Pārlekt uz galveno saturu

Lielvaras, karš un diplomātija: ieskats starptautisko attiecību vēsturē

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:26.06.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:PZK_030LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:5.00ECTS:7.50
Zinātnes nozare:Politikas zinātne (politoloģija)Mērķauditorija:Politikas zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Edijs Bošs
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Politikas zinātnes katedra
Struktūrvienības vadītājs:Mārtiņš Daugulis
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, esfpzatrsu[pnkts]lv, +371 67409161
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)10Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas20
Nodarbības (skaits)10Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas20
Kopā kontaktstundas40
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Pamatpriekšstati par starptautisko attiecību zinātni un norisēm.
Mērķis:
Veicināt izpratni par starpvalstu attiecību īstenošanas veidiem laika periodā no Vestfālenes kārtības izveidošanās līdz Aukstā kara beigām.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Iepazīšanās ar konceptiem. Eiro-centriskas starptautiskās iekārtas attīstība. Valstu sistēmas rašanās.Lekcijas1.00auditorija
216., 17. un 18. gs. lielvalstis. Habsburgu hegemonijas ambīcijas un varas līdzsvara mehānisms. Francijas lielvaras attīstība un Utrehtas miera procesa pamatprincipi.Lekcijas1.00auditorija
3Lielbritānijas, kā arī "Austrumu" lielvaru nostiprināšanās un loma Eiropas varas līdzsvarā. Klasiskās multipolaritātes izveidošanās un darbības principi laika periodā līdz Napoleona kariem.Lekcijas1.00auditorija
4Vīnes kongress un lielvaru attiecību sistēma "Eiropas koncertā"; "klasiskā" diplomātija; Lielbritānijas kā "jūras" lielvalsts ģeopolitiskās stratēģijas pamatprincipi.Lekcijas1.00auditorija
5Diskusija par kursa literatūru un iepriekš lekcijās aplūkotajiem tematiem.Nodarbības2.00auditorija
6"Eiropas centra" konsolidācijas ģeopolitiskais izaicinājums; Bismarka diplomātija varas līdzsvara kontekstā; "Eiropas koncerta" noriets un "vācu problēmas" saasināšanās Pirmā pasaules kara priekšvakarā.Lekcijas1.00auditorija
7Diskusija par kursa literatūru un iepriekš lekcijās aplūkotajiem tematiem.Nodarbības2.00auditorija
8Pirmā pasaules kara izcelšanās: politiskais un militārais konteksts; industrializācijas laikmeta ietekme uz kara vešanas metodēm un tā ietekme uz starptautiskajām attiecībām.Lekcijas1.00auditorija
9Versaļas miera konference un "jaunās diplomātijas" attīstība; Vudro Vilsona loma "kolektīvās drošības" ideju konceptualizācijā; varas līdzsvara problemātika starpkaru perioda starptautiskajā kārtībā.Lekcijas1.00auditorija
10"Status quo" un revizionisma koncepti starptautisko attiecību analīzē; ārpus-Eiropas lielvaru līdzsvara sistēmas veidošanās; Eiropas lielvaru sistēmas sabrukums.Lekcijas1.00auditorija
11Diskusija par kursa literatūru un iepriekš lekcijās aplūkotajiem tematiem.Nodarbības2.00auditorija
12ASV un PSRS idejas par starptautiskās kārtības veidošanu pēc Otrā pasaules kara. Argumenti par Aukstā kara izcelšanās apstākļiem; bipolārā starptautiskā vide Aukstā kara periodā.Lekcijas1.00auditorija
13Kodolieroču stratēģijas terminoloģija un pamatkoncepti; Aukstā kara noslēgums un vienpolārās starptautiskās kārtības rašanās.Lekcijas1.00auditorija
14Diskusija par kursa literatūru un iepriekš lekcijās aplūkotajiem tematiem.Nodarbības2.00auditorija
15Studentu prezentācijas.Nodarbības2.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Studentiem jāstrādā ar lielu apjomu kursa literatūras; jāsagatavo divas esejas, jāsagatavojas semināru diskusijām, kā arī jāpiedalās grupu darbā, veidojot prezentāciju.
Vērtēšanas kritēriji:
Līdzdarbība un aktīva piedalīšanās semināros: 45%; Esejas: 20%; Prezentācija: 15%; Eksāmens: 20%.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Spēs raksturot lielvalstu attiecību pamatprincipus dažādos laikmetos.
Prasmes:Identificēs pamatelementus, kas nepieciešami dažādu veidu starptautisko sistēmu analizēšanai.
Kompetences:Spēs analizēt multipolaritātes, bipolaritātes un vienpolaritātes starptautiskās sistēmas vēsturiskā griezumā.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Keith Hamilton and Richard Langhorne, "The Practice of Diplomacy"
2Henry Kissinger, "Diplomacy"
3Michael Howard, "War in European History"
Papildu literatūra
1Peter Paret (ed.) "The Makers of Modern Strategy"