Pārlekt uz galveno saturu

Konceptuālie prakses modeļi

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Par studiju kursu
Kursa kods:REK_097LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:5.00ECTS:7.50
Zinātnes nozare:Mērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Lolita Cibule
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Rehabilitācijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Anita Vētra
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, rk@rsu.lv, rk@rsu.lv, +371 20271291
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)14Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas28
Nodarbības (skaits)24Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)3Kopā nodarbību kontaktstundas72
Kopā kontaktstundas100
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Nepieciešamas priekšzināšanas par cilvēka anatomiju, fizioloģiju un par cilvēka nodarbēm, nodarbju analīzi, vidi, par sabiedrības attīstību, ergoterapijas paradigmu.
Mērķis:
Iepazīstināt studentus ar galvenajiem konceptuālajiem prakses modeļiem ergoterapijā. Veidot pamatprasmes praktiskam darbam ergoterapijā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Teorija par konceptuāliem prakses modeļiem: Motorās kontroles prakses modelis. Izziņas - uztveres prakses modelis. Cilvēka nodarbes modelis. Nodarbes veicināšana - Kanādas nodarbes veikšanas modelis. Uz klientu vērsta prakse. “Flow” teorija, tās praktiskais pielietojums ergoterapijas praksē. Kanādas nodarbes veikšanas procesa modelis. Sensorās integrācijas teorija. Grupu darba prakses modelis. Biomehāniskais prakses modelis. Persona – vide – nodarbe modelis. Kawa prakses modelis.Lekcijas15.00auditorija
2Cilvēka nodarbes modelis. Nodarbes veicināšana - Kanādas nodarbes veikšanas modelis. Uz klientu vērsta prakse. Garīgums. “Flow” teorija, tās praktiskais pielietojums ergoterapijas praksē. Motorās kontroles prakses modelis. Izziņas - uztveres prakses modelis. Sensorās integrācijas teorija. Grupu darba prakses modelis. Biomehāniskais prakses modelis. Persona – vide – nodarbe modelis. Kawa prakses modelis. Kanādas nodarbes veikšanas procesa modelis.Nodarbības14.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Individuālais darbs - gatavošanās pārbaudes darbiem, novērtēšanas prasmju apgūšana izmantojot noteiktus mērījumus, prezentāciju gatavošana semināriem, dalība grupas darbā.
Vērtēšanas kritēriji:
• aktīva un rezultatīva līdzdalība praktiskajās nodarbībās; mutisko atbilžu kvalitāte; laikus iesniegti, kvalitatīvi izpildīti rakstiskie mājas darbi un to prezentācijas; • aktīva dalība semināros; • sekmīgi veikti testi; • kursa beigās - eksāmens.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā students iegūst pamatzināšanas nosaukt un aprakstīt konceptuālos prakses modeļus ergoterapijā, secīgi sakārtot to struktūru, definēt pamatfenomenus katrā prakses modelī, aprakstīt terapeitisko pielietojumu un praktisko lietderību.
Prasmes:Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā students pratīs pielietot dažādus situācijai atbilstošus konceptuālos prakses modeļus praktiski informācijas iegūšanai, analizēt iegūto informāciju un sastādīt terapijas plānu un uzsākt tā realizāciju, izvērtēt rezultātus.
Kompetences:Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs praktiski izmantot iegūtās pamatzināšanas un pamatprasmes par konceptuālajiem prakses modeļiem un ar tiem saistītajiem fenomeniem sniedzot ergoterapijas pakalpojumus praksē.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Schell, B.A., Gillen, G., & Scaffa, M.E. (2014). Willard & Spackman’s Occupational Therapy, 12th edition. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins Chapters 14-20; 33; 34; 38-39; 53-56
2Kielhofner, G. (2004). Conceptual Foundations of Occupational Therapy, 3 rd edition. Philadelphia, PA: F.A. Davis
3Kielhofner G. (2004) “Cilvēka nodarbes modelis”, 10. nodaļa no “Conceptual foundations of occupational therapy”, F. A. Davis Company, 20 lpp. Tulkojums latviešu. valodā. Informācija par modeli tiešsaistē: http://www.cade.uic.edu/moho
4Kanādas ergoterapeitu asociācija „Nodarbes veicināšana: ergoterapijas skatījums”, Ottawa, Ontario: CAOT Publications ACE, 1997. Tulkojums latviešu valodā. Informācija par modeli tiešsaistē: http://www.caot.ca/default.asp?pageid=1439#5
5Law M, Baptiste S, Carswell A, McColl M. A, Polatajko H. un Pollock N. „Kanādas nodarbes veikšanas mērījums” Ottawa, Ontario: CAOT Publications ACE, 2004, 4. izdevums 1. lpp. Tulkojums latviešu valodā. Informācija tiešsaistē: www.thecopm.ca
6Belcham C., (2004) “Garīgums ergoterapijā: teorija praksē?”.BJOT, 67 (1) 12 lpp. Tulkojums latviešu. val.
7Helfrich C., Kielhofner G. (1993) “Volitional Narratives and the meaning of therapy, AJOT, 60(3):103-110.
8Jonsson H., Persson D., (2006). „Towards an experiential model of occupational balance: an alternative perpective on flow theory analysis”. Journal of occupational science, 13(1):62-73.
9Law, M., Cooper, B. A., Strong, S., Stewart, D., Rigby, P., & Letts, L. (1996). The Person-Environment-Occupation Model: A transactive approach to occupational performance. CJOT, 63(1): 9-22.
10Mastos M., Miller K., Elliasson A. C., Imms C. (2007) „Goal directed training: linking theories of treatment to clinical practice for improved functional activities in daily life”. Clinical rehabilitation, 21:47-55.
11Z. Ņesterova Uz klientu vērsta prakse ergoterapijā: ergoterapeitu un pakalpojumu saņēmēju viedoklis, Bakalaura darbs, RSU, 2013.
12R.Cešeiko Garīgums ergoterapeitu praksē. Bakalaura darbs, RSU, 2013.
Papildus literatūra
1Schell, B.A., Gillen, G., & Scaffa, M.E. (2014). Willard & Spackman’s Occupational Therapy, 14th edition. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins
2Law M., Baptiste S., Mills J. (1995) “Client - centred practise: What docs it mean and does it make a difference”, CJOT, 62(5):250-257.
3Fisher A. G. (1998) “Uniting Practise and theory in an occupational framework”, AJOT, 52(7):509-521. Tiešsaistē: http://ajot.aotapress.net/content/52/7/509.full.pdf
4Emersson H. (1998) “Flow and occupation: A review of the literature”. CJOT, 65(1): 37-15.
5Cermak A. S., Daunhauer A. L., (1996) "Sensory processing in postinstutionalized child", AJOT 51 (7):500 - 507.
6Fearing V.G., Law M. & Clark J. (1997) “An occupational performance process Model: Fostering client and therapist alliances”, C JOT, 64(1): 7-15.
7Mathiowetz V., Bass Haugen J. (1994) “Motor behaviour research: Implications for therapeutic approaches to central nervous system dysfunction”, AJOT, 48 (8):733-744.
8Jarus I. (1994) “Motor learning and Occupational Therapy. The organisation of practise.”AJOT, 48(9):810-816.
9Katz N., Hadas N. (1995) “Cognitive rehabilitation: Occupational therapy Models for intervention in psychiatry. Psychiatric rehabilitation,19(2):29-36.
10Abveur B.C. and Toglia J.P.(1987)“Cognitive rehabilitation: A model for Occupational Therapy”, AJOT, 41(7):439-446.
11Iwama M. The Kawa model. Tulkojums latviešu valodā. Informācija par modeli tiešsaistē: http://kawamodel.com
Citi informācijas avoti
1http://www.rsu.lv/biblioteka/bibliotekas-resursi
2www.ergoterapija.lv
3www.wfot.org
4www.enothe.eu
5www.cotec-europe.org
6http://www.otseeker.com/