Pārlekt uz galveno saturu

Prakse I

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:04.03.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:SBUEK_151LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:12.00ECTS:18.00
Zinātnes nozare:Vadībzinātne; Uzņēmējdarbības vadībaMērķauditorija:Uzņēmējdarbības vadība; Vadībzinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Marta Urbāne
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Starptautiskā biznesa un ekonomikas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Romāns Putāns
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, C korpuss, C-215, sbekatrsu[pnkts]lv, +371 67409184
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)0Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)0Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (skaits)0Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)0Kopā nodarbību kontaktstundas0
Kopā kontaktstundas0
Nepilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)0Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)0Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (skaits)0Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)0Kopā nodarbību kontaktstundas0
Kopā kontaktstundas0
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Biznesa statēģija un vadība, organizācijas efektivitātes vadība, finanšu menedžments.
Mērķis:
Nostiprināt studiju gaitā apgūtās teorētiskās zināšanas starptautiskā biznesa stratēģijas un vadības, finanšu menedžmenta un grāmatvedības, starptautiskā marketinga, starpkultūru biznesa attiecību vadības, projektu vadības, kā arī dažādu biznesa tiesību jomās, veicot konkrētus, praktiskus un ar uzņēmējdarbības vadību saistītus uzdevumus.
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Prakses atskaites sagatavošana.
Vērtēšanas kritēriji:
Prakses atskaites vērtējums – 50%, Prakses atskaites aizstāvēšana – 50%.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Aizstāvēšana (Prakse)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Aizstāvēšana (Prakse)
Studiju rezultāti
Zināšanas:Pēc prakses studējošais praktiski atpazīst vadībzinātnes teorētiskās pamatnostādnes.
Prasmes:Izprot uzņēmuma finanšu rādītājus, uzņēmuma pakalpojumu organizēšanas principus, argumentēti diskutē par uzņēmuma izvēlēto biznesa modeli un darba organizācijas formām.
Kompetences:Spēj integrēt teorētiskās zināšanas praksē, patstāvīgi formulē un kritiski analizē profesionālās problēmas un izsaka priekšlikumus organizācijas darbības uzlabošanā.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1-