Pārlekt uz galveno saturu

Grāmatas

Sociālais darbs. Izglītība, pētniecība, prakse 2021

Lolita Vilka, Anita Ābele, Ārija Baltiņa, Povilas Beseckas, Liāna Deklava, Dace Erkena, Inta Gerharde, Estere Glūdiņa, Vida Gudžinskiene, Kaie Kranich, Madara Lārmane, Marika Lotko, Kadri Maikov, Mārtiņš Moors, Baiba Paševica, Edvarts Pāvulēns, Ramona Petraviča, Katriina Pylkkänen, Kaspars Prūsis, Dace Rence, Rita Rindža, Evija Rutmane, Silva Rupaine, Vēsma Sandberga, Dagnija Staķe, Irripugi Shelomi Pramoshitha Perera, Ilze Trapenciere
Rīgas Stradiņa universitāte, 2021

Sociālais darbs. Izglītība, pētniecība, prakse 2017

Lolita Vilka, Anita Ābele, Laura Arāja, Ārija Baltiņa, Klinta Beļūne, Dace Erkena, Jeļena Hodakovska-Migunova, Maksims Ivanovs, Alise Kalniņa, Marta Kalniņa, Līva Kamarūta, Kristiāna Kaminska, Marika Lotko, Daniels Markovičs, Mārtiņš Moors, Linda Puriņa, Jānis Reirs, Inese Strauta, Ilze Trapenciere, Jānis Vētra
Rīgas Stradiņa universitāte, 2018

Darba pieredze

2013 - pašlaik

Studiju programmas vadītājs

Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte

2013 - pašlaik

Augstākās izglītības politikas izvērtējums, izstrāde

Latvijas Augstākās izglītības padome

2004 - pašlaik

Eksperte projektu pieteikumu vērtēšanā Socrates un Mūžizglītības programmā

APA, VIAA

1977 - pašlaik

Pētniece; pētījumu veikšana, datu analīze, pārskatu un ziņojumu izstrāde, politiku analīze un izvērtēšana, pētījumu rezultātu prezentācija, zinātnisko rakstu rakstīšana, piedalīšanās konferencēs

Filozofijas un socioloģijas institūts

2000 - 2015

Eksperte profesionālās izglītības, augstākās izglītības un zinātnes jautājumos, starptautiskā sadarbība izglītībā un zinātnē. Eiropas Savienības valstu izglītības politiku analīze, CEDEFOP vadības grupa; ziņojumu gatavošana, t.sk. ETUCE, Eiropas Komisijai. Pētniecības projektu vadīšana. Pasaules izglītības organizācijas (Education International) augstākās izglītības komisijas priekšsēdētāja vietniece; eksperte Eiropas Komisijas (EK) Izglītības un apmācības programmas (ET2020) darba grupās; eksperte Eiropas sektorālā sociālā dialoga komisijās (augstākā izglītība un zinātne, demogrāfija), eksperte vispārējās, profesionālās un augstākās izglītības programmu akreditācijas komisijā.

Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība

2006 - 2014

Lekciju kursu docēšana; lekciju, semināru, bakalaura darbu vadīšana, recenzēšana, studiju metodiskais darbs

Liepājas Universitāte

2008 - 2009

Docente, lekciju kursu docēšana, kursa darbu un bakalaura darbu vadīšana, recenzēšana, piedalīšanās akreditācijas sagatavošanā

Latvijas Kristīgā akadēmija

2006

Britu Humanitārās Akadēmijas stipendiāte, pētniecība

Stirlingas Universitāte

1999 - 2001

Lekciju kursu docēšana; lekciju, semināru, kursa darbu un bakalaura darbu vadīšana, recenzēšana;

Rīgas Stradiņa universitāte

1995 - 2000

Docente, lekciju kursu docēšana, kursa darbu un bakalaura darbu vadīšana, recenzēšana, piedalīšanās akreditācijas sagatavošanā

Latvijas Kristīgā akadēmija

1997 - 1999

Eurydice programmas vadītāja. ES un kandidātvalstu Izglītības politiku analīze, ziņojumu gatavošana Eiropas Komisijas Eurydice struktūrvienībai, ziņojumi ministram par aktualitātēm izglītības politikā dažādās valstīs.

Izglītības un Zinātnes ministrija

1997

Norvēģijas grantu shēmas stipendija, pētniecība, datu analīze, piedalīšanās konferencēs, Baltijas valstu pētījuma datu analīze un pētījuma izstrāde par dzīves apstākļiem

FAFO institūts (Norvēģija)

1996

Somijas Zinātņu akadēmijas stipendija, Semināru vadīšana, pētniecība

Tamperes universitāte

1995

Viesprofesore; lekciju kursu docēšana, semināri konferences

Duke Universitāte (ASV, Ziemeļkarolīna)

1993

Zviedrijas institūta stipendija, pētniecība, semināra sagatavošana, lekcijas

Stokholmas universitāte

1992 - 1993

Pētniecība, lekciju lasīšana, semināru vadīšana

Viskonsīnas universitāte Madisona, ASV

pašlaik

Asistenta p.i.

Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte, Labklājības un sociālā darba katedra

Izglītība

1971 - 1976

Filozofija, socioloģija

Latvijas Valsts Universitāte

1983 - 1988

Aspirantūra, socioloģija

PSRS Zinātņu akadēmijas Socioloģijas institūts, Maskava

2000

Kultūras teorija

Latvijas Kultūras akadēmija

2009 - 2012

Doktorantūra, socioloģija

Rīgas Stradiņa Universitāte

Sasniegumi

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

 

 • ​viesprofesore Poorvo koledžā (Somija), piedalīšanās Poorvo koledžas semināru ciklā Baltijas valstu pētniekiem un mācībspēkiem (2001.-2003.)

 

 • ​Ziemeļvalstu Jaunatnes Sociologu doktorantūras skola – lektore, eksperte (2001.-2002.)
 • ​2003. Labklājības ministrijas (LM) pētniece, Ziņojums par Kopējo Iekļaušanas memorandu (KIM).
 • ​2004. LM, eksperte, Ziņojums par plānu Sociālās atstumtības mazināšanai
 • ​2004.-2009. Nacionālā eksperte, Eiropas Komisijas Komitejās – Nodarbinātība un Dzimumu līdztiesība (EGGSIE sadarbības tīkls), kopš 2007 – EGGE (nodarbinātība, sociālā iekļaušana)
 • ​kopš 2006. eksperte, Eiropas Komisijas Profesionālās izglītības Konsultatīvā padome (ACVT)
 • ​2006.-2009. – CEDEFOP vadības grupa (Governing board)
 • ​kopš 2010. Latvijas pārstāve Eiropas sektorālajā sociālajā dialogā (augstākās izglītības, Demogrāfijas darba grupas)
 • ​kopš 2013. Eiropas izglītības arodbiedrību (ETUCE) Konsultatīvā padome – eksperte augstākās izglītības politikas jautājumos
 • ​2014.-2015. Eiropas Komisijas ET2020 darba grupa "Digitālās prasmes un interneta apmācība" (Digital skills and on-line leraning)
 • ​2014.-2015. Eiropas Komisijas ET2020 darba grupa Caurviju prasmes (Transversal skills)
 • ​Eksperte, Eiropas Komisijas Boloņas procesa darba grupa Nr.1. (WG1), Boloņas procesa monitorings, kopš 2015.
 • ​Piedalīšanās Augstākās izglītības ministru konferencēs (Bukareste, 2012., Erevāna, 2015.), Education International nominācija

 

 

Izstrādātās studiju programmas

Rīgas Stradiņa universitāte, Maģistra profesionālais Izglītības līmenis, Pilna laika klātiene, Sociālais darbs ar bērniem un jauniešiem

Docētie studiju kursi

Demogrāfija un ģimenes politika

Ģimenes politika

Maģistra darba izstrāde

Maģistra darbs

Pētījumu metodoloģija sociālajā darbā

Sociālā darba prakse pašvaldībā

Sociālā psiholoģija

Sociālais darbs ar ģimeni

Sociālais darbs makrolīmenī un kopienā

Socioloģijas teorijas sociālajā darbā

Projekti

 

Piedalīšanās starptautiskos pētniecības projektos

Eiropas Sociālais pētījums (European Social Survey), Kopš 2006., LR IZM, Nacionālā koordinatore

Pētniecības projekts Gender mainstreaming in education & training and tackling existing gender inequalities in education system, 2016, Eiropas Komisija, Atbildīgā pētniece

Starptautisks salīdzinošs pētījums Eurostudent par studentu sociālajiem un ekonomiskajiem dzīves apstākļiem, 2003-2009., 2013., 2016, IZM, HIS (Vācija), Vadītāja, Pētniece

Norvēģijas grantu shēmas projekts Lauku depopulācija un izglītibas pārvaldība. Latvijas un Norvēģijas salīdzinājums., 2015-2016, EEA grantu shēma, Pētniece

Pētniecības projekts Female genital mutilation, 2016., EK, Atbildīgā pētniece

Akadēmiskā personāla atbalstošā darba vide un darba apstākļi, 2013-2014., EI, Nacionālā eksperte

Pētniecības projekts "Trafficking of children", 2014, EK, ECORYS (NL), Nacionālā eksperte, Ģimenes politika ekonomiskās krīzes laikā (poliitku analīze), 2014, Eurofound, koord. IRS, Nacionālā eksperte

EK pētījums par jauniešu sociālās iekļaušanas iespējām, 2013-14, EK, ECORYS (NL), Nacionālā eksperte, "Evaluation of legislation, policy and practice on child participation in the EU", 2013, NC, ECORYS (NL), Nacionālā eksperte

Pētījums "Mapping on missing children", 2012, EC, ECORYS (NL), Nacionālā eksperte

Valsts pētījumu programma "Nacionālā identitāte", 2010-13, LR IZM VPP, Pētniece

ET2020 vidusposma izvērtējums Latvijas izglītības politika ,2014., EK, ECORYS, Atbildīgā pētniece

Pētījums "Collection of methods, tools and good practices in the field of domestic violence (as described by area D of Beijing Platform for Action)", 2010-11, EIGE, Nacionālā eksperte

Pārskats par Latvijas ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju vadītāju aptauju, 2010-11, ESF projekts LM, Atbildīgā pētniece

Apmācības finansēšana Eiropā "Financing training in Europe", 2010-2011., CEDEFOP, Nacionālā eksperte

Ar darbu saistītais stress skolotāju darbā Teacher work related stress, 2010-2011., ETUCE/Eiropas komisija (Sociālā iekļaušana), Nacionālā koordinatore, ELFE 2 projekts, (The European eLearning Forum for Education), 2008-2009.

ETUCE/Eiropas komisija (Mūžizglitibas programma), Nacionālā eksperte

Jauniešu sociālā iekļaušana pēc dzīves bērnu namā, 2009-2010

EK Programma Progress, Nacionālā eksperte, Jauniešu dzīves trajektorijas pēc bērnu nama, 2006-2008, Amici del Bambini, Nacionālā eksperte

EGGSIE tīkls (regulārs LV nodarbinātības un sociālās atstumtības politikas dokumentu monitorings un analīze – 2 x gadā), 2004-2009, Mančestras Universitāte. Pētniece, esperte

MODE – mobilitāšu novērtēšanas starptautisks izglītības mobilitātes projekts

2006. Akadēmisko programmu aģentūra, Atbildīgā pētniece

Profesionālās izglītības analīze ES, 2004, Brēmenes universitāte, Pētniece

Ilgtspējīgas nodarbinātības makroekonomiskā attīstība jaunajās ES valstīs un makrolīmeņa dialogs (Ķelnes process), 2004. Eiropas Komisijas projekts (ETUI-SALTSA projekts), Latvijas eksperte

Eiropas Savienības valstu nodarbinātības dienestu sadarbība ar darba devējiem, EK programmas „Pasākumi nodarbinātības dienestu modernizācijai": „Vidēja termiņa stratēģijas nodarbinātības dienestu pakalpojumu darba devējiem uzlabošanai " ietvaros, 2007–2008., Nodarbinātības Valsts Aģentūra, Pētījuma vadītāja

Mūžizglītības programmas 1. darbības gada izvērtējums, 2008. Akadēmisko Programmu aģentūra, Atbildīgā izpildītāja

SOCRATES un Leonardo da Vinci programmas (2000.-2006.) darbības izvērtējums, 2007, Akadēmisko Programmu aģentūra, IZM, Eiropas Komisija, Atbildīgā izpildītāja

Bezdarba un sociālās atstumtības iemesli un ilgums, 2006–2007., Labklājības ministrija, Pētniece

Augstāko un profesionālo mācību iestāžu absolventu profesionālā darbība pēc mācību pabeigšanas, 2005. – 2007.Labklājības ministrija, ESF, Pētniece

PHARE projekts „Inversed Brain Drain", Sociālo zinātņu studentu prakses Zviedrijā, 2004.

PHARE grantu programma, Darba grupas vadītāja, Lisabonas mērķu sasniegšana: Profesionālās izglītības loma, 2004.

Brēmenes augstskola, Latvijas eksperte, SOCRATES Programmas vidusposma izvērtējums;

2003., Izglītības un zinātnes ministrija, Projekta koordinatore, Leonardo da Vinci Programmas izvērtējums, 2003. Izglītības un zinātnes ministrija, Projekta vadītāja

Akadēmiskā personāla darba apstākļi, 2003. Education International, Pētniece

Izglītība Latvijā tās demogrāfiskajā, sociālajā un ekonomiskajā kontekstā salīdzinājumā ar OECD valstīm 2003., IZM, Pētījuma vadītāja

 

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

 

Kopš 1994.g. Starptautiskās Sociologu Asociācijas biedre

kopš 1998.g. Eiropas Sociologu Asociācijas biedre

kopš 2001. Pasaules izglītības organizācija (Education International) Augstākās izglītības un zinātnes pastāvīgā komiteja (HERSC), priekšsēdētāja vietniece

 

Publikācijas

 

Raksti​​

 

Trapenciere, Ilze. Transition trajectories from youth institutional care to adulthood [Elektroniskais resurss] / I.Trapenciere // SHS Web of Conferences [Elektroniskais resurss] : Proceedings. - EDP Sciences, 2018. - Vol.51 (2018), article No.01002, [10 p.]. - 6th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" (Part II) (Riga, Latvia, Nov.23-25, 2016). - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/abs/2018/1…

Trapenciere, Ilze. Saruna ar Danielu Markoviču / I.Trapenciere // Sociālais darbs: izglītība, pētniecība, prakse 2017 : [rakstu krājums] / sastādītāja L.Vilka ; Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2017. - 129.-131.lpp.

Trapenciere, Ilze. Social orphanhood in Latvia and the importance of social work to develop life skills / I.Trapenciere, L.Vilka // "Социальная и психолого-педагогическая помощь семье: опыт, проблемы, перспективы" (Минск, Белоруссия, 16 марта 2017 г.) : материалы Международной научно-практической конференции. - Минск : БГПУ, 2017. - C.137-141.

 

Tēzes​​

 

Trapenciere, Ilze. Augstākās izglītības kvalitāte : studentu viedokļa analīze / I.Trapenciere, I.Koroļeva, A.Aleksandrovs // 2018.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2018.g. 22.-23.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2018. - 296.lpp.

Trapenciere, Ilze. Satisfaction with the quality of higher education : comparative analysis of students’ perspective in the Baltics / I.Trapenciere, A.Aleksandrovs, I.Koroļeva // 7th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare: Contemporary Social Dynamics and Welfare: Urban and Rural Development Perspectives" (Rīga, Oct.10-12, 2018) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2018. - P.185.

Trapenciere, Ilze. Transition from out-of-home care : a problem or an opportunity? I.Trapenciere // 2018.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2018.g. 22.-23.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2018. - 290.lpp.

Vilka, Lolita. Atbalsta politikas izaicinājumi un risinājumi ģimenes labklājības veicināšanā [Elektroniskais resurss] : [tēzes] / L.Vilka, T.Lāce, I.Trapenciere // IV Pasaules latviešu zinātnieku kongress (Rīga, 2018.g. 18.-20.jūn.) : sociālo zinātņu sekcija [Elektroniskais resurss] / Izglītības un zinātnes ministrija ...[u.c.]. - Rīga, 2018. - Stenda referāts Nr.23, [1 lpp.]. - Tiešsaistes materiāls. - - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://congress.sciencelatvia.lv/wp-content/uploads/sites/…

Trapenciere, Ilze. Socioloģijas teoriju izmantošana un izvērtējums sociālā darba studentu darbos / I.Trapenciere // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 358.lpp.

Trapenciere, Ilze. Vecāku ekonomiskā migrācija un tās ietekme uz bērnu izglītību / I.Trapenciere, I.Koroļeva // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 352.lpp.

 

Grāmatas un brošūras​​

 

Trapenciere, Ilze. Ekonomiskā migrācija un tās ietekme uz mājās atstātajiem bērniem un jauniešiem / I.Trapenciere // Sociālās politikas transformācijas līkloči : kolektīvā monogrāfija / atbildīgā redaktore F.Rajevska. - [Valmiera] : Vidzemes Augstskola, 2018. - 179.-192.lpp.

Vadītie studiju kursi

Bērnu un jauniešu karjeras konsultēšana

Demogrāfija un ģimenes politika

Ģimenes politika

Interaktīvās metodes darbā ar bērniem un jauniešiem

Sociālā psiholoģija

Sociālais darbs ar ģimeni

Vadītās studiju programmas

Rīgas Stradiņa universitāte, Maģistra akadēmiskais Izglītības līmenis, Full-time studies, ERASMUS studiju programma Sociālajam darbam

Rīgas Stradiņa universitāte, Maģistra akadēmiskais Izglītības līmenis, Pilna laika klātiene, ERASMUS studiju programma Sociālajam darbam

Rīgas Stradiņa universitāte, Maģistra profesionālais Izglītības līmenis, Full-time studies, Sociālais darbs ar bērniem un jauniešiem

Rīgas Stradiņa universitāte, Maģistra profesionālais Izglītības līmenis, Pilna laika klātiene, Sociālais darbs ar bērniem un jauniešiem

Rīgas Stradiņa universitāte, Master Izglītības līmenis, Full-time studies, ERASMUS studiju programma Sociālajam darbam

Rīgas Stradiņa universitāte, Master Izglītības līmenis, Pilna laika klātiene, ERASMUS studiju programma Sociālajam darbam

Rīgas Stradiņa universitāte, Professional Master Izglītības līmenis, Full-time studies, Sociālais darbs ar bērniem un jauniešiem

Rīgas Stradiņa universitāte, Professional Master Izglītības līmenis, Pilna laika klātiene, Sociālais darbs ar bērniem un jauniešiem

Saistītās ziņas

Kolēģi

Kristīne Mārtinsone
Katedras vadītāja, Docētāja, DSP "Veselības aprūpe" apakšprogrammas "Psiholoģija" vadītāja, Vadošā pētniece
Inga Millere
Dekāne, Docētāja, Valdes priekšsēdētāja
Ģirts Briģis
Katedras vadītājs, Docētājs, Vadošais pētnieks
Anita Villeruša
Zinātniskās padomes priekšsēdētāja, Studiju programmas direktore, Docētāja, Vadošā pētniece, Projekta vadītāja
Baiba Rozentāle
Docētāja, Pētniece
Olafs Brūvers
Docētājs, Priekšsēdētājs
Inese Gobiņa
Docētāja, Vadošā pētniece, Projektu vadītāja
Laila Meija
Docētāja, Vadošā pētniece
Lolita Vilka
Katedras vadītāja, Studiju programmas direktore, Docētāja
Voldemārs Arnis
Studiju programmas direktors, Docētājs
Daiga Behmane
Prodekāne, Vadošā pētniece, Studiju programmas direktore, Vadītāja, Projektu vadītāja
Jeļena Koļesņikova
Studiju programmas direktore, Docētāja, Vadītāja, Vadošā pētniece
Dins Šmits
Valdes priekšsēdētājs, Docētājs, Docētājs, Vadošais pētnieks, Valdes loceklis
Gunta Bēta
Docētāja, Docētāja