Pārlekt uz galveno saturu

Sabiedrības veselība

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:07.08.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:REK_011LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:1.00ECTS:1.50
Zinātnes nozare:Medicīna; Sabiedrības veselībaMērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi; Sabiedrības veselība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Zane Liepiņa
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Rehabilitācijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Anita Vētra
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, rkatrsu[pnkts]lv, +371 20271291
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)0Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)0Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (skaits)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas16
Kopā kontaktstundas16
Nepilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)0Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)0Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (skaits)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas16
Kopā kontaktstundas16
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Ievads specialitātē, funkcionālo spēju ierobežojumu novērtēšana un klasifikācija, pētniecības metodes.
Mērķis:
Iegūt zināšanas un izpratni par sabiedrības veselības jautājumiem funkcionālā speciālista prakses kontekstā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Veselības un sabiedrības veselības jēdziens, sabiedrības veselības darbības jomas.Nodarbības1.00MITC
2Epidemioloģijas pamatjēdzieni un koncepcijas, slimību biežuma aprēķini. Veselības veicināšanas pamatprincipi.Nodarbības1.00MITC
3Grupu darba prezentācija. Ieskaite.Nodarbības1.00MITC
4Veselību ietekmējošie faktori un Latvijas iedzīvotāju veselības paradumi.Nodarbības1.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Veselības un sabiedrības veselības jēdziens, sabiedrības veselības darbības jomas.Nodarbības1.00auditorija
2Epidemioloģijas pamatjēdzieni un koncepcijas, slimību biežuma aprēķini. Veselības veicināšanas pamatprincipi.Nodarbības1.00auditorija
3Grupu darba prezentācija. Ieskaite.Nodarbības1.00auditorija
4Veselību ietekmējošie faktori un Latvijas iedzīvotāju veselības paradumi.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Literatūras studijas, patstāvīgi apkopo informāciju un sagatavo prezentāciju par sabiedrības veselību un iedzīvotāju veselības paradumiem Latvijā.
Vērtēšanas kritēriji:
Pārbaudes metode: mācību uzdevumu izstrāde un prezentēšana (70%) un tests (30%).
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Ieskaite
Studiju rezultāti
Zināšanas:Sekmīgas kursa apguves rezultātā students spēs: • izskaidrot veselības jēdzienu, funkcionēšanu un nespēju; • raksturot veselību ietekmējošos faktorus un Latvijas iedzīvotāju veselības paradumus; • izskaidrot slimību biežuma radītājus (incidece, prevalence); • nosaukt un raksturot veselības veicināšanas pamatprincipus.
Prasmes:Sekmīgas kursa apguves rezultātā students spēs: • atlasīt, apkopot un izmantot būtiskāko informāciju par sabiedrības veselību un iedzīvotāju veselības paradumiem Latvijā; • pielietot slimību biežuma aprēķinus; • veidot prezentāciju par sabiedrības veselību un iedzīvotāju veselības paradumiem Latvijā.
Kompetences:Sekmīgas kursa apguves rezultātā students spēs: • analizēt un interpretēt sabiedrības veselības situāciju un Latvijas iedzīvotāju veselības paradumus; • interpretēt slimību biežuma aprēķinu datus.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2014.– 2020.gadam, Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra rīkojums Nr.589.; pieejams internetā: http://polsis.mk.gov.lv/view.do?id=4965
2PVO, Veselība 2020: Eiropas stratēģiskais ietvars visos pārvaldes un sabiedrības līmeņos veiktas rīcības atbalstam veselības un labklājības vairošanai (SPKC tulkojums latviešu valodā 2013.gadā), pieejams internetā.
3Baltiņš M., Epidemioloģijas pamatjēdzieni un koncepcijas, Lietišķā epidemioloģija, “Zinātne”, 2003., lpp.48 – 66.
4Baltiņš M., Slimību biežuma aprēķini, Lietišķā epidemioloģija, “Zinātne”, 2003., lpp.68 – 106.
Papildu literatūra
1Latvijas iedzīvotāju (15-64 gadu vecumā) veselību ietekmējošo paradumu pētījums, pieejams internetā: http://www.spkc.gov.lv/veselibu-ietekmejoso-paradumu-petiju…
Citi informācijas avoti
1Slimību profilakses un kontroles centrs: http://www.spkc.gov.lv/index.php
2Kampaņas "Aktīva ik diena!" mājas lapa: http://aktivadiena.lv
3Rīgas pašvaldības portāls Veselīgs rīdzinieks: http://www.veseligsridzinieks.lv/par-mani/