Pārlekt uz galveno saturu

Franču valoda

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:7.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:13.05.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:VC_073LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:4.00ECTS:6.00
Zinātnes nozare:ValodniecībaMērķauditorija:Komunikācijas zinātne; Psiholoģija; Tiesību zinātne; Socioloģija
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Aleksandrs Timofejevs
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Valodu centrs
Struktūrvienības vadītājs:Dace Žibala
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, valodasatrsu[pnkts]lv, +371 67061586
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)0Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)0Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (skaits)20Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas40
Kopā kontaktstundas40
Pilns laiks - 2. semestris
Lekcijas (skaits)0Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)0Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (skaits)20Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas40
Kopā kontaktstundas40
Nepilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)0Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)0Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (skaits)20Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas40
Kopā kontaktstundas40
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Bez priekšzināšanām franču valodā.
Mērķis:
Kursa mērķis ir apgūt franču valodas prasmes saziņai ikdienas situācijās, sasniedzot A1 līmeni pēc Eiropas Padomes izstrādātā valodas prasmju līmeņu apraksta (Common European Framework of Reference for Language Learning, Teaching and Assessment).
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ievads franču valodā. Alfabēts, lasīšanas likumi. Ikdienas teikumi.Nodarbības4.00auditorija
2Fonētika. Personas vietniekvārdi. Darbības vārds “etre”. Nolieguma forma. Sasveicināšanās un atvadīšanās.Nodarbības5.00auditorija
3Jautājumi. Artikuli. Lietvārdu dzimte. Daudzskaitlis. Īpašības vārds. Darbības vārds “avoir”. Bezpersonas konstrukcija “il y a”. Biežāk lietotie lietvārdi un īpašības vārdi.Nodarbības4.00auditorija
4Jautājuma teikuma struktūra. Jautājuma vārdi. Skaitļa vārdi (0 – 69). Valstis un tautības.Nodarbības5.00auditorija
5Darbības vārdu locīšana tagadnē. Tuvākā nākotne. Prievārdi “a, de ,dans, avec”. Piederības vietniekvārdi. Skaitļa vārdi (70 – 1000). Ģimene.Nodarbības5.00auditorija
6Darbības vārdu “faire, savoir, croire, ouvrir, venir, nettoyer” tagadnes formas. Uzsvērtie vietniekvārdi. Netiešā papildinātāja vietniekvārdi. Attieksmes vietniekvārdi “qui, que”. Mājoklis. Mēbeles. Prievārdi.Nodarbības5.00auditorija
7Kārtas skaitļa vārdi. Norādāmie vietniekvārdi. Darbības vārdi “prendre, repondre, lire, sortir, dire”. Otras grupas darbības vārdi. Pulkstenis. Nedēļas dienas. Gada mēneši. Mācības. Studentu dzīve.Nodarbības6.00auditorija
8Atgriezeniskie darbības vārdi. Vietniekvārds “on”. Tiešā papildinātāja vietniekvārdi. Pavēles izteiksme. Darbības vārdi “s'assoir, mettre”. Prievārds “jusque”. Ikdienas darbības. Pastāstīt par savu dienu.Nodarbības6.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ievads franču valodā. Alfabēts, lasīšanas likumi. Ikdienas teikumi.Nodarbības2.00auditorija
2Fonētika. Personas vietniekvārdi. Darbības vārds “etre”. Nolieguma forma. Sasveicināšanās un atvadīšanās.Nodarbības2.00auditorija
3Jautājumi. Artikuli. Lietvārdu dzimte. Daudzskaitlis. Īpašības vārds. Darbības vārds “avoir”. Bezpersonas konstrukcija “il y a”. Biežāk lietotie lietvārdi un īpašības vārdi.Nodarbības4.00auditorija
4Jautājuma teikuma struktūra. Jautājuma vārdi. Skaitļa vārdi (0 – 69). Valstis un tautības.Nodarbības2.00auditorija
5Darbības vārdu locīšana tagadnē. Tuvākā nākotne. Prievārdi “a, de ,dans, avec”. Piederības vietniekvārdi. Skaitļa vārdi (70 – 1000). Ģimene.Nodarbības4.00auditorija
6Darbības vārdu “faire, savoir, croire, ouvrir, venir, nettoyer” tagadnes formas. Uzsvērtie vietniekvārdi. Netiešā papildinātāja vietniekvārdi. Attieksmes vietniekvārdi “qui, que”. Mājoklis. Mēbeles. Prievārdi.Nodarbības2.00auditorija
7Kārtas skaitļa vārdi. Norādāmie vietniekvārdi. Darbības vārdi “prendre, repondre, lire, sortir, dire”. Otras grupas darbības vārdi. Pulkstenis. Nedēļas dienas. Gada mēneši. Mācības. Studentu dzīve.Nodarbības2.00auditorija
8Atgriezeniskie darbības vārdi. Vietniekvārds “on”. Tiešā papildinātāja vietniekvārdi. Pavēles izteiksme. Darbības vārdi “s'assoir, mettre”. Prievārds “jusque”. Ikdienas darbības. Pastāstīt par savu dienu.Nodarbības2.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Individuālais, pāru un grupu darbs – stāstījumu un prezentāciju sagatavošana atbilstoši kursa tēmām, darbs ar vārdnīcu – nezināmo vārdu nozīmes noskaidrošana, īsu aprakstu/eseju veidošana par konkrētu tēmu.
Vērtēšanas kritēriji:
1. Nodarbību apmeklējums ir obligāts; patstāvīgais darbs un prezentācijas – obligāti (10%). 2. Pārbaudes darbu vidējais vērtējums (40%). 3. Eksāmenā saņemtā atzīme (50%).
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens
Studiju rezultāti
Zināšanas:Sekmīga studiju kursa apguves rezultātā studējošie: • zinās un izmantos minimālo leksiku un frāzes sadzīves situācijās; • zinās vārdu kārtību stāstījuma un jautājuma teikumos; • spēs noteikt, vai attiecīgais teikums vai teksts attiecas uz tagadnes, pagātnes vai nākotnes darbībām; • spēs atpazīt biežāk sastopamās franču valodas konstrukcijas.
Prasmes:Sekmīga studiju kursa apguves rezultātā studējošie spēs: • atrast tekstā vajadzīgo informāciju, izmantot nepieciešamākās frāzes sarunas uzsākšanai, informācijas nodošanai un tās uzturēšanai; • saprast vienkāršus tekstus par ikdienas tēmām, vēstules, ielūgumus, dialogus, paziņojumus lidostā vai stacijā par transporta kustību, laika prognozes u.c; • sniegt īsu informāciju par sevi, saviem tuviniekiem, dzīves apstākļiem un studijām; • uzrakstīt personīgu vēstuli; • izmantot apgūtās valodas struktūras ikdienas komunikācijā.
Kompetences:Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs praktiski izmantot apgūto leksiku un valodas struktūras ikdienas komunikatīvās situācijās.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Timofejevs, A. un Petrova, K. Franču valodas kurss iesācējiem. Zvaigzne ABC 2016
Papildu literatūra
1Vocabulaire en action (niveau debutant). CLE international, 2010. Paris.
2Grammaire en action (niveau debutant). CLE international, 2010. Paris.
3Fiļipova, A. Kā uzrakstīt vēstuli franču valodā: privātā sarakste. – Rīga: Zvaigzne ABC, 1997. – 24 lpp.
4Lemoine, C. Katru dienu 15 minūtes franču valoda : katru dienu mācieties franču valodu tikai 15 minūtes. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2006. – 160 P.
5Boulares, M. Grammaire progressive du français: tests d’évaluation: niveau avancé. – Paris: CLE International, 2003. – 95 P.
6Lück-Hildebrandt, S. Franču valoda : gramatika. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2004. – 111 P.
7Jue, I. Franču valoda pēdējā brīdī : valodas kurss nevaļīgiem cilvēkiem: [ar vārdnīcu]. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2004. – 156 P.
Citi informācijas avoti
1Interneta resursi: www.tv5.org; http://www.leconjugueur.com/