Pārlekt uz galveno saturu

Medicīnas terminoloģija latīņu valodā

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:7.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:05.06.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:VC_063LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:ValodniecībaMērķauditorija:Zobārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Aija Zilvestre
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Valodu centrs
Struktūrvienības vadītājs:Dace Žibala
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, valodasatrsu[pnkts]lv, +371 67061586
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)0Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)0Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (skaits)16Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas32
Kopā kontaktstundas32
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Latviešu un angļu valodas alfabēts.
Mērķis:
Apgūt zināšanas un prasmi pareizi lasīt, rakstīt, veidot, skaidrot, atpazīt, klasificēt, kā arī lietot anatomijas un klīnisko terminus; integrēt latīņu valodas zināšanas citu studiju kursu apguvē; mācību un zinātniskajā darbā; izmantot iegūtās zināšanas profesionālajā darbībā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Kursa ievads. Latīņu valodas alfabēts, fonētika.Nodarbības1.00auditorija
2Vārdu morfoloģija. Zilbe, gara un īsa zilbe; uzsvars.Nodarbības1.00auditorija
3Lietvārdu pārskats, to deklinācijas, lietvārdu locīšana N., G. sg. un pl. formās. I, II, IV un V deklinācijas lietvārdi. Anatomijas terminu struktūra – lietvārds + nesaskaņotais apzīmētājs (lietvārds + lietvārds ģenitīva locījumā).Nodarbības1.00auditorija
4Lietvārdu locīšana N., G. sg. un pl. formās. III deklinācijas lietvārdi. Anatomijas termini ar nesaskaņoto apzīmētāju (lietvārdu ģenitīvā).Nodarbības1.00auditorija
5Īpašības vārdu pārskats, to iedalījuma grupas. Īpašības vārdu salīdzināmās pakāpes. Anatomijas terminu struktūra – lietvārds + saskaņotais apzīmētājs (lietvārds + īpašības vārds).Nodarbības1.00auditorija
6Anatomijas terminu ar saskaņoto apzīmētāju (ar īpašības vārdu) veidošana, tulkošana, analīze, locīšana.Nodarbības1.00auditorija
7Terminu analīze, kas veidoti no vairākiem lietvārdiem un īpašības vārdiem. Pārskats par jaunu īpašības vārdu darināšanu: izskaņas, priedēkļi, salikti īpašības vārdi. Atkārtošana pirms tiešsaistes testa.Nodarbības1.00auditorija
8Tiešsaistes Testum primum par anatomijas terminoloģiju.Nodarbības1.00datorklase
9I deklinācijas lietvārdi. I grupas īpašības vārdi. 4 locījumi: N., G., Acc., Abl. vienskaitlī un daudzskaitlī. Prievārdi. Klīniskie termini ar un bez prievārdiem. Spārnotie teicieni.Nodarbības1.00auditorija
10Klīniskie termini no latinizētiem grieķu cilmes vārdiem, to uzbūve un veidošana, analīze, skaidrošana. I deklinācijas latīņu grieķu ekvivalenti.Nodarbības1.00auditorija
11II deklinācijas vīriešu dzimtes lietvārdi, I gr. īpašības vārdi. Klīniskie termini. Latīņu un grieķu valodas ekvivalenti. Spārnotie teicieni.Nodarbības1.00auditorija
12II deklinācijas nekatras dzimtes lietvārdi, I gr. īpašības vārdi. Klīniskie termini. Latīņu un grieķu valodas ekvivalenti. Spārnotie teicieni.Nodarbības1.00auditorija
13III deklinācijas vīriešu dzimtes lietvārdi, I gr. īpašības vārdi. Klīniskie termini. Latīņu un grieķu valodas ekvivalenti.Nodarbības1.00auditorija
14III deklinācijas sieviešu dzimtes lietvārdi, I gr. īpašības vārdi. Klīniskie termini. Latīņu un grieķu valodas ekvivalenti.Nodarbības1.00auditorija
15III deklinācijas nekatras dzimtes lietvārdi, I gr. īpašības vārdi. Klīniskie termini. Latīņu un grieķu valodas ekvivalenti.Nodarbības1.00auditorija
16Klīniskās terminoloģijas atkārtošana pirms tiešsaistes Testum secundum/finale. Informācija par studentu himnu ,,Gaudeamus".Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Saskaņā ar tematisko plānu studējošais apgūst lietvārdu, īpašības vārdu vokabulārās formas, locījumu galotnes, lietvārdu, īpašības vārdu priedēkļus un izskaņas, grieķu ekvivalentus; strādā ar vārdnīcām, papildmateriāliem un internetu terminu dziļākai izpratnei; regulāri vismaz 55% apjomā pilda katras nodarbības tiešsaistes mājasdarbus, kā arī vērtēšanai piesaistītos tiešsaistes atkārtošanas uzdevumus. Par vērtēšanai piesaistīto uzdevumu izpildi līdz testa kārtošanai kopsummā no 55% līdz 100% studējošais saņem attiecīgi no 1,65% līdz 3% pie procentos izteiktā katra testa vērtējuma. Darba izpildes prasības attiecas gan uz pirmo, gan otro tiešsaistes testu. Studējošā pienākums kursa noslēgumā aizpildīt studiju kursa novērtējuma anketu.
Vērtēšanas kritēriji:
Regulāri 55% apjomā izpildīti katras nodarbības tiešsaistes mājasdarbi, kā arī kopsummā par vismaz 55% līdz katra tiešsaistes testa kārtošanai izpildīti vērtēšanai piesaistītie tiešsaistes atkārtošanas uzdevumi. Šo prasību izpilde dod tiesības kārtot vispirms pirmo un pēc tam otro testu. Rakstot katru no tiešsaistes testiem, studējošajam vērtējumā jāsavāc vismaz 55%, lai darbu ieskaitītu. Šos 55% veido testa pareizās atbildes kopā ar vērtēšanai piesaistītajiem tiešsaistes uzdevumiem no 1,65% līdz 3%. Minētie noteikumi attiecas gan uz pirmo, gan otro tiešsaistes testu. Studiju kursu nobeidz ar akumulējošo eksāmenu (atzīmi veido vidējais divu tiešsaistes testu vērtējums – tests par anatomijas terminoloģiju un tests par klīnisko terminoloģiju). Tiešsaistes testu uzdevumi tiek vērtēti %, bet eksāmena atzīme tiek izlikta pēc 10 ballu skalas. Pēdējais pozitīvais abu testu vidējais vērtējums kopā ar patstāvīgajiem darbiem ir 55% (t.i., 4 balles). Testos pārbauda prasmi veidot vārdu saskaņojumu, identificējot vārdus un pareizas galotnes; prasmi pareizi rakstīt, skaidrot un klasificēt terminus.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Pēc sekmīgi apgūta studiju kursa studējošais zinās: • definēt medicīnas terminoloģijas izrunas un rakstības pamatlikumus; • identificēt latīņu un grieķu cilmes vārdus, kā arī nosaukt latīņu un grieķu cilmes priedēkļus un izskaņas jaunu vārdu darināšanai; • nosaukt un skaidrot grieķu cilmes terminelementus; • nosaukt un interpretēt likumus anatomijas un klīnisko terminu veidošanai, skaidrošanai un lietošanai.
Prasmes:Pēc sekmīgas studiju kursa apguves studējošais pratīs: • pareizi lasīt, rakstīt un lietot medicīnas terminus; • identificēt latīņu un grieķu cilmes vārdus; • identificēt un klasificēt anatomijas un klīniskos terminus; • veidot un skaidrot anatomijas un klīniskos terminus; • interpretēt un lietot latīņu „spārnotos” teicienus.
Kompetences:Pēc studiju kursa apguves studējošais spēs pareizi lietot anatomijas un klīniskos terminus mācību situācijās un profesionālajā darbībā.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1„Mācību līdzeklis latīņu valodā”, RSU, 2018
2L.Krusta (updated by N.Zazerska)"Medical Terminology in Latin" RSU, 2016 (e-studies)
Papildu literatūra
1K. Rudzītis „Terminologia medica: latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca” pārstrādāts un papildināts izdevums; Rīga, Nacionālais apgāds 2003.-2005.
2A. Zilvestre. ”Latīņu-latviešu valodas vārdnīca medicīnas studijām” RSU, 2016., (e-studijās)
3"Latīņu-latviešu-angļu valodas vārdnīca medicīnas studijām" RSU, 2011., (e-studijās)
Citi informācijas avoti
1A.Kalme „Per aspera ad astra” - Latīņu spārnotie teicieni, Zvaigzne ABC, 2008. g.
2http://www.tezaurs.lv/
3http://www.unifr.ch/ifaa/Public/EntryPage/ShowTA98LA.html
4https://en.wiktionary.org/wiki/Latin
5http://en.pons.com
6http://www.freedict.com/onldict/lat.html
7http://ablemedia.com/ctcweb/showcase/wordsonline.html
8http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/Latin+name
9http://www.navigium.de