Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: RSU Liepājas filiāle
Kredītpunkti / ECTS:1 / 1.5
Kursa vadītājs: Arita Tauriņa
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Pirmā līmeņa
Mērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Ekonomika; Grāmatvedības un uzskaites teorija

Mērķis

Iegūt zināšanas un izpratni par lietvedību, ekonomikas pamatjēdzieniem, uzņēmējdarbības veidiem, to organizēšanu un vadīšanu, grāmatvedības pamatprincipiem, projektu sagatavošanu, izstrādi un veiksmīgu realizēšanu. Sniegt zināšanas par profesionālo darbību, informācijas meklēšanu, apstrādi un izmantošanu studiju darbā un pētījumos.

Priekšzināšanas

Ekonomikas teorijas pamatu apguve vidusskolas līmenī; spēja patstāvīgi apgūt studiju materiālu; datora (interneta) lietošanas prasmes.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs izskaidrot pamatjēdzienus un terminoloģiju ekonomikā, lietvedībā, projektu vadībā un uzņēmējdarbībā. Spēs definēt uzņēmējdarbības būtību, attīstības perspektīvas un atbildību. Pratīs izskaidrot, kur meklējama palīdzība informācijas meklēšanas jautājumos, definēt iegūtās informācijas nozīmīgumu sev izvēlētās aktuālās tēmas (problēmas) pētīšanai atbilstoši apgūstamajai profesijai, formulēt informācijas avotu daudzveidību un kvalitāti.

Prasmes

Studenti atpazīs un pratīs patstāvīgi noteikt klienta, uzņēmuma vajadzības, izvirzīt mērķus un uzstādīt uzdevumus to apmierināšanai, plānot un noteikt atbildīgos, kā arī spēs atpazīt uzņēmuma riskus un noteikt darbības to vadībai. Studenti pratīs izmantot informāciju tehnoloģijas sev nepieciešamās informācijas meklēšanai un atlasīšanai, kā arī uzņēmējdarbības (projektu) plānošanai un vadībai, pratīs novērtēt uzņēmējdarbības ekonomiskos un finanšu rādītājus, varēs izskaidrot uzņēmējdarbības, lietvedības un ekonomikas lomu uzņēmumā.

Kompetences

Studenti pratīs pielietot iegūtās zināšanas un prasmes profesionālajā darbībā.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Ārstnieciskā masāža4Pirmais līmenisObligātsArita Tauriņa