Pārlekt uz galveno saturu

Prakse

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Par studiju kursu
Kursa kods:VVDG_014LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:6.00ECTS:9.00
Zinātnes nozare:Mērķauditorija:Veselības vadība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Daiga Behmane
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Veselības vadības docētāju grupa
Struktūrvienības vadītājs:Daiga Behmane
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, vvdg@rsu.lv, vvdg@rsu.lv, +371 67409855
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)0Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (skaits)0Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas0
Kopā kontaktstundas0
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Profesionālā prakse attiecas uz studentiem, kuri pēc 1. studiju gada ir kompetenti to realizēt uzņēmumos vai organizācijās, kas darbojas Latvijā vai ārvalstīs veselības aprūpes nozarē. Prakses mērķis prakses veikšanas vietā ir sasaistīt zināšanas un prasmes, kas iegūtas studiju programmas kursu ietvaros ar reālo situāciju uzņēmumos un organizācijās. Pilnveidot profesionālās, saskarsmes un sociālās prasmes, lai turpmākā profesionālā attīstība ritētu sekmīgi vietējos un ārvalstu uzņēmumos vai organizācijās.
Mērķis:
Studiju programma ietver 3 veidu prakses, kas veicina studentu korporatīvo sadarbību un nodarbinātību: Veselības aprūpes uzņēmumu vadība – 6 KP (izvēles, atbilstošs 60 KP programmai) vai 20 KP (obligāts 80 KP programmā). Veselības sistēmu vadība – 6 KP (izvēles, atbilstošs 60 KP programmai) vai 20 KP (obligāts 80 KP programmā). Profesionālā prakse „Projekta laboratorija” – 6 KP (izvēles).
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Jāiesniedz rakstisks ziņojums (15-25 lappuses, 12 pt fonta izmērs, 1.5 rindstarpas), tai skaitā: - Detalizēta analīze par uzņēmuma profilu, struktūru un darbību; - Ziņojums par viņa / viņas darba pienākumiem uzņēmumā; - Prakses dienasgrāmata; - Ziņojums ar padziļinātu analīzi vienā no funkcionālajām jomām uzņēmumā (piemēram, personālvadības, finanšu, mārketinga un pārdošanas) - Profesionālā prakse “Veselības aprūpes uzņēmumu vadība” īstenošanas gadījumā; - Ziņojums ar veselības politikas analīzi izvēlētā veselības aprūpes nozares jomā - Profesionālā prakse “Veselības sistēmu vadība” īstenošanas gadījumā; - Prakses vadītāja novērtēšanas forma vai Atsauces vēstule no uzņēmuma (parakstīta); - Ziņojums var ietvert pielikumus (tabulas, grafikus, paraugus u.c.).
Vērtēšanas kritēriji:
Prezentāciju (uzstāšanās) (40%) Ziņojums (50%) Uzņēmuma vai organizācijas novērtējums (10%)
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Aizstāvēšana (Prakse)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:- teorētiskās zināšanas par attiecīgo veselības aprūpes jomu - ar prakses mērķi saistīto uzdevumu pārzināšana - organizācijas darbības pārzināšana attiecīgajā jomā - praktiskās iemaņas prakses uzdevumu izpildē
Prasmes:- teorētisko zināšanu pielietojums konkrētas organizācijas (sistēmas) darbības novērtēšanā - atbilstošu analītisko instrumentu un analīzes metožu izvēle un pielietošana - teorētisko un praksē iegūto zināšanu sasaiste - pārmaiņu vadības principu pielietojums -
Kompetences:- attiecīgas jomas vai organizācijas darbības novērtēšana - secinājumu un priekšlikumu izvairzīšana konkrētajā jomā - prakses gaitas, sasniegto mērķu un uzdevumu dokumentācija un prezentācija auditorijai
Bibliogrāfija