Pārlekt uz galveno saturu

Medicīnas terminoloģija krievu valodā

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:5.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:01.06.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:VC_006LKI līmenis:Visiem līmeņiem
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:ValodniecībaMērķauditorija:Ārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Ludmila Jermakoviča
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Valodu centrs
Struktūrvienības vadītājs:Dace Žibala
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, valodasatrsu[pnkts]lv, +371 67061586
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)0Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)0Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (skaits)16Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas32
Kopā kontaktstundas32
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Nepieciešamas pamatzināšanas krievu valodā (vismaz A2 līmenis pēc Eiropas Padomes izstrādātā valodas prasmju līmeņu apraksta (Common European Framework of Reference for Language Learning, Teaching and Assessment).
Mērķis:
Uzlabot, papildināt un sistematizēt krievu valodas lietošanas prasmes studiju un profesionāliem nolūkiem, kā arī veicināt medicīniskās terminoloģijas apguvi un lietošanu.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Manas studijas RSU, medicīnas studijas Latvijā – ilgums, studiju saturs, kursi. Pārskats par uzsvērto un reducēto patskaņu, līdzskaņu un burtu savienojumu izrunu, intonāciju stāstījuma un jautājuma teikumā. Teikuma struktūra, jautājumu veidošana. Pārskats par lietvārdu daudzskaitli, īpašie veidošanas gadījumi.Nodarbības1.00auditorija
2Cilvēka ķermeņa daļas un orgānu sistēmas, to funkcijas. Anatomijas terminu pareiza izruna; terminu krievu valodā salīdzināšana ar latīņu un grieķu terminiem; vārdkopas. Pārskats par lietvārdu locīšanu; ģenitīvs piederības vai daļas no veselā izteikšanai. Teksta analītiska lasīšana "Организм человека – цифры и факты" – atzīmēt svarīgo, jauno, zināmo informāciju. Pārskats par skaitļa vārdiem, kārtas skaitļiem, daļskaitļiem.Nodarbības1.00auditorija
3Anamnēze. Slimības nosaukumi. Slimnieka medicīniskā karte – personas dati, sūdzības, sāpes, slimības sākums un gaita. Pacienta anamnēzes ievākšana, izmeklēšanas veidi. Nepabeigtā un pabeigtā veida darbības vārdi (ilgstošā un vienreizējā darbība).Nodarbības1.00auditorija
4Veselīgs dzīvesveids. Dot ieteikumus par veselīgu dzīves veidu, brīdināt par kaitīgiem ieradumiem. Pārskats par īpašības vārdu locīšanu un to saskaņošanu ar lietvārdu. Pārskats par darbības vārdu locīšanu tagadnē, pavēles izteiksmes formu veidošana un lietošana.Nodarbības1.00auditorija
5Sirds un asinsvadu sistēma, funkcijas, mazā un lielā asinsrite. Stenokardija, slimības simptomi, pacienta sūdzības, slimības norise; sāpes aiz krūšu kaula. Saruna ar pacientu. Lietvārdu akuzatīvs ar/bez prievārdiem.Nodarbības2.00auditorija
6Elpošanas sistēma, funkcijas, elpošanas process. Bronhīts, slimības simptomi, pacienta sūdzības, slimības norise. Saruna ar pacientu. Pārskats par atgriezeniskiem darbības vārdiem.Nodarbības2.00auditorija
7Gremošanas sistēma, funkcijas; gremošanas process. Gastrīts, slimības simptomi, pacienta sūdzības, slimības norise. Saruna ar pacientu. Pareizs uzturs, dot padomus, norādījumus pareizam uzturam. Lietvārdu lokatīvs.Nodarbības2.00auditorija
8Aknu slimības. Hepatīts, slimības simptomi, pacienta sūdzības, slimības norise, profilakse. Saruna ar pacientu. Pārskats par saliktiem teikumiem.Nodarbības1.00auditorija
9Urīnizvadorgānu sistēma. Nefrīts, slimības simptomi, pacienta sūdzības, slimības norise. Saruna ar pacientu. Divdabju darināšana.Nodarbības1.00auditorija
10Slimnīca, nodaļas, personāls, medicīnas specialitātes. Svarīgākie izmeklēšanas veidi. Lietvārdu instrumentālis.Nodarbības2.00auditorija
11Medikamenti. Medikamentu anotācijas, lietošanas instrukcijas, zāļu formas, devas. Darbības vārda vajadzības izteiksme.Nodarbības1.00auditorija
12Prezentācija.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Mājas darbi ar konkrētu uzdevumu veikšanu medicīnas leksikas apguvei; terminoloģijas vārdnīcas veidošana; prezentācijas sagatavošana par tēmu specialitātē.
Vērtēšanas kritēriji:
Nodarbību apmeklējums obligāts (20%); Pārbaudes darbi; grupu darbi; prezentācijas sagatavošana (30%): Eksāmens (50%).
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Pēc sekmīgas studiju kursa apguves studenti spēs: • atpazīt un krieviski izskaidrot vai iztulkot latviski medicīnisko terminoloģiju; • izlasīt ar profesionālo jomu saistītu tekstu, atrast un atzīmēt tekstā atslēgvārdus, galvenu domu, nepieciešamu informāciju; • nosaukt ķermeņa daļas, orgānu sistēmas; • aprakstīt pacienta stāvokli, slimības norisi; • atpazīt populāri zinātniskai un zinātniskajai literatūrai raksturīgākās valodas struktūras (lietvārdu veidošana, locīšana, saskaņošana ar īpašības vārdu; darbības vārdu laiku lietošanas sistematizācija darāmajā kārtā; vēlējuma un pavēles izteiksmes formu veidošana, divdabju lietošana u.c.).
Prasmes:Pēc sekmīgas kursa apguves studenti pratīs: • lietot atbilstošu medicīnisko terminoloģiju sarunās ar pacientiem/klientiem un kolēģiem; • atlasīt terminus un veidot savu terminoloģijas vārdnīcu; • pastāstīt par klīnikas struktūru, nodaļām, klīnisko personālu, izmeklējumiem; • ievākt pacienta slimības anamnēzi un izjautāt par sūdzībām un sāpēm, dot padomus, norādījumus ārstēšanas gaitā.
Kompetences:Studenti spēs sniegt informāciju par sevi, savām studijām ; spēs aizpildīt slimnieka karti; uztvert, pierakstīt un nodot vajadzīgo informāciju par pacienta stāvokli; veidot jautājumus un uzturēt sarunu ar pacientu; spēs izteikt savu viedokli par vienkāršām medicīniska satura tēmām.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1А.А. Марцелли Латинский язык и основы медицинской терминологии; Ростов-на-Дону, 2011
Papildu literatūra
1Большой толковый медицинский словарь, 1 -2 том, Москва, 2001
2Krievu-latviešu vārdnīca ar skaidrojumiem un piemēriem; Zvaigzne ABC 2005
3M.Krasnais, V.Pužule, G.Silakalne Грамматика легко и просто Krievu valodas gramatikas rokasgrāmata; Zvaigzne ABC 2014
Citi informācijas avoti
1www.medicport.ru
2www.med.ru