Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Juris Zīvarts
Studiju tips:Nepilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Personu un īpašuma aizsardzība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Tiesību zinātnes; Tiesību teorija un vēsture

Mērķis

Veidot izpratni par administratīvo procesu valsts pārvaldē, pārvaldes izdotā administratīvā akta pārsūdzēšanas kārtību administratīvajā tiesā.
Uzdevumi:
1. iepazīstināt ar administratīvā procesa tiesībām kā publisko tiesību nozari;
2. sniegt izpratni par administratīvā procesa būtību un realizāciju valsts pārvaldes iestādēs un tiesā.

Priekšzināšanas

Nepieciešams iepriekš iegūt zināšanas, apgūstot studiju kursus "Tiesību teorija", "Administratīvās tiesības", "Latvijas valsts iekārta".

Rezultāti

Zināšanas

Studenti spēs formulēt administratīvā procesa jēdzienu, aprakstīt administratīvā procesa sistēmu un jēdzienus. Norobežot administratīvos aktus no citiem tiesību aktiem.

Prasmes

Prasmes analizēt, sintezēt un izvērtēt administratīvā procesa tiesību vietu un lomu darbā, izkopt zinātniski-pētnieciskās iemaņas. Komunikācijas prasmes – komunicēt ar citiem bakalaura programmas studentiem par administratīvā procesa problemātiku, demonstrēt sociālās prasmes un emocionālo inteliģenci. Veidot argumentāciju un prasmi uzklausīt viedokļus. Ievirze tālākās mācīšanās prasmēm – patstāvīgi strukturēt savu mācīšanos, analizēt savu zināšanu līmeni un to racionāli papildināt, atlasīt un izvērtēt literatūras avotus. Konstatēt un noformulēt problemātiku, atrast cēloņsakarības, t.i., problēmas „sakni” un piedāvāt konstruktīvus problēmas risinājumus. Citas vispārējās prasmes – uzņemties atbildību par saviem lēmumiem un darbību, pieņemt kritiski izvērtētus lēmumus un rast risinājumus iepriekš neparedzētos un mainīgos apstākļos, pielāgoties jaunām situācijām un būt atvērtam pārmaiņām, uzņemties vadību un iniciatīvu un atbildēt par sekām, ievērot ētikas normas, demonstrēt plašas vispārējās zināšanas un kompetences. Pilnveidot prasmi uzklausīt atšķirīgus viedokļus.

Kompetences

Spēja veikt konkrētus ar administratīvā procesa tiesībām saistītus uzdevumus, spēja izmantot zināšanas un prasmes profesionālajā un personīgajā attīstībā. Tiesību normu piemērošana ne tikai “mehāniski”, bet atbilstoši sabiedrības interesēm un prioritātēm, tādā veidā sintezējot prasmes strādāt ar normatīvo aktu bāzi un tiesību izpratni kopumā. Piedāvāt ne tikai formālus administratīvo tiesību nozares problēmjautājumu risinājumus, bet rast tādus risinājumus, kas kalpotu sabiedrības (vietējās kopienas) vēlmēm un prioritātēm, kā arī uzlabotu valsts pārvaldi kopumā.

Plānojums

Kursa plāns patreiz nav pieejams.