Pārlekt uz galveno saturu

Franču valoda

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:6.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:09.03.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:VC_023LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:9.00ECTS:13.50
Zinātnes nozare:ValodniecībaMērķauditorija:Uzņēmējdarbības vadība; Politikas zinātne; Tirgzinības un reklāma
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Aleksandrs Timofejevs
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Valodu centrs
Struktūrvienības vadītājs:Dace Žibala
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, valodasatrsu[pnkts]lv, +371 67061586
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)0Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)0Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (skaits)30Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas60
Kopā kontaktstundas60
Pilns laiks - 2. semestris
Lekcijas (skaits)0Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)0Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (skaits)30Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas60
Kopā kontaktstundas60
Pilns laiks - 3. semestris
Lekcijas (skaits)0Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)0Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (skaits)30Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas60
Kopā kontaktstundas60
Nepilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)0Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)0Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (skaits)9Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas18
Kopā kontaktstundas18
Nepilns laiks - 2. semestris
Lekcijas (skaits)0Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)0Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (skaits)9Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas18
Kopā kontaktstundas18
Nepilns laiks - 3. semestris
Lekcijas (skaits)0Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)0Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (skaits)9Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas18
Kopā kontaktstundas18
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Bez priekšzināšanām.
Mērķis:
Panākt, lai studējošie kursa apguves rezultātā spētu izmantot franču valodu saziņai ikdienas situācijās, atbilstoši „Eiropas kopīgajām pamatnostādnēm valodu apguvei: mācīšanās, mācīšana, vērtēšana” izstrādātā valodas prasmju līmeņu apraksta A1 īmenim (Common European of Reference for Language Learning, Teaching and Assessment).
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ievads franču valodā. Alfabēts, lasīšanas likumi. Ikdienas teikumi.Nodarbības7.00auditorija
2Fonētika. Personas vietniekvārdi. Darbības vārds “etre”. Nolieguma forma. Sasveicināšanās un atvadīšanās.Nodarbības7.00auditorija
3Jautājumi. Artikuli. Lietvārdu dzimte. Daudzskaitlis. Īpašības vārds. Darbības vārds “avoir”. Bezpersonas konstrukcija “il y a”. Biežāk lietotie lietvārdi un īpašības vārdi. Kontroldarbs.Nodarbības7.00auditorija
4Jautājuma teikuma struktūra. Jautājuma vārdi. Skaitļa vārdi (0–69). Valstis un tautības.Nodarbības8.00auditorija
5Darbības vārdu locīšana tagadnē. Tuvākā nākotne. Prievārdi “a, de, dans, avec”. Piederības vietniekvārdi. Skaitļa vārdi (70–1000). Ģimene.Nodarbības7.00auditorija
6Darbības vārdu “faire, savoir, croire, ouvrir, venir, nettoyer” tagadnes formas. Uzsvērtie vietniekvārdi. Netiešā papildinātāja vietniekvārdi. Attieksmes vietniekvārdi “qui, que”. Mājoklis. Mēbeles. Prievārdi.Nodarbības7.00auditorija
7Kārtas skaitļa vārdi. Norādāmie vietniekvārdi. Darbības vārdi “prendre, repondre, lire, sortir, dire”. Otras grupas darbības vārdi. Pulkstenis. Nedēļas dienas. Gada mēneši. Mācības. Studentu dzīve.Nodarbības9.00auditorija
8Atgriezeniskie darbības vārdi. Vietniekvārds “on”. Tiešā papildinātāja vietniekvārdi. Pavēles izteiksme. Darbības vārdi “s'assoir, mettre”. Prievārds “jusque”. Ikdienas darbības. Pastāstīt par savu dienu.Nodarbības9.00auditorija
9Darbības vārdi “devoir, pouvoir, connaitre, vivre”. Īpašības vārdu sieviešu dzimte. Prievārdu lietošana ar valsts nosaukumiem. Krāsas, ārējais izskats. Raksturs. Gaumes un priekšrocības. Stāstīt par savu draugu.Nodarbības8.00auditorija
10Pilsēta. Pajutāt ceļu. Aprakstīt savu pilsētu, rajonu.Nodarbības7.00auditorija
11Nākotne. Salīdzināmās pakāpes. Gadalaiki. Laika apstākļi. Kvebeka, Kanāda.Nodarbības7.00auditorija
12Saliktā pagātne. Vietniekvārds “dont”. Ceļojumi un brīvlaiks. Rakstīt vēstuli.Nodarbības7.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ievads franču valodā. Alfabēts, lasīšanas likumi. Ikdienas teikumi.Nodarbības3.00auditorija
2Fonētika. Personas vietniekvārdi. Darbības vārds “etre”. Nolieguma forma. Sasveicināšanās un atvadīšanās.Nodarbības3.00auditorija
3Jautājumi. Artikuli. Lietvārdu dzimte. Daudzskaitlis. Īpašības vārds. Darbības vārds “avoir”. Bezpersonas konstrukcija “il y a”. Biežāk lietotie lietvārdi un īpašības vārdi. Kontroldarbs.Nodarbības3.00auditorija
4Jautājuma teikuma struktūra. Jautājuma vārdi. Skaitļa vārdi (0–69). Valstis un tautības.Nodarbības3.00auditorija
5Darbības vārdu locīšana tagadnē. Tuvākā nākotne. Prievārdi “a, de, dans, avec”. Piederības vietniekvārdi. Skaitļa vārdi (70–1000). Ģimene.Nodarbības3.00auditorija
6Darbības vārdu “faire, savoir, croire, ouvrir, venir, nettoyer” tagadnes formas. Uzsvērtie vietniekvārdi. Netiešā papildinātāja vietniekvārdi. Attieksmes vietniekvārdi “qui, que”. Mājoklis. Mēbeles. Prievārdi.Nodarbības3.00auditorija
7Kārtas skaitļa vārdi. Norādāmie vietniekvārdi. Darbības vārdi “prendre, repondre, lire, sortir, dire”. Otras grupas darbības vārdi. Pulkstenis. Nedēļas dienas. Gada mēneši. Mācības. Studentu dzīve.Nodarbības3.00auditorija
8Atgriezeniskie darbības vārdi. Vietniekvārds “on”. Tiešā papildinātāja vietniekvārdi. Pavēles izteiksme. Darbības vārdi “s'assoir, mettre”. Prievārds “jusque”. Ikdienas darbības. Pastāstīt par savu dienu.Nodarbības3.00auditorija
9Darbības vārdi “devoir, pouvoir, connaitre, vivre”. Īpašības vārdu sieviešu dzimte. Prievārdu lietošana ar valsts nosaukumiem. Krāsas, ārējais izskats. Raksturs. Gaumes un priekšrocības. Stāstīt par savu draugu.Nodarbības3.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Individuālais, pāru un grupu darbs – stāstījumu un prezentāciju sagatavošana atbilstoši kursa tēmām, darbs ar vārdnīcu – nezināmo vārdu nozīmes noskaidrošana, īsu aprakstu/eseju veidošana par konkrētu tēmu.
Vērtēšanas kritēriji:
1. Aktīva piedalīšanās nodarbībās, kvalitatīvi un laikā veikti mājas darbi, kvalitatīvas atbildes nodarbību laikā. 2. Moduļa beigās pārbaudes darbs, kas var ietvert lasīšanas, klausīšanās, valodas lietojuma, rakstīšanas un runāšanas prasmju pārbaudi. 3. Akumulējošs vērtējums 3. semestra beigās, ņemot vērā pārbaudes darbu rezultātus un aktivitāti semestra laikā. 4. Eksāmens kursa beigās, kas ietver lasīšanas, klausīšanās, valodas lietojuma, rakstīšanas un runāšanas prasmju pārbaudi. Gala vērtējumu veido: eksāmens – 50%; kontrodarbu rezultāti – 40%; mājas darbi un prezentācijas –10%.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens
Studiju rezultāti
Zināšanas:Sekmīgas studiju kursa apguves rezultātā studējošie: • zinās un izmantos minimālo leksiku un frāzes sadzīves situācijās; • zinās vārdu kārtību stāstījuma un jautājuma teikumos; • spēs noteikt, vai attiecīgais teikums vai teksts attiecas uz tagadnes, pagātnes vai nākotnes darbībām; • spēs atpazīt biežāk sastopamās franču valodas konstrukcijas.
Prasmes:Sekmīgas studiju kursa apguves rezultātā studējošie: • spēs atrast tekstā vajadzīgo informāciju, izmantot nepieciešamākās frāzes sarunas uzsākšanai, informācijas nodošanai un tās uzturēšanai; • saprast vienkāršus tekstus par ikdienas tēmām, vēstules, ielūgumus, dialogus, paziņojumus lidostā vai stacijā par transporta kustību, laika prognozes u.c., • spēs sniegt īsu informāciju par sevi, saviem tuviniekiem, dzīves apstākļiem un studijām; • spēs uzrakstīt personīgu vēstuli; • spēs izmantot apgūtās valodas struktūras ikdienas komunikācijā.
Kompetences:Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs praktiski izmantot apgūto leksiku un valodas struktūras ikdienas komunikatīvās situācijās.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Timofejevs A., Petrova K. Franču valodas kurss iesācējiem. ZVAIGZNE ABC 2016. g.
2Alter Ego 1 (mācību grāmata un darba burtnīca). Hachette 2006., Paris.
Papildu literatūra
1Vocabulaire en action (niveau debutant). CLE international, 2010. Paris.
2Grammaire en action (niveau debutant). CLE international, 2010. Paris.
3Fiļipova A. Kā uzrakstīt vēstuli franču valodā: privātā sarakste. – Rīga: Zvaigzne ABC, 1997. – 24 lpp
4Lemoine C. Katru dienu 15 minūtes franču valoda : katru dienu mācieties franču valodu tikai 15 minūtes. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2006. – 160 P.
5Boulares M. Grammaire progressive du français : tests d’évaluation : niveau avancé. – Paris: CLE International, 2003. – 95 P.
6Lück-Hildebrandt S. Franču valoda : gramatika. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2004. – 111 P.
7Jue I. Franču valoda pēdējā brīdī : valodas kurss nevaļīgiem cilvēkiem : [ar vārdnīcu]. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2004. – 156 P.
Citi informācijas avoti
1Interneta resursi: www.tv5.org; http://www.leconjugueur.com/
2https://www.lepointdufle.net/p/apprendre_le_francais.htm
3https://www.bonjourdefrance.com/