Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Ilze Trapenciere
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Sociālā labklājība un sociālais darbs
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Socioloģija; Sociālā politika un sociālā darba organizācija

Mērķis

Sniegt pamatzināšanas par demogrāfiskajiem procesiem un ģimenes politiku, veidot izpratni par demogrāfisko un sociālekonomisko norišu savstarpējo saistību.

Priekšzināšanas

Nav nepieciešams.

Rezultāti

Zināšanas

• Spēs izskaidrot demogrāfijas un ģimenes politikas galvenos terminus;
• izskaidrot demogrāfiskos procesus, ģimenes politikas ietekmējošos faktorus;
• novērtēt demogrāfiskās politikas nozīmi novada/valsts attīstībā;
• nosaukt un raksturot ģimenes politikas virizienus;
• salīdzināt demogrāfisko procesu norisi un ģimenes politiku dažādās valstīs, reģionos.

Prasmes

• Apkopot un analizēt demogrāfisko procesu un ģimenes politiku pamatdatus/pamatinformāciju; veidojot demogrāfiskās attīstības pārskatu reģionā;
• pielietot atbilstošu metodi demogrāfisko procesu norises izvērtējumā;
• veikt patstāvīgu darbu demogrāfisko un ģimenes procesu izvērtējumā;
• lietot precīzus demogrāfijas jēdzienus/terminus, aprakstot un analizējot demogrāfiskos procesus un ģimenes politiku;
• prezentēt patstāvīgā darba rezultātus par demogrāfisko situāciju un ģimenes politiku.

Kompetences

• Izmanto apgūtās zināšanas, izstrādājot patstāvīgo darbu par demogrāfiskās situācijas un ģimenes politikas izvērtējumu reģionā/valstī;
• diferencēt atbilstošāko demogrāfisko koeficientu izmantošanas lietderību;
• interpretēt datus par demogrāfisko attīstību un ģimenes politiku;
• izstrādāt demogrāfisko pārskatu, izmantojot demogrāfiskos koeficientus;
• argumentēt par ģimenes politikas aktivitāšu atbilstību nepieciešamībai;
• vērtēt ģimenes politikas aspektus.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sociālais darbs, SD3BakalaursObligātsIlze Trapenciere, Sigita Sniķere