Pārlekt uz galveno saturu

Psihiatrija ergoterapijā

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:13.11.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:REK_135LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:3.00ECTS:4.50
Zinātnes nozare:Medicīna; PsihiatrijaMērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Ieva Rugina
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Rehabilitācijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Anita Vētra
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, rk@rsu.lv, +371 20271291
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)0Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)0Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (skaits)15Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas60
Kopā kontaktstundas60
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
zināšanas par konceptuālajiem prakses modeļiem, zināšanas psihiatrijā, farmakoloģijā, radošajās aktivitātēs, psiholoģijā un ētikā.
Mērķis:
pilnveidot klīnisko domāšanu pirms klīniskajās studijās. Izprast un pielietot konceptuālos prakses modeļus psihiatrijā, veicināt izpratni par teorētisko zināšanu integrāciju ergoterapeita darba procesā un nodarbju disfunkciju pacientiem/klientiem ar garīgās veselības traucējumiem. Izprast, analizēt un pielietot iegūtās zināšanas un prasmes.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Er­go­te­ra­pi­jas psi­hi­at­ri­jā vēs­tu­ris­kie as­pek­ti. Psihiatrijas vēsture Latvijā, ārstniecības un rehabilitācijas aprūpes formas. Stig­matizācija. Nor­ma­li­zā­ci­ja. Er­go­te­ra­pei­ta lo­ma psi­hi­at­ris­ka­jā re­ha­bi­li­tā­ci­jā. Klīniskais gadījums (Uzdevums Nr. 1.), analīze, prezentācijas sagatavošana. Patstāvīgais darbs – sagatavot ziņojumu diskusijai par garīgās veselības aprūpi Latvijā, normatīvajiem aktiem, pacientu tiesībām.Nodarbības2.00auditorija
2Šizofrēnija, afektīvie traucējumi: depresija, mānija, bipolāri traucējumi, ēšanas traucējumi. Ergoterapeita taktika. Klīnisko gadījumu analīze.Nodarbības5.00auditorija
3Ergoterapijas metodes pacientu/klientu ar garīgās veselības traucējumiem rehabilitācijā.Nodarbības1.00auditorija
4Literatūras seminārs – aktualitātes psihiatriskajā rehabilitācijā personām ar garīgās veselības traucējumiem. Diskusijas notiks kopīgā seminārā ar ESP 4. kursa studentiemNodarbības1.00auditorija
5Klīniskā uzdevuma Nr. 1/1 prezentācija.Nodarbības1.00auditorija
6Ergoterapijas novērtēšanas metodes, novērošana un standartizēti instrumenti psihiatrijas praksē.Nodarbības1.00auditorija
7Klīniskā uzdevuma Nr. 1/2 novērtēšanas metodes. Terapijas plāns un tā realizācija.Nodarbības1.00auditorija
8Seminārs par ergoterapeitiskām ārstēšanas metodēm psihiatrijā. Individuālais un grupu darbs ar pacientiem/klientiem ar garīgās veselības traucējumiem.Nodarbības1.00auditorija
9Individuāla klīnisko gadījumu analīze, izmantojot KNVM procesa astoņus soļus.Nodarbības1.00auditorija
10Individuālo klīnisko gadījumu analīzes prezentācija. Atgriezeniskā saite.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Individuāla gatavošanās diviem literatūras semināriem ar PP formāta prezentāciju par psihiskās veselības traucējumu ietekmi uz personas funkcionēšanu ergoterapijas kontekstā. Divu klīnisko gadījumu analīze, atbilstoši studiju kursa tematikai, izmantojot uz problēmu vērstu mācīšanās metodi, prezentācijas sagatavošana, darbs grupās. Klīniskā gadījuma analīze atbilstoši studiju kursa tematikai – studenta patstāvīgais darbs ar individuālu vērtējumu.
Vērtēšanas kritēriji:
Studiju kursa ietvaros veikta klientu/pacientu intervēšana, atbilstošu novērtēšanas instrumentu pielietošana, iegūto datu analīze un interpretācija, terapijas plāna sastādīšana, atbilstošu terapijas metožu izvēle un to demonstrēšana. Klīnisko gadījumu analīze – teorētisko un praktisko iemaņu demonstrēšana atbilstoši studiju kursa tematikai.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite (Semestra)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studējošais spēs raksturot biežāk sastopamos garīgās veselības traucējumus, izvēlēties un analizēt atbilstošus konceptuālos prakses modeļus, definēt ergoterapeita lomu un taktiku psihiatriskajā rehabilitācijā personām ar garīgās veselības traucējumiem, izskaidrot un pamatot pacienta/klienta novērtēšanai izmantojamo standartizēto instrumentu pielietošanu, identificēt nodarbes veikšanas disfunkciju, pamatot un izskaidrot izvēlētā terapijas plāna sastādīšanu un metodes.
Prasmes:Studējošais spēs lietot profesionālo terminoloģiju, ievērot ētiskos aspektus saskarsmē, izmantot atbilstošus konceptuālos prakses modeļus un terapeitiskās pieejas, novērtēt un analizēt nodarbju disfunkciju, demonstrēt praktiskas iemaņas pacienta/klienta novērtēšanā, izmantojot novērošanas metodes un standartizētus instrumentus, pamatot terapijas plāna sastādīšanu, kritiski izvērtēt un argumentēt terapijas metožu izvēli, demonstrēt terapijas plāna realizēšanu, izmantojot dažādas metodes, novērtēt terapijas efektivitāti, dokumentēt terapijas procesu, kritiski analizēt literatūru.
Kompetences:Izmantojot apgūtās zināšanas un prasmes, studējošais spēs identificēt nodarbes problēmas psihisko saslimšanu gadījumā, formulēt nodarbju disfunkciju, analizēt un interpretēt iegūto informāciju, izstrādāt un pielietot efektīvu, uz pierādījumiem balstītu novērtēšanu un terapiju. Izvērtēt terapijas efektivitāti.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Elizabeth Cara, Anne MacRae, Psychosocial occupational therapy-A Clinical Practice, 2-nd edition, Tomson, 2005
2Jennifer Creek, Lesley Lougher, Occupational Therapy and Mental Health, 4-th edition, Churchill Livingstone, 2008
3Crystal A.Gateley, Sherry Borcherding, Documention Manual for Occupational Therapy writing SOAP Notes, 3-rd edition, Slack incoroprated, 2011
4Ingrid Soderback International Handbook of Occupational Therapy Interventions , Springer, 2010
Papildus literatūra
1Gerald C. Davidson, Abnormal psychology, 8-th edition, John Wiley&Sons, Inc., 2001
2Barbara J.Hemphill-Pearson, Assessment in Occupational Therapy Mental Health, SLACK incorporated, 2007
3Juhans Kulbergs, Dinamiskā psihiatrija, Jumava, 2001
4Willard & Spackman’s , Occupational Therapy, 10-th edition, Lippincott Williams& Wilkins, 2003
Citi informācijas avoti
1American Journal of Occupational Therapy, British Journal of Occupational Therapy, Scandinavian Journal of Occupational Therapy, Australian Journal of Occupational Therapy, RSU datu bāzes, elektroniskie informācijas avoti.