Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

Studiju virziens:
veselības aprūpe
Doktora studiju programma
akreditēta līdz
Iegūstamais grāds vai kvalifikācija:
zinātnes doktors (Ph.D.)
Valoda: Latviešu, Angļu
Apjoms kredītpunktos/ECTS: 176/264
Lekciju norises vieta: Rīga
4 gadi
Vietu skaits:
25 budžeta

10 maksas*

*Maksas studiju vietu skaits, kam tiek piemērota atlaide

Programmas mērķis

Pielietojot integratīvu un komplementāru pieeju, kas ļauj risināt ar cilvēka veselību saistītus aktuālus uzdevumus, sagatavot augsti kvalificētus zinātniekus un mācībspēkus veselības aprūpes jomās medicīnā, farmācijā un psiholoģijā, lai realizētu un patstāvīgi vadītu pētniecības projektus gan Latvijas, gan starptautiskā mērogā, kā arī attīstītu akadēmisko kompetenci izglītības pēctecības un ilgtspējības nodrošināšanai.

Programmas uzdevumi

 • Nodrošināt doktorantiem iespēju iegūt starpdisciplinārā un multidiscipinārā kontekstā paplašinātas zinātniski pētnieciskajam darbam nepieciešamās kompetences, lai veiktu nozarē nozīmīgus, oriģinālus un inovatīvus pētījumus, palielinātu zinātnisko izcilību starptautiski citējamu publikāciju līmenī.  
 • Nodrošināt doktorantiem iespēju iegūt kompetenci, kas sekmē zināšanu izplatīšanu sabiedrībā nacionālā un starptautiskā mērogā, kā arī veicina pētniecības un akadēmiskā darba integrāciju.
 • Nodrošināt doktorantiem iespēju iegūt kompetenci patstāvīgi paaugstināt savu zinātnisko kvalifikāciju, lai īstenotu vai vadītu starptautiskiem kritērijiem atbilstīgus pētnieciskus vai attīstības projektus nacionālā un starptautiskā mērogā nozarei aktuālās pētniecības jomās.

Prasmes un kompetences

 • Analizēt un skaidrot aktuālās zinātniskās teorijas un modernās pētniecības metodes
 • Komplementāri integrēt starpdisciplinārā un multidiscipinārā izglītībā iegūtās zināšanas un kompetences orģinālu zinātnisku projektu īstenošanā un akadēmiskajā darbā
 • Patstāvīgi izstrādāt oriģinālu pētījumu nozarē, lietojot mūsdienu zinātnes prasībām atbilstīgu metodoloģiju un digitālās tehnoloģija
 • Kritiski izvērtēt iegūtos rezultātus un izplatīt tos, sagatavojot prezentācijas konferencēs un publicējot starptautiski citējamus zinātniskus rakstus, tā veicot ieguldījumu ar cilvēka veselību saistīto problēmu risināšanā un zināšanu robežu paplašināšanā un sniedzot jaunu izpratni esošām zināšanām un to lietošanai praksē
 • Veikt zinātnisko komunikāciju par savu zinātniskās darbības jomu nacionālā un starptautiskā zinātniskajā telpā, iesaistoties organizācijās un konsorcijos, kā arī sabiedrību kopumā, tostarp realizēt akadēmisko darbu medicīnas, farmācijas un psiholoģijas nozarē atbilstīgi mūsdienu pedagoģijas sasniegumiem, nodrošinot pētniecības un akadēmiskā darba integrāciju
 • Patstāvīgi pilnveidot savu zinātnisko kvalifikāciju un uzņēmumos, iestādēs, organizācijās īstenot vai vadīt nozares starptautiskiem kritērijiem atbilstīgus pētnieciskus vai attīstības projektus
 • Pastāvīgi pilnveidot komunikācijas, argumentācijas, sadarbības, problēmu risināšanas, digitālās un citas plaši izmantojamās prasmes, kuras ir būtiskas starpdisciplināru vai multidisciplināru pētījumu izstrādei

Apakškprogrammas

NosaukumsApakšprogrammas vadītājs
MedicīnaProf. Dr. med. Ilze Konrāde
FarmācijaProf. Dr. pharm. Dace Bandere
PsiholoģijaProf. Dr. psych. Kristīne Mārtinsone

Programmas saturs

Obligātā zinātniski pētnieciskā daļa
 • Publikācijas starptautiski recenzētos zinātniskos izdevumos vai apstiprinājums par tās pieņemšanu publicēšanai
 • Publikācija Latvijas recenzētā zinātniskā izdevuma vai apstiprinājums par tās pieņemšanu publicēšanai
 • Starptautisko konferenču un kongresu recenzēto referātu pilna teksta (Proceedings) izdevums (vismaz 3 lpp.)
 • Mutisks ziņojums vai referāts par promocijas darba tēmu starptautiskajā kongresā, konferencē
 • Mutisks ziņojums vai referāts par promocijas darba tēmu vietēja mēroga kongresā vai konferencē
 • Tēzes starptautiskā kongresā vai seminārā
 • Tēzes vietēja mēroga kongresā vai seminārā
 • Starptautisks patents
 • Latvijas patents
 • Zinātniska monogrāfija (vienīgais autors)
 • Sadaļa zinātniskā monogrāfijā (par sadaļu)

Līdz studiju beigām jābūt vismaz divām citējamām publikācijām starptautiski recenzētos zinātniskos izdevumos vai vienai citējamai publikācijai starptautiski recenzētā zinātniskajā izdevumā un vienai monogrāfijai, kas indeksēts SCOPUS, Web of Science vai iekļauts ERIH+ datubāzē par promocijas darba tēmu.

Obligātā izglītības daļa
 • Augstskolas pedagoģija (kursa nosaukums tiks mainīts 2023./2024. ak. g.)
 • Doktorantu seminārs Promocijas darba izstrādes metodoloģija un metodes
 • Doktorantu seminārs Promocijas darba izveide
 • Pedagoģiskais darbs
 • Promocijas eksāmens svešvalodā
 • Promocijas eksāmens nozarē
 • Veselības aprūpes un pētniecības ētika
 • Zinātniskās darbības metodoloģija  
 • Zinātnes filosofija un loģika
 • Zinātniskā rakstīšana un zinātniskā komunikācija
 • Zināšanu izplatīšana
Ierobežotās izvēles daļa (jāizvēlas kursi 8–12 KP apjomā)*

* Ierobežotās daļas kursus var aizvietot ar brīvās izvēles kursiem ne vairāk kā 4 KP apjomā

 • Epidemioloģija, 1.daļa
 • Epidemioloģija, 2.daļa
 • Civilā un vides aizsardzība
 • Dalība projektos par promocijas darba tēmu
 • Dalība projektos par promocijas darba tēmu II
 • Informācijpratība zinātnē
 • Lielie dati biomedicīnā
 • Kvalitatīvās pētniecības metodes I
 • Kvalitatīvās pētniecības metodes II
 • Matemātiskās statistikas metodes veselības zinātnēs I
 • Matemātiskās statistikas metodes veselības zinātnēs II
 • Matemātiskās statistikas metodes veselības zinātnēs III
 • Multivariatīvā statistika un modelēšana psiholoģijā I
 • Multivariatīvā statistika un modelēšana psiholoģijā II
 • Mūsdienu psiholoģijas attīstības tendences un starpdisciplinārā pieeja veselības aprūpes kontekstā I
 • Mūsdienu psiholoģijas attīstības tendences un starpdisciplinārā pieeja veselības aprūpes kontekstā II
 • Zinātnes angļu valoda veselības aprūpes pētniecībā
Brīvās izvēles daļa (jāizvēlas kursi 0–4 KP apjomā)**

** Brīvas izvēles daļas kursi var aizvietot ierobežotās daļas kursus ne vairāk kā 4 KP apjomā

 • Cilvēka funkcionēšana, nespēja un veselība
 • Cilvēktiesības un darba tiesības
 • Farmakoloģijas sasniegumi
 • Laboratorijas dzīvnieku izmantošana zinātniskajos pētījumos
 • Mūsdienu kardioloģija
 • Racionālās izvēles modelēšana
 • Valoda, telpiskā kognīcija un komunikācija
 • Veselības un medicīnas socioloģija
 • Vertikālās integrācijas projekts Psiholoģiskā palīdzība
 • Vieslektora kurss
 • Vizuālā uztvere: metodoloģijas un pieejas
 • Zinātnisko rakstu izstrāde / Zinātniskā valoda
  un citi 8. līmeņa kursi

ilze_konrade_dsp.png

Apgūstot zinātnei nepieciešamās iemaņas un prasmes mūsu doktora studiju programmā, rodas iespēja veidot slēdzienu citā, augstākā līmenī. Sākot strādāt pie savas doktora darba tēmas, vajadzīgas zināšanas, kuras gūstam plašajā zinātnisko rakstu okeānā, kritiska domāšana šo rakstu analīzē un spēja uzdot izzinošus jautājumus, tad arī liek aizrautīgi meklēt atbildes.
RSU zinātnieku pieredze, atbilstīgi pasaules līmenim izveidotās zinātniski pētnieciskās institūcijas, eksperimentālās laboratorijas un sinerģija ar citām studiju programmām būs jūsu atbalsts šajā ceļā uz mērķi. Tāpat kā visi lieli mērķi arī doktorantūra prasīs no jums disciplīnu jo būs lietas, kuras sanāks, un būs lietas, kuras nesanāks, bet vienmēr ir jāvar turpināt pēc kritiena. Te palīdzēs gan jūsu doktora darba vadītājs, gan saliedētais Doktorantūras nodaļas kolektīvs. Darot nozīmīgas lietas, rezultāts nekad nav tūlītējs, tādēļ pacietība, prasmīga navigācija un orientieri stenda referātu prezentāciju un diskusiju veidā palīdz saskatīt ceļu līdz pirmajam zinātniskajam rakstam.
Doktora darba izstrādāšana nozīmē pievienošanos intelektuālajai elitei, starptautiskus kontaktus un sadarbību, kas nesīs tālāk arī Rīgas Stradiņa universitātes un Latvijas vārdu!

Prof. Ilze Konrāde, studiju programmas direktore

NAP_ESF.png

Projekts nr. 8.2.1.0/18/A/014 Studiju programmu fragmentācijas mazināšana un studiju internacionalizācijas veicināšana Rīgas Stradiņa universitātē

Dokumenti

Programmas direktors

Kontaktinformācija