Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

Studiju virziens:
psiholoģija
Doktora studiju programma
akreditēta līdz
Iegūstamais grāds:
psiholoģijas doktors (Dr. psych.)
Valoda: Latviešu
Apjoms kredītpunktos/ECTS: 120/180
Lekciju norises vieta: Rīga
3 gadi
Vietu skaits:
16 maksas
2000 EUR/gadā

Angļu valodā studējošajiem studiju maksa ir 3500 eiro gadā.

Studiju laikā doktoranti apgūst pētnieciskā darba organizācijas, veikšanas un vadības, kā arī akadēmiskā darba kompetences, kas pamatojas uz padziļinātu psiholoģijas teorijas un metodoloģijas izpratni un kompetenci veidot un īstenot inovatīvus pētnieciskos projektus, sadarboties ar speciālistiem Latvijas un starptautiskā mērogā.

Prasmes un kompetences

Zināšanas

 • Analizē, skaidro un integrē mūsdienu psiholoģijas attīstības tendences un likumsakarības, diskutē par aktuālajām teorijām un atziņām psiholoģijā veselības aprūpes kontekstā, rada jaunas koncepcijas, padziļināti izprotot pētniecības metodoloģijas jautājumus

Prasmes

 • Patstāvīgi izstrādā būtiska apjoma oriģinālu pētījumu psiholoģijā, pielietojot mūsdienu zinātnes prasībām atbilstošu metodoloģiju, kritiski izvērtē iegūtos rezultātus un izplata tos, sagatavojot prezentācijas konferencēm un publicējot zinātniskus rakstus (tostarp, starptautiski citējamus), tā veicot ieguldījumu psiholoģijas zināšanu robežu paplašināšanā vai sniedzot jaunu izpratni esošām zināšanām un to lietošanai praksē
 • Veic zinātnisko komunikāciju par savu zinātniskās darbības jomu ar plašākām zinātniskām aprindām un sabiedrību kopumā, tostarp, sagatavo un lasa lekcijas un vada seminārus, atbilstoši mūsdienu pieaugušo pedagoģijas sasniegumiem
 • Patstāvīgi paaugstina savu zinātnisko kvalifikāciju un uzņēmumos, iestādēs, organizācijās īsteno vai vada pētnieciskus vai attīstības projektus, tostarp, demonstrējot psiholoģijas nozares starptautiskiem kritērijiem atbilstošus sasniegumus

Kompetence

 • Risina nozīmīgus pētnieciskus vai inovāciju uzdevumus psiholoģijā, veicot kritisku analīzi, sintēzi un izvērtēšanu, patstāvīgi izvirzot pētījuma ideju, plānojot, strukturējot un vadot liela apjoma zinātniskus projektus, tostarp, starptautiskus, atbilstoši savām individuālajam iespējām un pētnieciskajām interesēm

Studiju rezultāti tiek sasniegti, radot intelektuāli stimulējošu pētniecības vidi, organizējot studiju kursus un citus pasākumus (konferences, simpozijus) ar RSU un citu augstskolu docētāju piedalīšanos; nodrošinot doktorantiem pieeju nepieciešamajai literatūrai un metodiskajiem materiāliem; piedāvājot iespēju iesaistīties pētījumu programmās; sekmējot doktorantu savstarpējo sadarbību, lai apmainītos ar zināšanām un pieredzi; radot iespēju docēt studiju kursus bakalaura līmeņa programmā; nodrošinot doktorantiem iespēju iegūt starptautisko pieredzi, piedaloties konferencēs, publicējot rakstus akadēmiskajos žurnālos, kā arī piesaistot ārzemju vieslektorus; attīstot doktorantu prasmes iesaistīties publiskās diskusijās.

Doktora studiju programmas sekmīgam noslēgumam doktorantūras studiju laikā vai pēc tās jābūt sekmīgai promocijas darba izstrādei.

Programmas saturs

Obligātā zinātniski pētnieciskā daļa

Doktoranta patstāvīga oriģināla zinātniska pētījuma veikšana, piedalīšanās konferencēs, publikāciju sagatavošana un publicēšana, patentu saņemšana. Zinātniski pētniecisko darbu doktorants veic sadarbībā ar promocijas darba vadītāju viņa uzraudzībā.

Obligātā izglītības daļa
 • Zinātniskās darbības metodoloģija
 • Kvantitatīvās pētniecības metodes psiholoģijā (multivariatīvā statistika un modelēšana)
 • Kvalitatīvās pētniecības metodes psiholoģijā
 • Doktorantu seminārs I: promocijas darba izstrādes metodoloģija un metodes
 • Doktorantu seminārs II: teorētiskās daļas apspriešana
 • Doktorantu seminārs III: pētnieciskās daļas apspriešana
 • Doktorantu seminārs IV: promocijas darba izveide
 • Promocijas eksāmens psiholoģijā
 • Promocijas eksāmens svešvalodā
 • Augstskolas pedagoģija
 • Pētniecības ētika
 • Mūsdienu psiholoģijas attīstības tendences un zinātniskā komunikācija
 • Psiholoģijas aktuālie pētījumi veselības aprūpes kontekstā un starpdisciplinārā pieeja
 • Zināšanu izplatīšana
Brīvās izvēles daļa (jāizvēlas trīs studiju kursi)
 • Sociālantropoloģijas pieejas savas sabiedrības izpētē
 • Veselības un medicīnas socioloģija
 • Zinātnisko rakstu izstrāde / Zinātniskā valoda
 • Vieslektora kurss

prof_kristine_martinsone_aug2018_sq.png

Studijas doktorantūrā – izglītības un pieredzes pakāpe, kas paver plašu ceļu strādāt kā ekspertam gan akadēmiskajā vidē un pētniecībā, gan praksē. Tās piedāvā apliecināt augstāko kompetenci psiholoģijā. Rīgas Stradiņa universitātes doktora studiju programma Psiholoģija ir visjaunākā doktora studiju programma, kurā var studēt dažādu zinātņu pārstāvji, lai, iegūstot jaunas zināšanas, izstrādājot oriģināla pētījumu projektu psiholoģijā un izplatot tā rezultātus, piedaloties starptautiskajā sadarbībā un mobilitātē, attīstītu savu pētnieciskā un akadēmiskā darba kompetenci, kas sakņojas padziļinātā psiholoģijas teoriju un metodoloģijas izpratnē. Jums ir iespēja būt starp pirmajiem RSU doktora studiju programmas Psiholoģija absolventiem! Novēlu, lai izdodas formulēt nozīmīgu un patiesi interesantu pētniecisko problēmu, ar aizrautību meklēt un ar prieku rast tās risinājumu doktorantūras studiju laikā!

Prof. Kristīne Mārtinsone, studiju programmas vadītāja

RSU akadēmiskās struktūrvienības aicina doktorantus izstrādāt šādas promocijas darba tēmas:

Profesionālā identitāte kā ietvars pilsoniskas sabiedrības attīstībai psiholoģiskās palīdzības sniedzējiem

Promocijas darba vadītāja: prof. Kristīne Mārtinsone

E-pasts, uz kuru rakstot, var saņemt informāciju par piedāvāto promocijas darba tēmu: Kristine[pnkts]Martinsoneatrsu[pnkts]lv

Pētījuma būtība: Analizēt psiholoģiskās palīdzības sniedzēju kā profesionāļu, kas sekmē sabiedrības sociālo uzticēšanos un piederības izjūtu, savas identitātes un piederības faktorus.

Īss konteksts: Psiholoģiskās palīdzības sniedzēji ir profesionāļu grupa, kas var sekmēt indivīdu kā sabiedrības locekļu sociālo uzticēšanos un piederības izjūtu, kas savukārt ir identificēti kā problēmjautājumi mūs valstī. Lai to sekmētu, ir  jāraksturo pašu psiholoģiskās palīdzības sniedzēju profesionālā identitāti un profesionālās robežas.

Latvijas sabiedrības sociālā uzticēšanās un piederības izjūta starptautiskā kontekstā: salīdzinošs pētījums

Promocijas darba vadītāja: prof. Kristīne Mārtinsone

E-pasts, uz kuru rakstot, var saņemt informāciju par piedāvāto promocijas darba tēmu: Kristine[pnkts]Martinsoneatrsu[pnkts]lv

Pētījuma būtība: Formulēt pantus reprezentatīvai aptaujai, pamatojoties uz iepriekšējās VPP EKOSOC_LV rezultātiem un pēc aptaujas veikt iegūto datu analīzi un salīdzinājumu starptautiskā kontekstā.

Īss konteksts: VPP EKOSOC_LV gaitā tika iegūti rezultāti  par indivīda uztverto normu neesamības, sociālas izolācijas un bezjēdzības izjūtas raksturojumiem. Nozīmīgi turpnāt veikt šo pazīmju analīzi un salīdzinājumu starptautiskā kontekstā VPP INTERFRAME_LV ietvaros.

Skrīninga diagnostikas uzaicinājumu uztveres un izmatošanas izvērtējums un veselības uzvedības dalībai skrīninga programmās sekmēšanas principi Latvijas populācijā

Promocijas darba vadītāja: prof. Kristīne Mārtinsone

E-pasts, uz kuru rakstot, var saņemt informāciju par piedāvāto promocijas darba tēmu: Kristine[pnkts]Martinsoneatrsu[pnkts]lv

 

Programmas vadītājs

Kontaktinformācija