Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Ieva Kalve
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Uzņēmējdarbības vadība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Vadībzinātne; Uzņēmējdarbības vadība

Mērķis

Sniegt teorētiskās zināšanas un pārskatu par projektu vadīšanas specifiku starptautiskajā biznesā. Iepazīstināt ar biznesa projektu izveidošanu un vadīšanu, balstoties uz Eiropas kompāniju pieredzi.

Priekšzināšanas

Uzņēmumu vadība.

Rezultāti

Zināšanas

Kursa apguves rezultātā studenti pārzina organizāciju darbības ilgtspējīgas attīstības plānošanas pamatprincipus, tai skaitā identificē korporatīvo sociālo atbildību, sociālo dialogu un inovāciju vadīšanu, sasaistot to ar konkrētu projektu vadīšanu; iegūst teorētiskās un praktiskās zināšanas par projektiem un to vadīšanu mūsdienu starptautiskajā vidē.

Prasmes

Kursa apguves rezultātā studenti izprot biznesa projektu būtību starptautiskajā uzņēmējdarbībā, kā arī prot vadīt konkrētus biznesa projektus praktiskajā uzņēmējdarbībā; argumentēti diskutē par jaunākajām projektu organizācijas un vadības formām, kā arī vadības informācijas sistēmām, piedāvā progresīvus risinājumus projektu vadīšanas procesa nodrošināšanā; atbilstoši apstākļiem un veicamajam uzdevumam, efektīvi plāno un organizē savu darbu, radoši strādā kā individuāli, tā arī komandā un nepieciešamības gadījumā uzņemas grupas vadītāja un darbības koordinatora funkcijas, deleģējot un koordinējot pienākumu izpildi; pielieto teorētiskās zināšanas un izmanto iegūtās iemaņas, tai skaitā ekonomiski matemātiskās metodes, praktiskajā darbībā, lai analizētu un mainīgos vai neskaidros apstākļos identificētu un risinātu praktiskās vadības problēmas, kā arī pieņem situācijai atbilstošus, kompetentus vadības lēmumus; sekmīgi komunicē un sadarbojas ar personālu, partneriem, īpašniekiem un citām ieinteresētajām personām, nepieciešamības gadījumā sagatavojot un sniedzot prezentācijas; prot risināt konfliktsituācijas.

Kompetences

Sekmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti spēj patstāvīgi vadīt biznesa projektus starptautiskā kontekstā; balstoties uz iegūtajām teorētiskajām un praktiskajām zināšanām, veic augsti kvalificētas profesionālas projektu vadīšanas funkcijas, analizē zinātnisko literatūru projektu vadības jomā, kā arī formulē problēmu, īsteno kvalitatīvu/ kvantitatīvu pētījumu, izmantojot informācijas tehnoloģijas, un piedāvā argumentētus un zinātniski pamatotus problēmas risinājuma variantus, izmantojot mūsdienīgas projektu vadīšanas metodes un rīkus; projektus plāno un realizē atbilstoši ārējās vides prasībām, stratēģijai, misijai un mērķiem, ieinteresēto pušu interesēs un veicot sadarbību ar citiem uzņēmumiem un ieinteresētajām pusēm; izmantojot savas līdera prasmes uzņemas atbildību par savas darbības rezultātiem strādājot komandā.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Starptautiskais bizness un tiesības, SBTM1MaģistrsIerobežota izvēleIeva Kalve, Anželika Zorina
Starptautiskais bizness un tiesības, SBTMe1MaģistrsIerobežota izvēleIeva Kalve
Starptautiskā mārketinga un biznesa vadība, SMBVMe1MaģistrsIerobežota izvēleIeva Kalve
Starptautiskā mārketinga un biznesa vadība, SMBVM1MaģistrsIerobežota izvēleIeva Kalve