Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Diāna Kalniņa
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Komunikācijas zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Matemātika; Varbūtību teorija un matemātiskā statistika

Mērķis

Veicināt zināšanu apguvi par galvenajiem veselības statistikā izmantotajiem jautājumiem, statistiskajiem rādītājiem un testiem. Veicināt izpratnes veidošanu par statistikas nozīmi pētījumu veikšanā un interpretācijā.

Priekšzināšanas

Pamatzināšanas matemātikā.

Rezultāti

Zināšanas

1. Korekti lietot statistiskos pamatjēdzienus.
2. Raksturot mērījumu datus izmantojot pamata statistiskos testus un rādītājus.

Prasmes

1. Pratīs ievadīt datus apstrādes programmā.
2. Noteiks datu veidu un novērtēs to sadalījumu.
3. Pratīs formulēt hipotēzes (nulles; alternatīvo) un izvēlēties atbilstošo testu.
4. Pratīs aprēķināt regresijas vienādojuma koeficientus.
5. Pratīs aprēķināt Pīrsona un Spīrmena korelāciju koeficientu.
6. Pratīs uzzīmēt datus raksturojošas diagrammas.

Kompetences

Studējošie spēs izvēlēties piemērotas datu apstrādes statistiskās metodes, formulēt hipotēzes, apstrādāt datus un interpretēt iegūtos rezultātus. Novērtēt iegūtos datus, izmantojot statistikas un analīzes rīkus.

Plānojums

Kursa plāns patreiz nav pieejams.