Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

Studiju virziens:
psiholoģija
Doktora studiju programma
akreditēta līdz
Iegūstamais grāds:
zinātnes doktors (Ph.D.) psiholoģijā
Valoda: Latviešu
Apjoms kredītpunktos/ECTS: 120/180
Lekciju norises vieta: Rīga
3 gadi
Vietu skaits:
16 maksas
2100 EUR/gadā
Norādītais doktora studiju programmas apguves ilgums (trīs gadi) ir spēkā un attiecināms uz esošajiem doktorantiem. 2021./2022. akadēmiskajā gadā uzņemtajiem doktorantiem paredzētas izmaiņas, jo šobrīd notiek jaunas doktora studiju programmas izstrāde un licencēšana. Studiju ilgums jaunajā programmā būs četri gadi. Programmas saturs izstrādāts atbilstoši MK rīkojumam nr. 345 Par konceptuālo ziņojumu "Par jauna doktorantūras modeļa ieviešanu Latvijā". Programmas īstenošanu paredzēts sākt ar 2022./2023. akadēmisko gadu. Esošās studiju programmas īstenošanu paredzēts pārtraukt ar 2023./2024. akadēmisko gadu, nodrošinot esošo studējošo pāreju uz jauno programmu.
Angļu valodā studējošajiem studiju maksa ir 3500 eiro gadā.

Studiju laikā doktoranti apgūst pētnieciskā darba organizācijas, veikšanas un vadības, kā arī akadēmiskā darba kompetences, kas pamatojas uz padziļinātu psiholoģijas teorijas un metodoloģijas izpratni un kompetenci veidot un īstenot inovatīvus pētnieciskos projektus, sadarboties ar speciālistiem Latvijas un starptautiskā mērogā.

Prasmes un kompetences

Zināšanas

 • Analizē, skaidro un integrē mūsdienu psiholoģijas attīstības tendences un likumsakarības, diskutē par aktuālajām teorijām un atziņām psiholoģijā veselības aprūpes kontekstā, rada jaunas koncepcijas, padziļināti izprotot pētniecības metodoloģijas jautājumus

Prasmes

 • Patstāvīgi izstrādā būtiska apjoma oriģinālu pētījumu psiholoģijā, pielietojot mūsdienu zinātnes prasībām atbilstošu metodoloģiju, kritiski izvērtē iegūtos rezultātus un izplata tos, sagatavojot prezentācijas konferencēm un publicējot zinātniskus rakstus (tostarp, starptautiski citējamus), tā veicot ieguldījumu psiholoģijas zināšanu robežu paplašināšanā vai sniedzot jaunu izpratni esošām zināšanām un to lietošanai praksē
 • Veic zinātnisko komunikāciju par savu zinātniskās darbības jomu ar plašākām zinātniskām aprindām un sabiedrību kopumā, tostarp, sagatavo un lasa lekcijas un vada seminārus, atbilstoši mūsdienu pieaugušo pedagoģijas sasniegumiem
 • Patstāvīgi paaugstina savu zinātnisko kvalifikāciju un uzņēmumos, iestādēs, organizācijās īsteno vai vada pētnieciskus vai attīstības projektus, tostarp, demonstrējot psiholoģijas nozares starptautiskiem kritērijiem atbilstošus sasniegumus

Kompetence

 • Risina nozīmīgus pētnieciskus vai inovāciju uzdevumus psiholoģijā, veicot kritisku analīzi, sintēzi un izvērtēšanu, patstāvīgi izvirzot pētījuma ideju, plānojot, strukturējot un vadot liela apjoma zinātniskus projektus, tostarp, starptautiskus, atbilstoši savām individuālajam iespējām un pētnieciskajām interesēm

Studiju rezultāti tiek sasniegti, radot intelektuāli stimulējošu pētniecības vidi, organizējot studiju kursus un citus pasākumus (konferences, simpozijus) ar RSU un citu augstskolu docētāju piedalīšanos; nodrošinot doktorantiem pieeju nepieciešamajai literatūrai un metodiskajiem materiāliem; piedāvājot iespēju iesaistīties pētījumu programmās; sekmējot doktorantu savstarpējo sadarbību, lai apmainītos ar zināšanām un pieredzi; radot iespēju docēt studiju kursus bakalaura līmeņa programmā; nodrošinot doktorantiem iespēju iegūt starptautisko pieredzi, piedaloties konferencēs, publicējot rakstus akadēmiskajos žurnālos, kā arī piesaistot ārzemju vieslektorus; attīstot doktorantu prasmes iesaistīties publiskās diskusijās.

Doktora studiju programmas sekmīgam noslēgumam doktorantūras studiju laikā vai pēc tās jābūt sekmīgai promocijas darba izstrādei.

Programmas saturs

Obligātā zinātniski pētnieciskā daļa

Doktoranta patstāvīga oriģināla zinātniska pētījuma veikšana, piedalīšanās konferencēs, publikāciju sagatavošana un publicēšana, patentu saņemšana. Zinātniski pētniecisko darbu doktorants veic sadarbībā ar promocijas darba vadītāju viņa uzraudzībā.

Obligātā izglītības daļa
 • Zinātniskās darbības metodoloģija
 • Kvantitatīvās pētniecības metodes psiholoģijā (multivariatīvā statistika un modelēšana)
 • Kvalitatīvās pētniecības metodes psiholoģijā
 • Doktorantu seminārs I: promocijas darba izstrādes metodoloģija un metodes
 • Doktorantu seminārs II: teorētiskās daļas apspriešana
 • Doktorantu seminārs III: pētnieciskās daļas apspriešana
 • Doktorantu seminārs IV: promocijas darba izveide
 • Promocijas eksāmens psiholoģijā
 • Promocijas eksāmens svešvalodā
 • Augstskolas pedagoģija
 • Pētniecības ētika
 • Mūsdienu psiholoģijas attīstības tendences un zinātniskā komunikācija
 • Psiholoģijas aktuālie pētījumi veselības aprūpes kontekstā un starpdisciplinārā pieeja
 • Zināšanu izplatīšana
Brīvās izvēles daļa (jāizvēlas trīs studiju kursi)
 • Sociālantropoloģijas pieejas savas sabiedrības izpētē
 • Veselības un medicīnas socioloģija
 • Zinātnisko rakstu izstrāde / Zinātniskā valoda
 • Vieslektora kurss

kristine_martinsone_dsp.png

Studēt doktorantūrā sabiedrības transformācijas laikā, ko raksturo digitālo un informācijas tehnoloģiju izraisītas radikālas pārmaiņas, un vidē, ko raksturo rūpes par pētniecības kompetenču attīstību un tīklošanās platformas nodrošinājums, ir privilēģija. Šīs studijas, kas ir augstākā profesionalitātes līmeņa apliecinājums, sniedz iespēju apgūt jaunākos nozares sasniegumus, un ir nozīmīgs ieguldījums savā personīgajā, profesionālajā un akadēmiskajā izaugsmē.
Studijas doktorantūrā Rīgas Stradiņa universitātē (RSU) ir ietvars, kurā jaunais vai jau pieredzes bagātais profesionālis mūsdienīgā rosinošā studiju vidē pēta nozīmīgu un sev interesējošu tēmu. Studiju laikā doktoranti saņem ne vien būtisku individuālas attīstības atbalstu no pieredzējušiem docētājiem, bet arī iespēju piedalīties dažādos pētniecības projektos. Studiju saturu bagātina gan savstarpējās mācīšanās pieredze, gan viesdocētāju lekcijas, gan starptautiskas mobilitātes iespējas. Katra doktoranta pētījuma sagatavošanas un profesionālās izaugsmes ceļš ir unikāls. Tas ir meklējumu un atklājumu ceļš, kas būtiski maina doktoranta dzīvi, ļaujot jaunā kvalitātē izzināt interesējošo tēmu.
Studijas mūsu programmā ir ar starpdisciplināru ievirzi, kas ir lielisks pamats, lai attīstītu uzskatu elastību, radošumu un intelektuālu neatkarību. Tādēļ doktora studiju programmā Psiholoģija var studēt dažādu zinātņu pārstāvji, meklējot atbildes uz sev svarīgiem jautājumiem, izplatot sava pētījuma rezultātus un sniedzot nozīmīgu ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā.
Novēlu: lai izdodas formulēt nozīmīgu un patiesi interesantu pētniecisko problēmu, ar aizrautību meklēt un ar prieku rast tās risinājumu doktorantūras studiju laikā!

Prof. Kristīne Mārtinsone, studiju programmas vadītāja

Doktoranta komentārs

kristine_sneidere_dsp.png

Viens no maniem mīļākajiem teicieniem ir Konfūcija Tūkstoš jūdžu ceļojums sākas ar pirmo soli. Studijas doktorantūrā sāku ar nelielu pieredzi pētniecībā, tādēļ, vēl spēlējoties ar domu par promocijas darba projektu, jutos samērā pārliecināta, ka ar visu tikšu galā un promocijas darbs būs vien tikai jāuzraksta. Ātri vien sapratu, ka studijas doktorantūrā ir neskaitāmi pirmie soļi, jo zinātne ir nevis statiska vienvirziena darbība, bet gan kā nemitīgi plūstošs un dzīvs organisms, kam jāspēj izsekot.
Maģistra studiju laikā man tika dota fantastiska iespēja iesaistīties valsts pētījumu programmā, kas pētīja saistību starp ilgtermiņa fiziskajām aktivitātēm un kognitīvās disfunkcijas mazināšanu cilvēkiem vecumā no 65 gadiem. Paralēli tam strādāju NRC Vaivari, kur sniedzu psiholoģisko atbalstu un veicu psiholoģisko izvērtēšanu pacientiem ar kardiovaskulārām saslimšanām un muguras smadzeņu traumām. Apzinot šo pieredzi, sapratu, ka novecošana ir neatgriezenisks un nepielūdzams process un pasaulē joprojām trūkst uz pierādījumiem balstītas metodoloģijas, kas ļautu mazināt novecošanās radītās kognitīvās sekas, nemaz nerunājot par tādu neirodeģeneratīvu slimību kā, piemēram, demence, ārstēšanu. Studējot maģistrantūrā atklāju, ka arvien lielāks skaits pētījumu norāda uz dzīvesveida nozīmi kognitīvās novecošanās simptomu aizkavēšanā. Tas nozīmē, ka ar laiku iespējams izstrādāt salīdzinoši efektīvu un zemu izmaksu intervenci, kas ļautu novecot, vienlaikus maksimāli saglabājot dzīves kvalitāti. Likumsakarīgs šo pārdomu rezultāts bija dziļāka un kompleksāka interese par fizisko un intelektuālo aktivitāšu saistību ar kognitīvajiem procesiem, kas mani mudināja turpināt studijas doktorantūrā.
Kāpēc studijas doktorantūrā un zinātniskā grāda ieguve ir svarīga? Tāpēc, ka promocijas darbs nebeidzas ar iesietu rakstu krājumu, tas ir tikai vēl viens pirmais solis, ar kuru virzīties tuvāk mērķim – atrisināt vēl līdz šim neatrisinātu problēmu. Tas nav viena vai pat divu cilvēku veikts Sīzifa darbs. Studiju laikā esmu sapratusi, ka pētniecība nereti būs dažādu disciplīnu pārstāvju kopīga sadarbība ar mērķi saprast, kā rast risinājumu, un studijas doktorantūrā man sniedz iespēju un atbalstu kļūt par daļu no pētniecības sabiedrības.

Kristīne Šneidere, II gada doktorante

Programmas vadītājs

Kontaktinformācija