda Laura Šķiņķe “Trauksmes un depresijas simptomu korelācija ar un bez muguras lejasdaļas sāpēm RSU medicīnas fakultātes studentiem”