Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Valoda
Latviešu
Vadītājs
Ināra Logina

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:28.08.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:AURK_036LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:MedicīnaMērķauditorija:Māszinības
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Ināra Logina
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Anestezioloģijas un reanimatoloģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Indulis Vanags
Kontaktinformācija:
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (numurs)6Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas12
Kopā kontaktstundas24
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Bioloģijā, fizioloģijā un anatomijā, bioķīmijā, klīniskajās disciplīnās, farmakoloģijā, psiholoģijā, iekšķīgajās un ķirurģiskajās slimībās un pacientu aprūpē.
Mērķis:
Sniegt zināšanas par sāpju veidiem, to rašanās mehānismiem un aprūpes un terapijas uzdevumiem un iespējām.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ievads sāpju medicīnā. Sāpju bioloģiskie pamata mehānismi. Sāpju anatomija un fizioloģija. Hronisko sāpju mehānismi.Lekcijas2.00auditorija
2Biežākās hroniskās neonkoloģiskas sāpes: muguras un citas balsta – skeleta sistēmas, galvas sāpes, neiropātiskās un disfunkcionālās sāpes.Lekcijas2.00auditorija
3Māsas kompetences sāpju aprūpes komandā un sāpju pacientu aprūpē. Māsas loma sāpju aprūpē un pacientu izglītošanā.Lekcijas2.00auditorija
4Multidisciplinārā pieeja sāpju aprūpē. Sāpju novērtēšana un izmeklēšana. Farmakoterapijas principi.Nodarbības2.00klīniskā bāze
5Akūtas pēcoperācijas un manipulāciju sāpes : veidi, cēloņi, to novēršanas iespējas. Multimodāla sāpju aprūpe dienas stacionārā. Rehabilitācijas principi un psihosociālo faktoru loma.Nodarbības2.00klīniskā bāze
6Multimodālā terapija hronisko sāpju gadījumos - mūsdienīgas un kompleksas terapijas metodes sāpju klīnikās, t.sk. mazinvazīvās tehnikas.Nodarbības2.00klīniskā bāze
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Students patstāvīgi apgūst studiju programmā piedāvāto literatūru, veicot iegūtās informācijas apkopojumu. Piedalās diskusijās par konkrētiem klīniskajiem gadījumiem, terapijas, profilakses un aprūpes analīzi. Sagatavo un analizē klīniskos gadījumus un aprūpes protokolus nodarbību laikā.
Vērtēšanas kritēriji:
Studējošo aktīva līdzdalība nodarbībās, mutisko atbilžu un patstāvīgi sastādīto pacientu aprūpes protokolu kvalitāte, kontroldarbu kvalitāte cikla laikā par apskatītajām tēmām. Pārbaudes metode - rakstisks tests kursa beigās.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā students izpratīs galvenos sāpju rašanās mehānismus, sāpju veidus un cēloņus un to bioloģisko un biopsihosociālo nozīmi; novērtēt sāpju pacientu sūdzības, to ietekmes klīniskajā praksē.
Prasmes:Studiju kursa apguves rezultātā studējošie pratīs novērtēt sāpju slimnieku sūdzības un vajadzības dažādos aprūpes etapos; atpazīt galvenos sāpju veidus un cēloņus dažādās klīniskajās situācijās; izvēlēties atbilstošāko sāpju pacienta aprūpes veidu; izskaidrot ar sāpju cēloņiem un to ārstēšanu saistītos jautājumus pacientam, viņa piederīgajiem un aprūpētājiem, sniegt psihoemocionālu atbalstu pacientam un viņa tuviniekiem, izglītot tos.
Kompetences:Studiju kursa apguves rezultātā studējošie varēs piedalīties sāpju pacienta aprūpes plānošanā dažādos etapos; sadarbībā ar citām ārstniecības personām noteikt individuālam pacientam attiecīgu terapiju, kas balstīta uz biopsihosociālu pieeju; novērtēt sāpju terapijas īslaicīgos un ilgtermiņa efektus un prognostiskos uzdevumus pacientiem ar sāpēm.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Materials of lectures and practical classes in e-studies
2Lekciju un nodarbību materiāli e-studijās
3„Sāpes”. Prof.I.Loginas redakcijā. Rīga : Medicīnas apgāds; 2013
Papildus literatūra
1Pain : Clinical Updates. www.iasp-pain.org
2I.Logina „Muguras sāpes”, Rīga : Nacionālais apgāds; 2006
Citi informācijas avoti
1www.efic.org
2www.iasp-pain.org
3http://emedicine.medscape.com/article/310834-overview
4http://emedicine.medscape.com/article/329838-overview