Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Juris Zīvarts
Studiju tips:Nepilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Personu un īpašuma aizsardzība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Tiesību zinātnes; Tiesību teorija un vēsture

Mērķis

Pilnveidot zināšanas un attīstīt prasmes, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu sekmīgu bērnu tiesību aizsardzību policijas darbā.

Veidot izpratni:
- par bērnu tiesību aizsardzības pamatjautājumiem (bērnu tiesību aizsardzības sistēmu, galvenajiem starptautiskiem un nacionāliem tiesību aktiem bērnu tiesību aizsardzības jomā, starptautisko un nacionālo tiesību mijiedarbības modeļiem);
- par sadarbības modeļiem valsts un pašvaldību iestādēs, sabiedriskajās un nevalstiskajās organizācijās bērnu tiesības aizsardzības jautājumos;
- par saskarsmes veidošanas pamatprincipiem atbilstoši bērnu vecumposma īpatnībām, krīzes situācijās un ar bērniem ar atkarības problēmām;
- par bērnu un vecāku tiesībām un pienākumiem, tiesību ierobežojumiem;
- par vardarbības veidiem un pazīmēm, vardarbības novēršanas iespējām;
- par nepilngadīgā statusu Krimināllikuma, Kriminālprocesa likuma un Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa izpratnē.

Priekšzināšanas

Ir nepieciešams iepriekš iegūt zināšanas tiesību pamatos.

Rezultāti

Zināšanas

- par bērnu tiesību aizsardzības pamatjautājumiem (bērnu tiesību aizsardzības sistēmu, galvenajiem starptautiskiem un nacionāliem tiesību aktiem bērnu tiesību aizsardzības jomā, starptautisko un nacionālo tiesību mijiedarbības modeļiem);
- par sadarbības modeļiem valsts un pašvaldību iestādēs, sabiedriskajās un nevalstiskajās organizācijās bērnu tiesības aizsardzības jautājumos;
- par saskarsmes veidošanas pamatprincipiem atbilstoši bērnu vecumposma īpatnībām, krīzes situācijās un ar bērniem ar atkarības problēmām;
- par bērnu un vecāku tiesībām un pienākumiem, tiesību ierobežojumiem;
- par vardarbības veidiem un pazīmēm, vardarbības novēršanas iespējām;
- par nepilngadīgā statusu Krimināllikuma, Kriminālprocesa likuma un Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa izpratnē.

Prasmes

- izprast bērnu tiesību aizsardzības sistēmu, piemērot praksē starptautisko tiesību aktu normas bērnu tiesību aizsardzības jomā;
- izvērtēt iespējas sadarboties valsts un pašvaldību iestādēm, sabiedriskajām un nevalstiskajām organizācijām bērnu tiesības aizsardzības jautājumos;
- izvērtēt saskarsmes veidošanas pamatprincipus atbilstoši bērnu vecumposma īpatnībām, krīzes situācijās un ar bērniem ar atkarības problēmām;
- apgūt saskarsmes veidošanas pamatprincipus atbilstoši bērnu vecumposma īpatnībām un attīstīt praktiskās iemaņas saskarsmes veidošanā ar nepilngadīgajiem.

Kompetences

- piemērot praksē starptautisko tiesību aktu normas bērnu tiesību aizsardzības jomā;
- attīstīt prasmes, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu sekmīgu bērnu tiesību aizsardzību policijas darbā;
- attīstīt praktiskās iemaņas saskarsmes veidošanā ar nepilngadīgajiem.

Plānojums

Kursa plāns patreiz nav pieejams.