Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Maija Eglīte
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Māszinības
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Veselības aprūpe

Mērķis

Studiju kursa mērķis ir apgūt arodmedicīnas un arodslimību teorētiskos pamatus un praktiskās metodes par dažādu darba vides riska faktoru ietekmi uz strādājošo veselību, prognozēšanu, identificēšanu, novērtēšanu, kontroli, novēršanu vai samazināšanu, kā arī par arodslimību etioloģiju, patoģenēzi, ārstēšanas un rehabilitācijas principiem.

Priekšzināšanas

Nepieciešamas priekšzināšanas ķīmijā, bioķīmijā, fizikā, mikrobioloģijā, propedeitikā, neiroloģijā un fizioloģijā.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studenti iegūs zināšanas un spēs:
• paskaidrot arodmedicīnas nozīmi, principus, virzienus un uzdevumus;
• aprakstīt darba vides riska arodfaktoru prognozēšanu, mērīšanas metodes, normēšanas pamatprincipus, izstrādātos un likumdošanā ieviestos normatīvos dokumentus;
• formulēt ergonomikas pamatjautājumus, nozīmi, pielietotās metodes dažādās darba vidēs;
• īsi aprakstīt preventīvo pasākumu izstrādāšanas veidus un darba vides uzraudzību;
• aprakstīt riska arodfaktoru izraisīto arodslimību un no darba atkarīgo slimību etioloģiju, patoģenēzi, terapiju, rehabilitāciju.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studenti pratīs:
• patstāvīgi, kritiski analizēt, argumentēt, pamatojot arodmedicīnas kā medicīnas preventīvas nozares lomu darba vidē;
• orientēties literatūrā un interneta datu bāzēs, lai atrastu nepieciešamo informāciju par darba vides riska arodfaktoriem un darba ekspertīzes jautājumiem;
• veikt dažādu darba vides objektu sanitāri higiēnisko apsekošanu, atklājot cilvēka veselībai nelabvēlīgos un kaitīgos riska arodfaktorus;
• sagatavot rekomendācijas, organizēt un vadīt pasākumus arodfaktoru riska novēršanai vai samazināšanai;
• pazīt izplatītāko fizikālo, ķīmisko, ergonomisko, bioloģisko, mehānisko darba vides riska faktoru izraisīto arodslimību tipiskās saslimšanas pazīmes un formas, izvēlēties pareizās izmeklēšanas metodes;
• pacientiem nozīmēt optimālo terapeitisko un rehabilitācijas kursu.

Kompetences

Iegūtā kompetence ļauj:
• novērtēt kaitīgo riska faktoru bīstamības pakāpi uz veselību pacientam, darbiniekam, sabiedrībai un videi;
• piedalīties arodveselības komandas darbā, lai risinātu jautājumus par veselību un drošību darbā, lai savlaicīgi atklātu arodslimības sākuma stadijā un palīdzētu risināt darba ekspertīzes jautājumus;
• komunicēt ar dažādas kompetences un atšķirīgas pieredzes personām par arodveselības jautājumiem;
• pieņemt uz argumentiem balstītus, pārbaudāmus lēmumus attiecībā uz pacientu, visas sabiedrības veselību un apkārtējās vides stāvokli;
• izvirzīt priekšlikumus, plānot un veikt pasākumus ārstēšanas apstākļu uzlabošanai un darba vides organizācijas nepilnību novēršanai vai samazināšanai.

Plānojums

Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Vecmāte, MZFVb2BakalaursIerobežota izvēle