Pārlekt uz galveno saturu

Maģistra darba sagatavošana un aizstāvēšana

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:15.06.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:PZK_032LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:20.00ECTS:30.00
Zinātnes nozare:Politikas zinātne (politoloģija)Mērķauditorija:Politikas zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Māris Andžāns
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Politikas zinātnes katedra
Struktūrvienības vadītājs:Ilga Kreituse
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, esfpzatrsu[pnkts]lv, +371 67409161
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)0Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)0Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (skaits)0Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)0Kopā nodarbību kontaktstundas0
Kopā kontaktstundas0
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Apgūti visi nepieciešamie programmas studiju kursi.
Mērķis:
Maģistra darba izstrāde un aizstāvēšana.
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Maģistra darba izstrāde ir individuāls process ar zinātniskā darba vadītāja atbalstu.
Vērtēšanas kritēriji:
Maģistra darba aizstāvēšanas komisijas lēmums.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Aizstāvēšana (Maģistra darbs)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Padziļinātas zināšanas par izvēlēto maģistra darba tēmu gan empīriskā, gan teorētiskā perspektīvā.
Prasmes:Izstrādāt liela apjoma un augstas sarežģītības individuālu darbu.
Kompetences:Izstrādāt liela apjoma un augstas sarežģītības individuālu darbu.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Bibliogrāfiju izvēlas katrs students individuāli sadarbībā ar maģistra darba zinātnisko vadītāju.