Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Andrejs Vilks
Studiju tips:Nepilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Personu un īpašuma aizsardzība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Tiesību zinātnes; Tiesību teorija un vēsture

Mērķis

Sniegt zināšanas par policijas starptautiskās sadarbības tiesiskajiem un praktiskajiem aspektiem, attīstības tendencēm.

Uzdevums: sniegt zināšanas par policijas starptautiskās sadarbības tiesisko pamatu, starpvalstu sadarbības institucionālo sistēmu un sadarbības formām.

Priekšzināšanas

Ir nepieciešams iepriekš apgūt Profesionālās bakalaura studiju studiju kursu „Policijas tiesības (dienesta gaita, disciplinārprakse, problēmaspekti)”.

Rezultāti

Zināšanas

Studējošie pārzina starptautiskās vienošanas, kas nosaka starpvalstu sadarbības virzienus; Eiropas Savienības Pamatlēmumus tieslietu un iekšlietu jomā; valstu divpusējas vienošanās un nacionālās tiesību normas, kas ietekmē policiju sadarbības jautājumus; studējošiem ir izpratne par starpvalstu sadarbības institucionālo sistēmu un sadarbības formām noziedzības apkarošanā; ir zināšanas par Interpola un Eiropola darbības pamatvirzieniem, kā arī sadarbības jomām ar Eirojustu, OLAFu, FRONTEX; studējošiem ir izpratne par Šengenas zonas dalībvalstu sadarbības formām: kopējo patrulēšanu, pārrobežu novērošanu, pārrobežu vajāšanu; studējošie izprot Šengenas informācijas sistēmas darbības principus, lietošanas nosacījumus un nacionālās nodaļas uzdevumus starpvalstu sadarbībā.

Prasmes

Pārzin policiju starpvalstu sadarbības tiesību aktus, starpvalstu sadarbības formas, to nozīmi policijas uzdevumu pildīšanā; izprot kopējās patrulēšanas, pārrobežu vajāšanas nepieciešamību un nozīmi noziedzības apkarošanā; pārzin informācijas aprīti, startautiskās datu bāzes un infomācijas apmaiņas kanālus.

Kompetences

Studējošais spēj uzsākt sadarbību ar citu valstu policijas dienestiem profesionālo pienākumu pildīšanas jautājumos; studējošais spēj sagatavot pieprasījumu citas valsts kompetentiem dienestiem; studējošais spēj darboties kopējas patrulēšanas un pārrobežu vajāšanas operācijās; studējošais spēj uzņemties profesionālu atbildību un pieņemt ātrus pārdomātus lēmumus par darba jautājumiem starpvalstu sadarbības aspektā.

Plānojums

Kursa plāns patreiz nav pieejams.