Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Komunikācijas fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:4 / 6
Kursa vadītājs:Alnis Stakle
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Informācijas un komunikācijas zinātne; Komunikācijas zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātne

Mērķis

Noslēguma darba izstrādes mērķis ir stiprināt studējošo teorētiskās zināšanas komunikācijas zinātņu nozarē, pilnveidot lietišķās prasmes un kompetences, kas nepieciešamas, lai autonomi izstrādātu augsta līmeņa radošo projektu multimediju komunikācijā, fotogrāfijā, žurnālistikā vai sabiedriskajās attiecībās.

Priekšzināšanas

Sekmīgi apgūti pirmā semestra studiju kursi.

Rezultāti

Zināšanas

Studenti padziļināti pārzina informācijas un komunikācijas zinātņu nozares teorētiskās pamatnostādnes, principus, struktūru un praktiskās darba metodes, kas nepieciešamas projektu īstenošanai fotogrāfijas un multimediju tehnoloģijās. Padziļināti pārzina informācijas un komunikācijas zinātņu nozares attīstības vēsturi, teorijas un aktuālās problēmas, ieskaitot teoriju un principu kritisku izpratni.

Prasmes

Studenti spēj autonomi izvēlēties informācijas un komunikācijas zinātņu nozarē aktuālu un inovatīvu radošā projekta tēmu un īstenot to. Prot izvēlēties un pielietot informācijas un komunikācijas zinātņu nozarei atbilstošas tehnoloģijas un tehniskos risinājumus, lai meistarīgi un inovatīvi īstenotu radošus projektus fotogrāfijā un multimedijos. Demonstrē augsta līmeņa prasmes, kas nepieciešamas, lai risinātu sarežģītas un neprognozējamas problēmas informācijas un komunikācijas zinātņu nozarē.

Kompetences

Atbilstoši informācijas komunikācijas zinātņu nozares īpatnībām, studenti spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju un to izmantot, lai veiktu radošo darbību. Spēj vadīt sarežģītus radošos projektus un uzņemties atbildību par lēmumu pieņemšanu neprognozējamos darba vai mācību apstākļos, kā arī uzņemties atbildību par personu vai grupu profesionālās attīstības vadību. Spēj uzņemties atbildību par savas profesionālās darbības ietekmi uz vidi un sabiedrību, kā arī izprot informācijas un komunikācijas zinātņu nozares profesionālo ētiku.

Plānojums

Kursa plāns patreiz nav pieejams.