Pārlekt uz galveno saturu

Profilakse zobārstniecībā I

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:21.12.2018
Par studiju kursu
Kursa kods:ZTMVK_046LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Medicīna; StomatoloģijaMērķauditorija:Ārstniecība; Medicīnas pakalpojumi; Bioloģija; Zobārstniecība; Sabiedrības veselība; Veselības vadība; Medicīnas tehnoloģijas; Māszinības
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Anda Brinkmane
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Zobu terapijas un mutes veselības katedra
Struktūrvienības vadītājs:Anda Brinkmane
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 20, tsk@rsu.lv, tsk@rsu.lv, +371 67455560
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)10Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas20
Nodarbības (skaits)10Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas20
Kopā kontaktstundas40
Nepilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)10Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas20
Nodarbības (skaits)10Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas20
Kopā kontaktstundas40
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Bioloģija, mikrobioloģija, ķīmija, bioķīmija, anatomija, histoloģija, embrioloģija, dentālā anatomija.
Mērķis:
Sniegt zināšanas par uz pierādījumiem balstītām teorijām, materiāliem un metodēm kariesa etioloģijā, profilaksē un agrīnā ārstēšanā; pielietot teorētiskās zināšanas kariesa un kariozo bojājumu diagnostikā; attīstīt prasmes kritiski izvērtēt zinātnisko literatūru par jaunām kariesa etioloģijas teorijām vai kariesa profilakses un agrīnas ārstēšanas materiāliem un metodēm.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Kariesa riska noteikšana.Lekcijas1.00auditorija
2Uztura nozīme mutes saslimšanu profilaksē.Lekcijas1.00auditorija
3Biofilmas loma mutes veselībā un saslimšanu attīstībā.Lekcijas1.00auditorija
4Siekalu loma mutes veselības saglabāšanā.Lekcijas1.00auditorija
5Fluorīdu darbība un pielietojums kariesa profilaksē un ārstēšanā.Lekcijas1.00auditorija
6Zobu tīrīšanas principi - tehnika, līdzekļi, zobu pastas un citi mājās lietojamie fluorīdu līdzekļi.Lekcijas1.00auditorija
7Kariozo bojājumu diagnostika.Lekcijas1.00auditorija
8Profesionāli aplicējamie fluorīdu līdzekļi.Lekcijas1.00auditorija
9Agrīna, neinvazīva un minimāli invazīva kariesa ārstēšana.Lekcijas1.00auditorija
10Profilakse zobārstniecībā, vēsture un terminoloģija.Lekcijas1.00auditorija
11Kariesa riska noteikšana - metodes, prakse.Nodarbības1.00klīniskā bāze
12Uztura nozīme mutes saslimšanu profilaksē.Nodarbības1.00klīniskā bāze
13Biofilmas loma mutes veselībā un saslimšanu attīstībā.Nodarbības1.00klīniskā bāze
14Siekalu loma mutes veselības saglabāšanā.Nodarbības1.00klīniskā bāze
15Fluorīdu darbība un pielietojums kariesa profilaksē un ārstēšanā.Nodarbības1.00klīniskā bāze
16Zobu tīrīšanas principi – tehnika, līdzekļi, zobu pastas un citi mājās lietojamie fluorīdu līdzekļi.Nodarbības1.00klīniskā bāze
17Kariesa diagnostika.Nodarbības2.00klīniskā bāze
18Profesionāli aplicējamie fluorīdi.Nodarbības1.00klīniskā bāze
19Agrīnā neinvazīvā un minimāli invazīvā kariesa ārstēšana.Nodarbības1.00klīniskā bāze
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Padziļināta tēmu izpēte; grupu darbs; prezentāciju gatavošana.
Vērtēšanas kritēriji:
30% grupu darbs par zobu kopšanas līdzekļiem + 30% nodarbību apmeklējums + 40% vidējais nodarbību vērtējums.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens
Studiju rezultāti
Zināšanas:Izskaidros uztura, biofilmas un siekalu lomu mutes saslimšanu etioloģijā. Aprakstīs zobu tīrīšanas tehnikas ar zobu birsti un zobu diegu. Klasificēs zobu pastas pēc to sastāva un indikācijām. Aprakstīs zobu pastu aktīvās un palīgsastāvdaļas, to darbības mehānismu, efektu un iespējamos blakusefektus. Klasificēs zobu kopšanas līdzekļus. Aprakstīs dažādu zobu kopšanas līdzekļu lietošanas indikācijas. Izskaidros profesionālo un mājās lietojamo fluorīdu līdzekļu indikācijas un lietošanu. Izskaidros silantu lietošanas indikācijas. Klasificēs un aprakstīs kariozo bojājumu noteikšanas metodes. Aprakstīs kariesa smaguma pakāpes un aktivitātes pieraksta metodes. Izskaidros terminus - profilakse, primārā, sekundārā un terciārā profilakse, neinvazīvā kariesa ārstēšana, minimāli invazīvā kariesa ārstēšana, saslimšanu izplatība, intensitāte un incidence.
Prasmes:Demonstrēs pacientiem zobu tīrīšanas tehnikas ar zobu birsti un zobu diegu. Veiks individuālas rekomendācijas pacientiem mutes saslimšanu profilaksei. Izvēlēsies un piemēros katram pacientam atbilstošākos uztura korekcijas ietekumus. Analizēs siekalu / siekalu sekrēcijas kvalitāti pacientam un atbilstošo mutes saslimšanu risku. Rekomendēs pacientam atbilstošu zobu pastu. Rekomendēs pacienta vajadzībām atbilstošus mutes kopšanas līdzekļus. Pielietos kariesa smaguma pakāpes un aktivitātes pieraksta metodes. Izstrādās profilakses un ārstēšanas plānus pacientiem atkarībā no viņu vecuma grupas vai īpašām vajadzībām.
Kompetences:Spēs patstāvīgi izvērtēt dažādu mutes saslimšanu diagnostikas, profilakses un ārstēšanas metožu pielietojuma nepieciešamību individuāli katram pacientam; spēs sekot zinātniskajā literatūrā par jaunu diagnostikas un ārstēšanas līdzekļu pielietojumu un esošo metožu racionālu izmantošanu.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Fejerskov O, Nyvad B, Kidd E. Dental Caries: The Disease and its Clinical Management, 3rd Edition. Wiley-Blackwell, 2015.
2Goldberg M. Understanding Dental Caries – from Pathogenesis to Prevention and Therapy. Springer, 2016.
3Fejerskov O, Kidd E, Nyvad B, Baelum V. Dental Caries: The Disease and its Clinical Management, 3rd Edition. Wiley-Blackwell, 2008.
4Maldupa I, Uribe S, Brinkmane A, Senakola E, Krūmiņa K. Fluorīdu lietošanas vadlīnijas Latvijā, 2014.
5Marsh PD, Head DA, Devine DA. Ecological approaches to oral biofilms: control without killing. Caries Res. 2015;49 Suppl 1:46-54.
6Wright et al. Evidence-based clinical practice guideline for the use of pit-and-fissure sealants. 2016:147(8):672-682.
7Sheiham A, James WP. Diet and Dental Caries: The Pivotal Role of Free Sugars Reemphasized. J Dent Res. 2015 Oct;94(10):1341-7.
8Gomez A, Espinoza JL, Harkins DM, Leong P, Saffery R, Bockmann M, Torralba M, Kuelbs C, Kodukula R, Inman J, Hughes T, Craig JM, Highlander SK, Jones MB, Dupont CL, Nelson KE. Host Genetic Control of the Oral Microbiome in Health and Disease. Cell Ho
9Marsh PD, Head DA, Devine DA. Ecological approaches to oral biofilms: control without killing. Caries Res. 2015;49 Suppl 1:46-54.
10Simón-Soro A, Mira A. Solving the etiology of dental caries. Trends Microbiol. 2015 Feb;23(2):76-82.
11Takahashi N. Oral Microbiome Metabolism From “Who Are They?” to “What Are They Doing?” J Dent Res. 2015;94(12):1628–37.
Papildus literatūra
1Senneby A, Mejàre I, Sahlin NE, Svensäter G, Rohlin M. Diagnostic accuracy of different caries risk assessment methods. A systematic review. J Dent. 2015 Dec;43(12):1385-93.
2Guerrieri A, Gaucher C, Bonte E, Lasfargues JJ. Minimal intervention dentistry: part 4. Detection and diagnosis of initial caries lesions. BDJ 2012;213(11):551–7.
3Gimenez T, Piovesan C, Braga MM, Raggio DP, Deery C, Ricketts DN, et al. Visual Inspection for Caries Detection A Systematic Review and Meta-analysis. J Dent Res. 2015 Jul;94(7):895-904.
4Rugg-Gunn A. Dental caries: Strategies to control this preventable disease. Acta Med Acad. 2013 Nov;42(2):117-30.
5Silva N, Abusleme L, Bravo D, Dutzan N, Garcia-Sesnich J, Vernal R, Hernández M, Gamonal J. Host response mechanisms in periodontal diseases. J Appl Oral Sci. 2015 May-Jun;23(3):329-55.
6Fontana M, Young DA, Wolff MS, Pitts NB, Longbottom C. Defining dental caries for 2010 and beyond. Dent Clin North Am. 2010 Jul;54(3):423-40.
7Edwina A. M. Kidd. Essentials of Dental Caries: The Disease and its Management (Kidd, Essentials of Dental Caries). Oxford University Press, 2005.
8Kay E.J., Levine R. S., Stillman-Lowe C. Guide to Prevention in Dentistry: Including the Scientific Basis of Oral Health Education. British Dental Journal, 2004
9Pitts N. “Detection, Assessment, Diagnosis and Monitoring of Caries” Karger, 2009
Citi informācijas avoti
1RSU bibliotēkas abonētās datu bāzes (Cochrane Library, Science Direct, SAGE, ProQuest, OVID, Wiley Online Library, EBSCO, Dyna Med)
2https://www.icdas.org/
3https://www.mah.se/fakulteter-och-omraden/Odontologiska-fakulteten/Avdelning-och-kansli/Cariologi/Cariogram/
4http://www.ada.org/en/
5http://www.aapd.org/
6http://www.cdafoundation.org/education/cambra