Skip to main content

Īsumā par programmu

Studiju virziens:
Psiholoģija
Doktora studiju programma
akreditēta līdz
Iegūstamais grāds:
Psiholoģijas doktors (Dr. psych.)
Valoda: latviešu, angļu
Apjoms kredītpunktos: 120 KP
Lekciju norises vieta: Rīga
Pilna laika studijas
3 gadi
16 maksas vietas
2 000,00 EUR/gadā

Studiju laikā doktoranti apgūst pētnieciskā darba organizācijas, veikšanas un vadības, kā arī akadēmiskā darba kompetences, kas pamatojas uz padziļinātu psiholoģijas teorijas un metodoloģijas izpratni un kompetenci veidot un īstenot inovatīvus pētnieciskos projektus, sadarboties ar speciālistiem Latvijas un starptautiskā mērogā.

Prasmes un kompetences

 • zināšanas: analizē, skaidro un diskutē par mūsdienu zinātnes un psiholoģijas attīstības tendencēm un likumsakarībām, padziļināti izprotot jautājumus, kas psiholoģijā risināmi veselības aprūpes vidē; analizē un salīdzina mūsdienu pieaugušo izglītības teorijas;

 • prasmes: izstrādā nozīmīgu oriģinālu pētījuma projektu psiholoģijā, pielietojot mūsdienīgas datu ievākšanas un apstrādes metodoloģijas un īsteno to, kritiski izvērtē iegūtos rezultātus un izplata tos, sagatavojot prezentācijas konferencēs un publicējot zinātniskus rakstus; sagatavo un lasa lekcijas un vada seminārus psiholoģijā, atbilstoši mūsdienu pieaugušo pedagoģijas sasniegumiem.
 • kompetence: veic patstāvīgu zinātnisko un akadēmisko darbību, atbilstoši mūsdienu psiholoģijas starptautiskajam līmenim.

Studiju rezultāti tiek sasniegti, radot intelektuāli stimulējošu pētniecības vidi, organizējot studiju kursus un citus pasākumus (konferences, simpozijus) ar RSU un citu augstskolu docētāju piedalīšanos; nodrošinot doktorantiem pieeju nepieciešamajai literatūrai un metodiskajiem materiāliem; piedāvājot iespēju iesaistīties pētījumu programmās; sekmējot doktorantu savstarpējo sadarbību, lai apmainītos ar zināšanām un pieredzi; radot iespēju docēt studiju kursus bakalaura līmeņa programmā; nodrošinot doktorantiem iespēju iegūt starptautisko pieredzi, piedaloties konferencēs, publicējot rakstus akadēmiskajos žurnālos, kā arī piesaistot ārzemju vieslektorus; attīstot doktorantu prasmes iesaistīties publiskās diskusijās.

Doktora studiju programmas sekmīgam noslēgumam doktorantūras studiju laikā vai pēc tās jābūt sekmīgai promocijas darba izstrādei.

Programmas saturs

Obligātā zinātniski pētnieciskā daļa

Doktoranta patstāvīga oriģināla zinātniska pētījuma veikšana, piedalīšanās konferencēs, publikāciju sagatavošana un publicēšana, patentu saņemšana. Zinātniski pētniecisko darbu doktorants veic sadarbībā ar promocijas darba vadītāju viņa uzraudzībā.

Obligātā izglītības daļa
 • Zinātniskās darbības metodoloģija
 • Kvantitatīvās pētniecības metodes psiholoģijā (multivariatīvā statistika un modelēšana)
 • Kvalitatīvās pētniecības metodes psiholoģijā
 • Doktorantu seminārs I: promocijas darba izstrādes metodoloģija un metodes
 • Doktorantu seminārs II: teorētiskās daļas apspriešana
 • Doktorantu seminārs III: pētnieciskās daļas apspriešana
 • Doktorantu seminārs IV: promocijas darba izveide
 • Promocijas eksāmens psiholoģijā
 • Promocijas eksāmens svešvalodā
 • Augstskolas pedagoģija
 • Pētniecības ētika
 • Mūsdienu psiholoģijas attīstības tendences un zinātniskā komunikācija
 • Psiholoģijas aktuālie pētījumi veselības aprūpes kontekstā un starpdisciplinārā pieeja
 • Zināšanu izplatīšana
Brīvās izvēles daļa (jāizvēlas trīs studiju kursi)
 • Sociālantropoloģijas pieejas savas sabiedrības izpētē
 • Veselības un medicīnas socioloģija
 • Zinātnisko rakstu izstrāde / Zinātniskā valoda
 • Vieslektora kurss

kristine_martinsone_sq.jpg

Studijas doktorantūrā – izglītības un pieredzes pakāpe, kas paver plašu ceļu strādāt kā ekspertam gan akadēmiskajā vidē un pētniecībā, gan praksē. Tās piedāvā apliecināt augstāko kompetenci psiholoģijā. Rīgas Stradiņa universitātes doktora studiju programma Psiholoģija ir visjaunākā doktora studiju programma, kurā var studēt dažādu zinātņu pārstāvji, lai, iegūstot jaunas zināšanas, izstrādājot oriģināla pētījumu projektu psiholoģijā un izplatot tā rezultātus, piedaloties starptautiskajā sadarbībā un mobilitātē, attīstītu savu pētnieciskā un akadēmiskā darba kompetenci, kas sakņojas padziļinātā psiholoģijas teoriju un metodoloģijas izpratnē. Jums ir iespēja būt starp pirmajiem RSU doktora studiju programmas Psiholoģija absolventiem! Novēlu, lai izdodas formulēt nozīmīgu un patiesi interesantu pētniecisko problēmu, ar aizrautību meklēt un ar prieku rast tās risinājumu doktorantūras studiju laikā!

Prof. Kristīne Mārtinsone, studiju programmas vadītāja

 

Kontaktinformācija