Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Juris Zīvarts
Studiju tips:Nepilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Personu un īpašuma aizsardzība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Tiesību zinātnes; Tiesību teorija un vēsture

Mērķis

Veidot izpratni par konstitucionālo tiesību principiem, avotiem, institūtiem, normām un Latvijas konstitucionālo iekārtu.

Uzdevumi:
1. iepazīstināt izglītojamo ar konstitucionālajām tiesībām kā publisko tiesību nozari;
2. sniegt izpratni par valsts varas realizācijas nosacījumiem.

Priekšzināšanas

Nepieciešams iepriekš iegūt zināšanas, apgūstot studiju kursus Tiesību teorija.

Rezultāti

Zināšanas

Studējošie iegūst zināšanas par Latvijas konstitucionālajām tiesībām kā tiesību nozari, par tās principiem, normām, institūtiem un avotiem, kā arī par konstitucionāli tiesiskajām attiecībām, iepazīst šo attiecību subjektus, Latvijas konstitucionālās iekārtas uzbūvi un darbību, konstitucionālo tiesību zinātni.

Prasmes

Prot analizēt un orientējas konstitucionālo tiesību nozares saturā un nošķir svarīgākos pamatjēdzienus, prot pielietot iegūtās teorētiskās zināšanas juridisko kāzusu risināšanā un normatīvo aktu analīzē.

Kompetences

Spēj izprast konstitucionālo tiesību piemērojamību un nozīmi, orientējas konstitucionālo tiesību materiālajās un procesuālajās normās.

Plānojums

Kursa plāns patreiz nav pieejams.