Pārlekt uz galveno saturu

Starptautiskās un diplomātiskās tiesības

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:3.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:13.07.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:PZK_097LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:5.00ECTS:7.50
Zinātnes nozare:Tiesību zinātne; Starptautiskās tiesībasMērķauditorija:Politikas zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Aleksandrs Fillers
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Politikas zinātnes katedra
Struktūrvienības vadītājs:Mārtiņš Daugulis
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, esfpzatrsu[pnkts]lv, +371 67409161
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)12Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas24
Nodarbības (skaits)8Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas16
Kopā kontaktstundas40
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Tiesību teorija, Politika un tiesības.
Mērķis:
Sniegt pamatzināšanas starptautiskajās publiskajās tiesībās, izvērtēt un noskaidrot mūsdienu starptautisko tiesību svarīgākos principus, prakses un interpretācijas iespējas starpvalstu attiecībās, kā arī izprast Eiropas Savienības tiesību un institucionālās darbības principus.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ievads. Starptautisko tiesību definīcija, avoti, principi. Starptautisko tiesību vēsturiskā attīstība.Nodarbības1.00auditorija
2Valsts kā starptautisko tiesību subjekts.Nodarbības1.00auditorija
3Starptautisko tiesību sistēma un avoti. Paražu tiesības. Starptautisko tiesību subjekti.Lekcijas1.00auditorija
4Valstu rašanās un izbeigšanās. Valstu pēctecība. Starptautiskās līgumtiesības.Lekcijas1.00auditorija
5Starptautiskās līgumtiesības (turpinājums).Lekcijas1.00auditorija
6Eiropas Savienības tiesiskie pamati. Līgumi kā ES integrācijas pamats. No Romas līguma līdz Lisabonas līgumam. ICG (Starpvaldību konference) un līgumu pieņemšanas un pārskatīšanas procedūras.Nodarbības1.00auditorija
7ES un nacionālā kompetence likumdošanas iniciēšanā. Ekskluzīvā, dalītā un koordinējošā kompetence likumdošanas procesā.Nodarbības1.00auditorija
8Primārie un sekundārie tiesību akti. ES tiesību sistēma un tās suis generis daba. Regulas, direktīvas, lēmumi. Saistošie un nesaistošie/rekomendējošie tiesību akti. ES likumu tiešā piemērošana dalībvalstīs.Lekcijas1.00auditorija
9Eiropas Komisija kā ES likumdošanas iniciators, funkcijas un sastāvs. EK komisāru nominācija un procedūras. EK monitoringa funkcijas. Subsidiaritātes princips. Proporcionalitātes princips.Lekcijas1.00auditorija
10ES Padome un Eiropadome. Starp-institucionālās attiecības un līdzsvars valstu un supranacionālo institūciju funkcionēšanā. Eiropadomes lēmumu pieņemšana. Padomes secinājumi – ES dalībvalstu politiska vienošanās. Eiropas Parlaments un tā loma ES likumdošanā. ES ideoloģisko/politisko grupu loma ES likumdošanā. Koplēmuma procedūra. Trialogi.Lekcijas1.00auditorija
11ES ārējās attiecības. Lēmumu pieņemšanas procedūras un institucionālā atbildība. Ārējais darbības dienests. ES augstais pārstāvis. ES Padomes lēmumu specifika ārējo attiecību jomā.Nodarbības1.00auditorija
12Praktisks uzdevums starptautiskas krīzes risinājuma simulācijai ES institūcijās. EĀDD, EK, Eiropadomes, ES Padomes loma un iesaiste.Nodarbības1.00auditorija
13Sasaiste starp ES tiesībām un starptautiskajām tiesībām.Lekcijas1.00auditorija
14ANO un ANO sistēmas organizācijas. ANO Drošības Padome. ANO Tiesa (ICJ). Multilaterālisms. Starptautiskā krimināltiesa. Pastāvīgā šķīrējtiesa Hāgā.Lekcijas2.00auditorija
15Cilvēktiesības.Nodarbības1.00auditorija
16Cilvēktiesību īstenošana praksē.Nodarbības1.00auditorija
17Starptautiskā atbildība. Diplomātiskā aizsardzība.Lekcijas1.00auditorija
18Spēka lietošana un starptautisko strīdu mierīga izšķiršana.Lekcijas1.00auditorija
19Humanitārās tiesības un starptautiskās krimināltiesības.Lekcijas1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Students apmeklē lekcijas un seminārus, sagatavo 2 esejas, aizstāv individuālo referātu.
Vērtēšanas kritēriji:
o Līdzdalība lekcijās un semināros – 20% o Gadījuma analīze (case study) – 25% o Referāts – 25% o Eksāmens – 30%
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Students izprot galvenos starptautisko tiesību terminus, prot sameklēt piemērojamās tiesību normas konkrētā situācijā, novērtēt tiesisko situāciju, salīdzināt dažādus tiesību institūtus.
Prasmes:Students prot apkopot būtisku informāciju, kas attiecas uz konkrēto tiesisko situāciju, pielietot tiesību interpretācijas metodes, lietot starptautisko tiesību terminus, prezentēt savu viedokli.
Kompetences:Spēj izmantot iegūtās zināšanas praksē, vērtēt konkrēto tiesisko situāciju no starptautisko publisko tiesību viedokļa, argumentēt strīdos, loģiski izskaidrot tiesiskās situācijas no starptautisko tiesību viedokļa.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1J. Klabbers, International Law, 2nd ed. Cambridge University Press, 2017.
2A. Orakhelashvili, Akehurst’s Modern Introduction to International Law, 8th ed., Routledge, 2019.
3M. Cini, European Union Politics, 4th ed., Oxford University Press, 2019.
4J. Dugard, Diplomatic Protection, Max Planck Encyclopedia of Public International Law, 2009.
Papildu literatūra
1A. Lulle, Rokasgrāmata par ANO, 2005.
2N. Nugent, M. Rhinard, “The Political roles of the European Commision”, Journal of European Integration, 2019, 41:2, p. 203-220.
Citi informācijas avoti
1Video on ordinary legislative procedure