Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Ivars Vanadziņš
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Sociālā labklājība un sociālais darbs
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Sabiedrības veselība

Mērķis

Veidot studentiem izpratni par ergonomiku kā zinātni, kas pēta cilvēka attiecības ar darbu, par ergonomisko risku izraisītām veselības problēmām, par darba vides ergonomikas nozīmi nodarbināto labklājības darbā veicināšanā. Analizēt darba vides riska faktorus, to ietekmi uz sociālā darbinieka veselību un drošību darbā. Izskaidrot iespējamos ergonomiskos darba vides riskus sociālajiem darbiniekiem. Analizēt iespējamās ar darba vides ergonomiku saistītās negadījumu situācijas, t.sk. arodslimības sociālajiem darbiniekiem, iepazīstināt ar profilaktiskajiem un aizsardzības pasākumiem pret nelabvēlīgiem ergonomiskiem riskiem darbā.
Sniegt sociālā darba studentiem izpratni par Eiropas Savienības un Latvijas nodarbinātības politiku, darba aizsardzību un darba tiesībām, to būtību, saturu un nozīmi, darba tiesisko attiecību pazīmēm, atšķirību no citām civiltiesiskajām attiecībām, darba tiesību pamatprincipu nozīmi un vietu darba tiesiskajās attiecībās. Sniegt izpratni par darba tiesību galvenajiem institūtiem, darba tiesību realizācijas mehānismu Eiropas Savienībā, darba ņēmēju un darba devēju organizāciju funkcijām, pušu sarunām kā darba attiecību pamatu, taisnīgas atlīdzības par darbu principiem, darba tiesisko attiecību normēšanu, piespiedu darba aizliegumu, cilvēka bioloģisko spēju izmaiņām atkarībā no vecuma, darba tiesību aizsardzības iestādēm, darba tiesisko attiecību dalībnieku tiesību aizsardzības mehānismiem un veidiem.

Priekšzināšanas

Pamatzināšanas bioloģijā (anatomija un vides zinības) un fizikā.

Rezultāti

Zināšanas

Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti spēs iegūtās zināšanas pielietot, lai identificētu ergonomiskos riskus darbā, analizētu ergonomisko risku novērtēšanas rezultātus, salīdzinātu tos dinamikā, salīdzinātu identificētās problēmas Latvijā un pasaulē, analizētu ergonomisko risku ietekmi uz nodarbinātā dzīves kvalitāti.
Studenti gūs zināšanas strādājošo interešu aizstāvībai nepieciešamo dokumentu formēšanā un strīdu risināšanas kārtībā tiesā. Studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs identificēt tiesiska rakstura problēmas, kuras ir saistītas ar darba tiesību īstenošanu un rast veidus un formas to realizēšanai.

Prasmes

Studenti pratīs patstāvīgi apkopot literatūras datus par ergonomisku darba vidi, veikt darba vides ergonomisko risku apzināšanu, sagrupēt ergonomiskos riskus konkrētā darba vidē, prezentēt aktualitātes darba vides ergonomikā, lietojot atbilstošu terminoloģiju. Studenti spēs patstāvīgi identificēt ergonomiskos riskus, analizēt to iedarbību uz cilvēku, izvērtēt iegūtos rezultātus un interpretēt datu ticamību.
Studenti gūs prasmes orientēties Darba likumā, iegūs ieskatu citos darba tiesības regulējošos normatīvajos aktos. Iepazīsies ar nodarbinātības pamattiesību jautājumiem, iegūs prasmes kā praktiski īstenot likumā paredzētās tiesības darba tiesisko attiecību dibināšanas un pastāvēšanas laikā.

Kompetences

Studenti kompetenti noteiks piemērotākos veselības veicināšanas darbā pasākumus, lai attīstītu cilvēku resursu potenciālu, nodrošinātu nodarbināto veselības aizsardzību un radītu zinātniski pamatotu bāzi nepieciešamo preventīvo pasākumu izvēlē atbilstoši Latvijas likumdošanas un Eiropas Kopienas direktīvu prasībām, kompetenti prezentēs iegūtos rezultātus rakstiski un mutiski nozares speciālistiem, sabiedrībai, kā arī prezentēs rezultātus un risinājumus zinātniskajās un praktiskajās konferencēs.
Studenti apgūs rīcību konkrētām situācijām darba strīdus gadījumos, ar kādām saskaras sociālā dienesta klienti.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sociālais darbs, SD7BakalaursObligātsIvars Vanadziņš, Jānis Moors