Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:4 / 6
Kursa vadītājs:Valdis Voins
Studiju tips:Nepilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Personu un īpašuma aizsardzība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Tiesību zinātnes; Tiesību teorija un vēsture

Mērķis

Sagatavot policijas darbiniekus spējīgus pieņemt lēmumus un vadīt struktūrvienības ārkārtējās situācijās. Iepazīties ar speciālo operāciju normatīvo regulējumu, plānošanu un realizācijas kārtību. Kursa ietvaros tiek izskatītas starptautiskās sadarbības iespējas Eiropas Savienībā un Baltijas valstu starpā.

Uzdevumi:
• sagatavoties būt spējīgiem pieņemt lēmumus un vadīt struktūrvienības ārkārtējās situācijās;
• pārzināt jautājumus saistībā ar ieroču, sprāgstvielu un speciālo līdzekļu legālo apriti;
• apgūt modernas speciālās taktikas zināšanas, attīstīt un efektīvi izmantot šīs zināšanas iestāžu pārvaldīšanā īpašos apstākļos.

Priekšzināšanas

Studiju programmas 1.-4.semestra obligātie studiju kursi: Policijas tiesības, Policijas speciālā taktika, Policijas starptautiskā sadarbība, Krimināltiesības, Administratīvās tiesības.

Rezultāti

Zināšanas

Iegūst padziļinātas zināšanas par speciālajām operācijām, to veidiem, rīcību ārkārtas situācijās ar sprāgstvielām un spridzināšanas ietaisēm, starptautiskās sadarbības iespējām.

Prasmes

Analizē iespējamos riskus, apdraudējumus. Spēj praktiski darboties ārkārtas situācijās un vadīt speciālās operācijas savā profesionālās darbības jomā.

Kompetences

Atbilstoši dienesta un amata kompetencei plānot darbu un vadīt padotos ārkārtas situācijās, kā arī vadīt speciālās operācijas.

Plānojums

Kursa plāns patreiz nav pieejams.