Pārlekt uz galveno saturu

Grāmatas

Mākslu terapija (atkārtotais izdevums)

Kristīne Mārtinsone, red.
RaKa, 2021

Zinātniskās darbības metodoloģija: starpdisciplināra perspektīva

Kristīne Mārtinsone, red., Anita Pipere, red.
Rīgas Stradiņa universitāte, 2021

Latvijas klīniskais personības tests: tehniskā rokasgrāmata

Viktorija Perepjolkina, Jeļena Koļesņikova, Kristīne Mārtinsone, Ainārs Stepens
Rīgas Stradiņa universitāte, 2020

Personība un psiholoģiskā palīdzība Latvijā: (paš)pieredzes stāsti

Kristīne Mārtinsone, Laura Regzdiņa-Pelēķe
Rīgas Stradiņa universitāte, 2020

Metodiskie norādījumi maģistra darbu izstrādei RSU RSU psiholoģijas, mākslu terapijas un supervīzijas studiju programmās

Kristīne Mārtinsone, red., Kristīne Šneidere, red.
Rīgas Stradiņa universitāte, 2020

Zinātniskā rakstīšana un pētījumu rezultātu izplatīšana (otrais, papildinātais izdevums)

Kristīne Mārtinsone, Anita Pipere, Inta Rozenvalde, Uldis Berķis, Maija Dambrova, Inese Gobiņa, Ivans Jānis Mihailovs, Signe Riekstiņa-Pāla, Daiga Spila, Kristīne Šneidere, Justīne Vīķe, Inga Znotiņa
Rīgas Stradiņa universitāte, 2019

Grupu psiholoģiskā konsultēšana un psihoterapija (papildinātais izdevums)

Velga Sudraba, Kristīne Mārtinsone
Rīgas Stradiņa universitāte, 2019

Veselības psiholoģija. Teorijas un prakses starpdisciplinārā perspektīva

Autoru kolektīvs, K. Mārtinsones un V. Sudrabas zinātniskajā redakcijā
Rīgas Stradiņa universitāte, 2019

Veselības psiholoģija – psiholoģijas zinātnes apakšnozare un profesionālās darbības joma

Kristīne Mārtinsone, Gunta Freimane
Rīgas Stradiņa universitāte, 2019

Grupu psiholoģiskā konsultēšana un psihoterapija

Velga Sudraba, Kristīne Mārtinsone
Rīgas Stradiņa universitāte, 2018

Pluralism Anxiety. Acting Socially in Latvia

Sergejs Kruks, red., Xavier Landes, Jeļena Ļevina, Kristīne Mārtinsone, Ritma Rungule, Silva Seņkāne, Diāna Kalniņa, Aija Kažoka, Kristīne Rolle, Klāvs Sedlenieks, Ilva Skulte, Normunds Kozlovs, Anda Rožukalne
Rīgas Stradiņa universitāte, 2018

Zinātniskā rakstīšana un pētījumu rezultātu izplatīšana

Daiga Spila, Kristīne Mārtinsone, Ivans Jānis Mihailovs, Anita Pipere, Uldis Berķis, Inese Gobiņa, Inga Znotiņa, Kristīne Šneidere, Justīne Vīķe, Maija Dambrova, Signe Riekstiņa
Rīgas Stradiņa universitāte, 2018

Psiholoģijas izglītības desmit gadi Rīgas Stradiņa universitātē

Mārtinsone, K., Mihailova, S., Koļesņikova, J., Mihailovs, I. J., Ļevina, J., Freimane, G., Šneidere, K.
Rīgas Stradiņa universitāte, 2017

Supervīzija: teorija un prakse

Kristīnes Mārtinsones un Sandras Mihailovas redakcijā
Rīgas Stradiņa universitāte, 2017

Mākslas terapijas izglītības desmit gadi Rīgas Stradiņa universitātē. No ieceres līdz profesijai

Sastādītājas: Jana Duhovska, Kristīne Mārtinsone
Rīgas Stradiņa universitāte, 2016

Konsultēšana un konsultatīvā psiholoģija

Jeļena Ļevina, Kristīne Mārtinsone
Rīgas Stradiņa universitāte, 2016

Pētniecība: teorija un prakse

Kristīne Mārtinsone, Anita Pipere, Daiga Kamerāde
RaKa, 2016

Veselības psiholoģija

Kristīnes Mārtinsones un Velgas Sudrabas redakcijā
Rīgas Stradiņa universitāte, 2016

Konsultēšanas un psihoterapijas teorija un prakse

Bite, I., Mārtinsone K., Sudraba V.
Zvaigzne ABC, 2016

Psiholoģijas vēsture

Mārtinsone K., Lasmane A., Karpova Ā.
Zvaigzne ABC, 2016

Psiholoģija. 3. daļa. Lietišķās jomas

K. Mārtinsones un K. Miltuzes redakcijā
Zvaigzne ABC, 2015

Psiholoģija. 2. daļa. Personība, grupa, sabiedrība, kultūra

K. Mārtinsones un K. Miltuzes redakcijā
Zvaigzne ABC, 2015

Psiholoģija. 1. daļa. Pamatjautājumi – teorijas un pētījumi

K. Mārtinsones un K. Miltuzes redakcijā
Zvaigzne ABC, 2015

Mākslu terapija dažādām klientu / pacientu grupām

Sastādītājas: Kristīne Mārtinsone, Edīte Krevica
Rīgas Stradiņa universitāte, 2014

Искусствотерапия

Kristīnes Mārtinsones redakcijā
Речь, 2014

Psiholoģija Latvijā: psihologi, izglītība, profesionālā darbība

Sastādītāja: Kristīne Mārtinsone
RaKa, 2012

Pieaugušo izglītība

Sastādītāja: Kristīne Mārtinsone
RaKa, 2012

Mākslu terapija

Kristīnes Mārtinsones redakcijā
RaKa, 2011

Pētniecības terminu skaidrojošā vārdnīca

Kristīne Mārtinsone, Anita Pipere, Daiga Kamerāde
RaKa, 2011

Ievads pētniecībā. Stratēģijas, dizaini, metodes

Anita Pipere
RaKa, 2011

Pētījumi mākslu terapijā

Sastādītāja: Kristīne Mārtinsone
Drukātava, 2010

Mākslu metodes un tehnikas profesionālajā darbībā

Sastādītāja: Kristīne Mārtinsone
RaKa, 2010

Mākslas terapija: teorija un prakse

Kristīnes Mārtinsones redakcijā
Drukātava, 2009

Supervīzija un tās specifika mākslu terapijā

Sastādītāja: Kristīne Mārtinsone
Drukātava, 2009

Mākslu terapija un tās attīstības konteksti (integratīvi eklektiskā pieeja Latvijā)

Kristīne Mārtinsone, Sandra Mihailova, Ivans Jānis Mihailovs, Indra Majore-Dūšele, Mirdza Paipare
Rīgas Stradiņa universitāte, 2008

Darba pieredze

2017 - pašlaik

Studiju programmas vadītāja

Rīgas Stradiņa universitāte, Doktorantūras nodaļa, doktorantūras studiju programma „Psiholoģija”

Doktora studiju programmas realizācijas organizēšana un pilnveidošana, studiju kursu aktualizācija, balstoties uz psiholoģijas zinātnes nozares un RSU zinātnes attīstības stratēģiskajiem dokumentiem, dokumentācijas izstrāde un noformēšana. ​​Nozare: Izglītība.

2016 - pašlaik

Profesore

Rīgas Stradiņa universitāte, Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte, Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedra

Psiholoģijas nozares attīstīšana, studiju procesa vadīšana, dalība pētnieciskajā darbā. Nozare: Izglītība.​

2014 - pašlaik

Katedras vadītāja

Rīgas Stradiņa universitāte, Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte, Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedra

RSU stratēģisko mērķu īstenošanas sekmēšana un administrācijas deliģēto uzdevumu īstenošana, cilvēkresursu vadība. Nozare: Izglītība.

2012 - 2016

Asociēta profesore

2012-2014 Rīgas Stradiņa universitāte, Rehabilitācijas fakultāte, Sporta, pedagoģijas un uztura katedra, 2014-2016 Rīgas Stradiņa universitātes, Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte, Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedra

Studiju procesa vadīšana, studiju kursu sagatavošana, dalība pētnieciskajā darbā. Nozare: Izglītība.​

2014 - 2015

Studiju programmas vadītāja

Rīgas Stradiņa universitāte, Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte, maģistrantūras studiju programma „Supervīzija”

Maģistra studiju programmas realizācijas nodrošināšana un pilnveidošana, studiju kursu aktualizācija un jaunu studiju kursu izstrāde, balstoties uz RSU stratēģiskajiem dokumentiem, darba devēju aptaujām un studentu apmierinātības aptauju rezultātiem. Studiju programmas docētāju metodiskā darba un kvalitātes vadība. Studējošo iesaistīšana pētniecībā. Sadarbības vadīšana.​ Nozare: Izglītība.

2013 - 2014

Studiju programmas vadītāja

Rīgas Stradiņa universitāte, Rehabilitācijas fakultāte, maģistrantūras studiju programma „Veselības psiholoģija”

Maģistra studiju programmas realizācijas nodrošināšana un pilnveidošana, studiju kursu aktualizācija un jaunu studiju kursu izstrāde, balstoties uz RSU stratēģiskajiem dokumentiem, darba devēju aptaujām un studentu apmierinātības aptauju rezultātiem. Studiju programmas docētāju metodiskā darba un kvalitātes vadība. Studējošo iesaistīšana pētniecībā. Sadarbības vadīšana.​ Nozare: Izglītība.

2010 - 2014

Mācībspēku grupas vadītāja

Rīgas Stradiņa universitāte, Rehabilitācijas fakultātes Sporta un uztura katedras psiholoģijas un mākslas terapijas mācībspēku grupas vadība

Psiholoģijas un mākslas terapijas studiju kursu īstenošanā (dažādās RSU studiju programmās) iesaistīto mācībspēku metodiskā vadība, kvalifikācijas celšanas sekmēšana. Studiju kursu satura pilnveides, aktualizācijas un mūsdienīgu mācību metodiskā darba formu ieviešanas sekmēšana, atbilstoši RSU stratēģiskajiem dokumentiem un studentu apmierinātības aptauju rezultātiem. Studiju programmas docētāju metodiskā un kvalitātes vadība. Studējošo iesaistīšana pētniecībā. Sadarbības vadīšana.​ Nozare: Izglītība.

2009 - 2014

Studiju programmas vadītāja

Rīgas Stradiņa universitāte, Rehabilitācijas fakultāte, maģistrantūras studiju programma „Mākslas terapija”

Maģistra studiju programmas realizācijas nodrošināšana un pilnveidošana, studiju kursu aktualizācija un jaunu studiju kursu izstrāde, balstoties uz RSU stratēģiskajiem dokumentiem, darba devēju aptaujām un studentu apmierinātības aptauju rezultātiem. Studiju programmas docētāju metodiskā darba un kvalitātes vadība. Studējošo iesaistīšana pētniecībā. Sadarbības vadīšana.​ Nozare: Izglītība.

1996 - 2012

Docente

1996-2006 Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte, Psiholoģijas nodaļa. 2007-2012 Rīgas Stradiņa universitāte, Rehabilitācijas fakultāte Sporta, pedagoģijas un uztura katedra

Studiju procesa organizēšana, studiju kursu sagatavošana, dalība pētnieciskajā darbā, dokumentācijas izstrāde un noformēšana, dalība projektu realizācijā.

Nozare: Izglītība.​

2006 - 2009

Akadēmiskās skolas vadītāja

Rīgas Stradiņa universitāte, Māszinību fakultāte, Mākslas terapijas akadēmiskā skola

Profesionālās maģistra studiju programmas "Mākslas terapija" realizācijas nodrošināšana. Studiju programmas nepārtraukta pilnveidošana, studiju kursu aktualizācija un jaunu studiju kursu izstrāde, balstoties uz RSU stratēģiskajiem dokumentiem un studentu apmierinātības aptauju rezultātiem. Studiju programmas docētāju metodiskā un kvalitātes vadība. Studējošo iesaistīšana pētniecībā. Sadarbības vadīšana.​ Nozare: Izglītība.

2000 - 2005

Studiju programmas vadītāja

Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte, Psiholoģijas nodaļa (iepr. – katedra), bakalaura studiju programma” Psiholoģija”

Profesionālās bakalaura studiju programmas realizācijas nodrošināšana. Studiju programmas pilnveidošana, studiju kursu aktualizācija, balstoties uz studentu apmierinātības aptauju rezultātiem. Studiju programmas docētāju metodiskā un kvalitātes vadība. Studējošo iesaistīšana pētniecībā. Sadarbības vadīšana.​ Nozare: Izglītība.

1999 - 2000

Katedras vadītāja p.i.

Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte, Psiholoģijas katedra.

Katedras darba nodrošināšana, administratīvais, organizatoriskais darbs un cilvēkresursu vadība, kvalitātes vadība. Katedras docētāju metodiskā vadība, mācību metodiskā darba sekmēšana. Katedras dalības pētniecībā un projektos organizācija un vadīšana. Augstskolas stratēģisko mērķu īstenošanas sekmēšana un vadības doto uzdevumu īstenošana.​ Nozare: Izglītība.

1996 - 1999

Lektore

Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte, Psiholoģijas katedra

Studiju procesa vadīšana, studiju kursu sagatavošana, dalība pētnieciskajā darbā, dokumentācijas izstrāde un noformēšana. Nozare: Izglītība.​

Izglītība

2006 - 2009

Profesionālais maģistra grāds veselības aprūpē un mākslas terapeita profesionālā kvalifikācija ar specializāciju vizuāli plastiskajā mākslas terapijā (PD E, Nr.0518)

Rīgas Stradiņa universitāte, Rehabilitācijas fakultāte.

1994 - 1998

Psiholoģijas doktora zinātniskais grāds (C-D Nr.001496)

Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un psiholoģijas institūts.

1996 - 1998

Sociālo zinātņu maģistra grāds psiholoģijā (Nr.003751)

Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte.

1994 - 1996

Psiholoģijas bakalaura grāds (Nr.004518) un psihologa asistenta kvalifikācija (reģistrācijas Nr.215)

Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte.

1993 - 1994

Pedagoģijas zinātņu maģistra grāds (Nr.000921)

Latvijas Universitāte, Svešvalodu fakultāte.

1988 - 1993

Latviešu valodas un literatūras un audzināšanas darba metodikas specialitāte, latviešu valodas un literatūras skolotāja kvalifikācija (Nr.102555) un filoloģijas bakalaura grāds (Nr.000148)

Latvijas Universitāte, Pedagoģijas fakultāte.

Sasniegumi

Dalība finansētās pētījumu programmās

 

 • 2018-līdz šim brīdim. Valsts pētījumu programma (2018-2021). Latvijas valsts un sabiedrības attīstības izaicinājumi un risinājumi starptautiskā kontekstā (INTERFRAME-LV). Vadošā pētniece.
 • 2014-2017. Valsts pētījumu programma (2014-2017). Tautsaimniecības transformācija, gudra izaugsme, pārvaldība un tiesiskais ietvars valsts un sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai – jaunas pieejas ilgtspējīgas zināšanu sabiedrības veidošanai (EKOSOC-LV). Apakšprojekts/aktivitāte: Refleksija par vērtībām un rīcības modeļi sociālo un ekonomisko pārmaiņu laikā, vadošā pētniece.
 • 2014 - 2017. Valsts pētījumu programma (2014-2017). Biomedicīna sabiedrības veselībai (BIOMEDICINE).Apakšprojekts/aktivitāte: Jaunas tehnoloģijas Latvijas daudzdimensiju klīniskais personības tests izstrāde un pārnese tautsaimniecībā, vadošā pētniece.
 • 2006. LZP grants. Mākslas terapijas metodes krīzes pārvarēšanā, vadošā pētniece, projekta vadītāja.
 • 2003.-2005. LZP grants. Dažādu specialitāšu studentu un docētāju psihiskās realitātes atspoguļojums valodā, vadošā pētniece, projekta vadītāja.
 • 2001.-2003. LZP grants. Krīžu risinājuma formas sievietēm dažādos dzīves posmos Latvijā, vadošā pētniece, projekta vadītāja.
 • 2003. Eksperte SIA „ITA Konsultants" organizētajā starpnozaru pētījumā „Gaisa piesārņojuma un tā pierobežu pārneses ietekme uz iedzīvotāju veselību Saldus rajonā.​

 

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

 

Darbs ārzemēs (Erasmus projekti)

 • 26.05.2019 – 30.05.2019. Klaipeda university, Lithuania
 • 16.12. 2016.– 22.12.2016. Ruppin Academic Center, Israel
 • 29.05.2016. - 01.06.2016. Hochschule für Kunsttherapie Nuertingen, Germany
 • 24.04.2016. - 29.04.2016. Lithuanian Academy of Music and Theatre, Lithuania.
 • 11.11.2015. - 17.11.2015. Egde Hill University, United Kingdom.
 • 12.05.2014.12.- 24.05.2014. Vilnius Academy of Arts, Lithuania.
 • 18.08.2013. - 24.08.2013. University of Kaunas, Lithuania.
 • 15.03.2013. - 28.03.2013. Lithuanian University of Health Sciences, Lithuania.
 • 10.04.2012. - 16.04.2012. Tallinn University, Institute of Fine Arts, Estonia.
 • 10.04.2012. - 16.04.2012. Lithuanian University of Educational Sciences, Lithuania
 • 11.11.2010. - 17.11.2010. Lithuanian University of Educational Sciences.
 • 26.05.2008. - 30.05.2008 Queen Margaret University, United Kingdom.

 

​Dalība zinātnisko konferenču organizācijā (beidzamie 6 gadi)

 • Zinātniskās komitejas locekle (2014-2016), konferences direktore (2017, 2018, 2019). Riga Stradiņš University. International scientific-practical conference. "Health and Personality Development".
 • Zinātniskās organizācijas komitejas locekle (2012, 2014, 2016,2018).Riga Stradiņš University. International Conference "Society. Health. Welfare".
 • Psiholoģijas sekcijas organizācijas komitejas locekle (2015, 2016), psiholoģijas sekcijas konferences direktore (2017,2018, 2019).Rezekne Academy of Technologies. International scientific conference. "Society. Integration.Education".
 • Zinātniskās organizācijas komitejas locekle (2015). Riga Stradiņš University. International Scientific conference "New Frontiers in Health Psychology".

 

​Konferences

​Piedalīšanās ar zinātnisku darbu starptautiskās zinātniskās konferencēs

 

 • 31st of October to 2nd of November, 2019. First official European Congress on Clinical Psychology and Psychological Treatment of EACLIPT.
 • 2nd to the 5th July, 2019. 16th European Congress of Psychology "ECP 2019".
 • 24th to 25th May, 2019. Rezekne Academy of Tehnologies. 13 th International Scientific Conference "Society. Integration. Education".
 • 16th to 18th May, 2019. 11th International Scientific Conference “New Challenges of Economic and Business Development- 2019: Incentives for Sustainable Economic Growth”.
 • 1st to 3rd April, 2019. Riga Stradiņš University. International conference on Medical and Health Care Sciences “Knowledge For Use in Practice”.
 • 2nd April, 2019. Riga Stradiņš University. International Interdisciplinary conference on Social Science “Places”.
 • 25th to 27th April, 2019. Riga Stradiņš University. The fifth International Scientific Practical conference "Health and Personality Development: Interdisciplinary Approach".
 • 10th to 12th October,2018. 7th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare".
 • 12th to 14th Semptember,2017. International conference on lifelong education and leadership for all. "3th European ICLEL conference".
 • 16th to 19th June,2018. European Human Genetics Conference in conjuction with the European Meeting on Psychosocial Aspects of Genetics.
 • 19.-21.aprīlis,2018. Rīgas Stradiņa universitātes Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedra. 4. Starptautiskā zinātniski praktiskā konference "Veselība un personības attīstība: starpdisciplinārā pieeja".
 • 16th to 19th July,2017. International Association for Cross-Cultural Psychology. "9th European IACCP conference".
 • 26th to 27th May,2017. 11 International Scientific Conference “Society. Integration. Education”.
 • 27th to 29th April,2017. Riga Stradiņš University. 3rd International Scientific Practical conference "Health and Personality Development: Integrative Approach".
 • 23rd to 25th November,2016. Rīga Stradiņš University. 6th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare". “Living in the world of Diversity: Social Transformations, Innovatioens, Solutions”.
 • 23rd July,2016. EAPP (European Association of Personality Psychology). "18th European Conference on Personality Psychology".
 • 27th to 28th May,2016. 10 International Scientific Conference “Society. Integration. Education”.
 • 14th to 16th April,2016. Riga Stradiņš University. 2nd International Scientific Practical conference "Health and Personality Development: Integrative Approach".
 • 15th October,2015. Rīga Stradiņš University. International scientific-practical conference "New frontiers in health psychology".
 • 21.septembris,2015. Dailes terapija ir muzikos terapija Lietovoje: Profesiju vystymo aktualijos. Lietovos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija.
 • 1st to 5th September,2015. 29th Conference of the European Society of Health Psychology Principles of Behaviour Change in Health and Illness.
 • 5th to 6th May,2015. 13th International JTEFS/BBCC Conference "Sustainable Development. Culture. Education: Interplay of Traditions and Innovations in Education for Sustainable Development".
 • 10th to 11th April,2015. Riga Stradiņš University. International Scientific Practical conference "Health psychology, health rehab and Art therapy for health promotion".
 • 24th to 25th April,2015. ANSE Research Conference Research in Supervision and Coaching.
 • 26th to 28th November,2014. 5th International interdisciplinary scientific conference "Society. Health. Welfare. Family Well-Being and Human Capital Improvement in Changing Society: Strategy and Practice"
 • 24. – 26. oktobris,2014. Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas Starptautiskā starpdisciplinārā zinātniskā konference "Dzīves koncepta biopsiholoģiskie faktori izglītībai un veselībai".
 • 2. – 4. oktobris,2014. Международная научно-практическая конференция "Медицинская (клиническая) психология: исторические традиции и современная практика".

 

Tēzes (2019)

 • Paiča, I., Mārtinsone, K., & Taube, M. (2019). Which emotion regulation skills should be developed primarily for patients with depression in psychological treatment? First official European Congress on Clinical Psychology and Psychological Treatment of EACLIPT, October 31st. to 2nd of November, 2019.
 • Paičs, I. un Mārtinsone, K. (2019). Pašpalīdzības prakšu izmantošanas iespējas psiholoģiskā atbalsta sniegšanā. Daugavpils universitātes sociālo zinātņu fakultātes starptautisko zinātnisko konferenču rakstu krājums. Starptautiskās zinātniskās konferences “Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2018”. IV daļa, Psihologijas aktualitātes, 2018.gada 12.-13.oktobris.
 • Paiča, I., Taube, M. & Mārtinsone, K. (2019). Emotion regulation and depression. Rīga Stradiņš University International Conference on Medical and Health Care Sciences. "Knowledge for Use in Practice". 1st to 3rd of April, Abstracts, 307.
 • Šneidere, K., Mārtinsone, K., & Koķe, T. (2019). Reflection on Research Integration in Study Process: Case of Psychology Branch at Rīga Stradiņš University, Latvia. Rīga Stradiņš University International Conference on Medical and Health Care Sciences. "Knowledge for Use in Practice". 1st to 3rd of April, Abstracts, 541.
 • Perepjolkina, V Koļesņikova, J., Mārtinsone, K., & Stepens, A. (2019). Theoretical justification of the empirically derived dimensional model of personality pathology operationalised the Latvian Clinical Personality Inventory (LCPI). Rīga Stradiņš University International Conference on Medical and Health Care Sciences. "Knowledge for Use in Practice". 1st to 3rd of April, Abstracts, 287.
 • Mārtinsone K., Purvlīce B., Bortaščenoks R. un Zuitiņš J. (2019). Psychological help in Latvia: groups and identities. Rīga Stradiņš University International Interdisciplinary Conference on Social Sciences. "Places". 2nd of April, Abstracts, 80.
 • Krieķe Z., Mārtinsone K., & Purvlīce B. (2019). Individual and collective factors of Latvian arts therapists. Rīga Stradiņš University International Interdisciplinary Conference on Social Sciences. "Places".2nd of April, Abstracts, 81.
 • Paiča, I., Mārtinsone, K. & Taube, M. (2019). Improvement of Emotion Regulation: Focus on the Psychological Care. Rīga Stradiņš University International Interdisciplinary Conference on Social Sciences. "Places". 2nd of April, Abstracts, 85.
 • Paičs I. un Mārtinsone K. (2019). Self-help practice as a form of individual psychological support. Rīga Stradiņš University International Interdisciplinary Conference on Social Sciences. "Places". 2nd of April, Abstracts, 84.
 • Pipere A. un Mārtinsone K. (2019). Psychological practice in a context of social advancement: representations of graduate students. International Conference on Social and Education Sciences. Abstract Book, 7.
 • Serapinas, D., Serapiniene, A., Šimaitytė, P., Daugirdaitė, I., Martinsone, K., & Leliugiene, M.M. (2019). The impact of neuroeducational methods on telomere length dynamics. 49th Annual Conference of the International Society of Psychoneuroendocrinology. Abstracts, 33.

 

Darbs augstskolu koleģiālajās institūcijās

 

 • 2017 – līdz šim brīdim. Rīgas Stradiņa universitāte, Doktora studiju programmu padomes locekle
 • 2014 - līdz šim brīdim. Rīgas Stradiņa universitāte, studiju kvalitātes padomes Psiholoģijas studiju virzienā locekle (bakalaura un maģistra studiju kvalitātes padomes).
 • 2014 - 2018. Rīgas Stradiņa universitāte, studiju kvalitātes padome Pedagoģijas, izglītības un sporta studiju virziena locekle (supervīzijas studiju kvalitātes padome).
 • 2014- 2016. Rīgas Stradiņa universitāte, Mākslu terapijas studiju programmas studiju kvalitātes padomes locekle.
 • 2010 - 2014. Rīgas Stradiņa universitāte, Rehabilitācijas fakultātes Domes locekle.
 • 2002 – 2006, Padomes locekle. Latvijas Universitāte, Izglītības zinātņu studiju kvalitātes padomes locekle.
 • 2000 - 2006. Latvijas Universitāte, Psiholoģijas nozares studiju kvalitātes padomes locekle.

 

Darbs citās padomēs un komisijās:

 

2015 – 2016 LR Veselības ministrijas darba grupas „Medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu izvērtēšanas un priekšlikumu izstrāde" locekle.​

 

Vadītie studiju kursi

 

2019./ 2020. akadēmiskajā gadā

 • Doktorantu seminārs I: promocijas darba izstrādes metodoloģija un metodes
 • Doktorantu seminārs II: teorētiskās daļas apspriešana
 • Doktorantu seminārs III: pētnieciskās daļas apspriešana
 • Doktorantu seminārs IV: promocijas darba izveide
 • Kvantitatīvo un kvalitatīvo pētījumu metodoloģija
 • Mūsdienu psiholoģijas attīstības tendences un zinātniskā komunikācija
 • Pētījums psiholoģijā praksē
 • Starpkultūru psiholoģija
 • Zinātniskās darbības metodoloģija

 

Vadītie un līdzvadītie doktora darbi

 

 • ​Bortaščenoks Rolands​. Psihiskās veselības aprūpes profesionāļu sociālie priekšstati par psiholoģiskās palīdzības praksi Latvijā​
 • Paiča Inese​. Apzinātībā balstītu intervenču ietekme uz emociju regulāciju depresijas pacientiem​.
 • Paičs Indulis​. Dažādu pašpalīdzības prakšu praktizētāju līdzīgās un atšķirīgās personības iezīmes un to saistība ar pašefektivitāti​
 • Šuriņa Sanita. Latvijas sabiedrības sociālā uzticēšanās un piederības izjūta sociālā kapitāla koncepcijas ietvaros starptautiskā kontekstā: salīdzinošs pētījums.
 • Bierne Jekaterina. Skrīninga diagnostikas uzaicinājumu uztveres un izmantošanas izvērtējums Latvijas populācijā un dalības skrīninga programmās sekmēšanas iespējas.
 • Akmane Elīna. Profesionālā identitāte kā ietvars pilsoniskas sabiedrības attīstībai psiholoģiskās palīdzības sniedzējiem.

 

Sabiedriskās aktivitātes, darbība nevalstiskajās un profesionālajās organizācijās:

 

 • 2019- 2020. European health psychology society Practical Health Psychology Blog, nacionālā redaktore.
 • 2019. - līdz šim brīdim psihologu profesijas standarta eksperte.
 • 2018. - 2019. Supervizora profesijas standarta izstrādes darba grupas locekle.
 • 2017. - 2018. Latvijas Psihologu biedrība, Psihologu Likuma komentāru izveides darba grupas vadītāja.
 • 2015. - līdz šim brīdim Latvijas Konsultatīvās psiholoģijas asociācija, dibinātājbiedre.
 • 2013. - līdz šim brīdim Latvijas Psihologu biedrība, dibinātājbiedre un Padomes locekle (2013.- 2015; 2018.- līdz šim brīdim), kopš 2018- goda biedre.
 • 2012. - līdz šim brīdim Latvijas Veselības psiholoģijas asociācija, dibinātājbiedre (2012. - 2015. - valdes priekšsēdētāja, kopš 2014.- goda biedre).
 • 2012. - līdz šim brīdim The European Health Psychology Society, biedre un nacionālā pārstāve Latvijā.
 • 2012. - līdz šim brīdim Latvijas Augstskolu profesoru asociācija, biedre.
 • 2009. - līdz šim brīdim Latvijas Klīnisko psihologu asociācija, biedre.
 • 2008. - līdz šim brīdim Latvijas Supervizoru apvienība, biedre (biedrība ir Association of National Organisation for Supervision in Europe pilntiesīga biedre).
 • 2008. - līdz šim brīdim Latvijas Rehabilitācijas profesionālo organizāciju apvienība, valdes locekle.
 • 2007. - līdz šim brīdim Latvijas Mākslu terapijas asociāciju apvienība, biedre, dibinātājbiedre (2011.- 2013. – valdes priekšsēdētāja).
 • 2003. - līdz šim brīdim Latvijas Mākslas terapijas asociācija, biedre, dibinātājbiedre (2003.-2012. - valdes priekšsēdētāja, 2012. – valdes locekle, kopš 2013. – goda biedre).

 

 

Apbalvojumi un atzinības

 

 • 2018. Latvijas Psihologu biedrības pateicība par ieguldījumu izdevuma “Psihologu profesionālā darbība Latvijā: saturs, organizācija, regulējums. Psihologu likuma komentāri” veidošanā
 • 2017. Veselības Ministrijas pateicības vēstule par neatlaidīgu ieguldījumu augstākās izglītības attīstībā un pētniecības veicināšanā veselības psiholoģijas jomā.
 • 2016. Veselības Ministrijas pateicības vēstule par sniegto nozīmīgo ieguldījumu mākslas terapijas attīstībai Latvijā.
 • 2014. Izglītības un zinātnes ministrijas atzinības raksts par ieguldījumu mākslu terapijas un veselības psiholoģijas attīstībā.
 • 2014. Pateicība par ekspertīzi un profesionālajām zināšanām, veicot starptautisko studiju programmu akreditāciju Maskavas Valsts pedagoģijas universitātē.
 • 2013. Pateicība par ieguldījumu Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes attīstībā.
 • 2011. Starptautiskā Luda Bērziņa pedagogu radošo darbu konkursa laureāte nominācijā par īpašu ieguldījumu Latvijas izglītības attīstībā un studentu izglītošanā.

 

Raksti indeksēti datu bāzēs (2019-2014)

 

 • Mārtinsone, K. (2019). Daudzvalodības nozīme zinātniskajā komunikācijā. Zinātnes valoda, konferences materiāli, 32-33. https://dom.lndb.lv/data/obj/800391.html
 • Mihailova, S., Martinsone, K., & Pipcane, A. (2019). Comparison of adolescent’s values: Riga and Vidzeme region. 7th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare." https://doi.org/10.1051/shsconf/20196801006
 • Bortaščenoks, R., Purvlīce, B., Mārtinsone, K., Rancāns, E., Mihailovs, I.J., & Ķīvīte - Urtāne, A. (2019). Psychological help in Latvia – regulatory framework. Proceedings of the International Scientific Conference "Society. Integration. Education", May 24th-25th, 2019. Volume VII, 21- 36. http://dx.doi.org/10.17770/sie2019vol7.3806
 • Perepjolkina, V., Ļubenko, J., Koļesņikova, J., Mārtinsone, K., & Stepens, A. (2019). Incremental Role of Pathological Personality Traits in the Prediction of Suicidal Ideation in General and Psychiatric Inpatient Sample. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B. Natural, Exact, and Applied Sciences. Vol. 73(4). (pp. 356-363). https://doi.org/10.2478/prolas-2019-0055
 • Lazdiņš, K., & Mārtinsone, K. (2018). Prediction for driving behaviour in connection with sociodemographic characteristics and individual value system. 6th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare", Volume 40. https://doi.org/10.1051/shsconf/20184003009
 • Ļevina, J., & Mārtinsone, K. (2018). Anomia, Social Participation and Subjective Well-being: a Psychological Perspective. In S. Kruk (Ed.) Pluralism Anxiety. Acting Socially in Latvia. (pp. 67-90). RSU.
 • Ļevina, J., Mārtinsone, K., Mihailova, S. & Sokola-Nazarenko, M. (2018). Students’ Social Activities, Values, Meaningfulness of Life and Self-Confidence. Proceedings of the International Scientific Conference "Society. Integration. Education", May 25th-26th, 2018. Volume VII, 115-128. http://dx.doi.org/10.17770/sie2018vol7.3444
 • Ļevina, J., Perepjolkina, V., Mārtinsone, K., Mihailova, S., & Koļesņikova, J. (2018). The relationship between anomia and maladaptive personality traits. 6th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare", Volume 40. https://doi.org/10.1051/shsconf/20184002006
 • Ļubenko, J., Perepjolkina, V., Mārtinsone, K., Rancāns, E., & Stepens, A. (2018). The Relationship between Suicide Ideation, Depressive Symptoms and Personality Traits in Elderly: Pilot Study Results. Proceedings of the International Scientific Conference "Society. Integration. Education", May 25th-26th, 2018. Volume VII, 129- 139. http://dx.doi.org/10.17770/sie2018vol1.3273
 • Majore-Dūšele, I., Paiča, I., Mārtinsone, K., & Millere, I. (2018). Characteristics of mindfulness based interventions for different patient groups – literature review. Proceedings of the International "Scientific Conference Society. Integration. Education", May 25th-26th, 2018. Volume VII, 140-152. http://dx.doi.org/10.17770/sie2018vol1.3298
 • Paičs, I., Mārtinsone, K., & Ļubenko, J. (2018). Self-help practices: literature review. Proceedings of the International Scientific Conference "Society. Integration. Education", May 25th-26th, 2018. Volume VII, 196-207. http://dx.doi.org/10.17770/sie2018vol7.3435
 • Purvlīce, B., Mārtinsone, K., Pipere, A., & Bortaščenoks, R. (2018). Identity of Professional Groups Providing Psychological Help: a Literature Review. Proceedings of the International Scientific Conference "Society. Integration. Education", May 25th-26th, 2018. Volume VII, 229-239. http://dx.doi.org/10.17770/sie2018vol1.3296
 • Perepjolkina, V., Koļesņikova, J., Mārtinsone, K., Stepens, A., & Rancāns, E. (2017). Criterion-based validity of the depression scale of Latvian clinical personality inventory. Proceedings of the International Scientific Conference "Society. Integration. Education", May 26th-27th, 2017. Volume VI, 603-616. http://dx.doi.org/10.17770/sie2017vol1.2351
 • Lazdiņš, K. J., Mārtinsone, K. (2017). Individual value system characteristics and driving behaviour relationships. Proceedings of the International Scientific Conference "Society. Integration. Education", May 26th-27th, 2017. Volume VI, 570 – 579. http://dx.doi.org/10.17770/sie2017vol1.2390
 • Ļevina, J., Mārtinsone, K. (2017). Psychometric properties of the Anomia Questionnaire (AQ). Proceedings of the International Scientific Conference "Society. Integration. Education", May 26th-27th, 2017. Volume VI, 580.-590. http://dx.doi.org/10.17770/sie2017vol1.2291.
 • Akmane, E., & Mārtinsone, K. (2016). The initial stage of the professional identity development of an art therapist: The example of Latvia. Approaches: An Interdisciplinary Journal of Music Therapy, Special Issue 8(1), 12-25.
 • Ļevina, J., Mārtinsone, K., Klince, K. (2016). Relations between anomia and values of the inhabitants of the Baltic states. Proceedings of the International Scientific Conference "Society. Integration. Education", May 27th-28th, 2016. Volume I, 431.-446. http://dx.doi.org/10.17770/sie2016vol1.1522
 • Kolesnikova, J., Perepjolkina, V., Mārtinsone, K., Stepens, A., Rancāns, E. (2016). The theoretical integrative model for the latvian clinical personality inventory. Proceedings of the International Scientific Conference "Society. Integration. Education", May 27th-28th, 2016. Volume I, 338-399. http://dx.doi.org/10.17770/sie2016vol1.1518
 • Perepjolkina, V. Kolesnikova, J. Mārtinsone, K., Stepens A. (2016). Latvijas klīniskā personības testa otrās sākotnējo apgalvojumu kopas izstrāde: integratīvās pieejas pielietošana. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. "Sabiedrība. Integrācija. Izglītība". I.daļa. 469-483. http://dx.doi.org/10.17770/sie2016vol1.1521
 • Ļevina, J., Mārtinsone, K., Mihailova, S., & Gintere, I. (2015) Characteristics of personal value-meaning systems of Latvian youths in 1998, 2005, 2010 and 2015: A comperative study. Proceedings of the International Scientific Conference"Society. Integration. Education", May 22th-23th, 2015. Volume III, 577. – 587. http://dx.doi.org/10.17770/sie2015vol3.476
 • Mārtinsone, K., Ļevina, J., Mihailovs, I.J., Hartmane, S. un Upeniece, I. (2015). Latvijas supervizoru vērtības: pilotpētījuma rezultāti. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. "Sabiedrība. Integrācija. Izglītība". IV daļa. 115. – 126. http://dx.doi.org/10.17770/sie2015vol4.341
 • Ļevina, J., Mārtinsone, K., & Kamerāde, D. (2015). Anomia as a factor predicting subjective well-being. Med. psihol. Ross, 3(32). http://www.mprj.ru/archiv_global/2015_3_32/nomer07.pdf
 • Ļevina, J., Mārtinsone, K., & Kamerāde, D. (2015). Sex and age differences in levels of anomia of Latvian inhabitants. Proceedings of the International Scientific Conference "Society. Integration. Education", May 22th-23th, 2015. Volume III, 567. – 576. http://dx.doi.org/10.17770/sie2015vol3.475

 

 

Citi raksti (2019- 2015)

 

 • Paičs, I. un Mārtinsone, K. (2019). Pašpalīdzības prakšu izmantošanas iespējas psiholoģiskā atbalsta sniegšanā. Daugavpils universitātes sociālo zinātņu fakultātes starptautisko zinātnisko konferenču rakstu krājums. Starptautiskās zinātniskās konferences “Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2018”. IV daļa, Psihologijas aktualitātes.
 • Ļevina, J., Mārtinsone, K., Mihailovs, I., J., Hartmane, S., Upeniece, I. (2017). Latvian Supervisors’ Values. Inspire and be inspired - a sample of research on supervision and coaching in Europe. L’Harmattan Publishing. 63-83.
 • Dēliņa, I., Mārtinsone, K., Vilka, E. un Duhovska, J. (2017). Rīgas Stradiņa universitātes profesionālajā studiju programmā “Mākslas terapija” studējošo aizstāvēto maģistra darbu analīze (2009–2016). Zinātniskie raksti : 2016.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas. Rīgas Stradiņa universitāte. 166.-176.
 • Stumpe, I. un Mārtinsone, K. (2017). Mūzikas terapijas prakse Latvijā, Igaunijā un Lielbritānijā. Mūzikas terapija I Pētniecība, pieredze, prakse. Liepājas Universitāte, 34.-45.
 • Lejiņa, L., Mārtinsone, K. & Ļevina, J. (2016). The cultural dimensions and the usage of Internet in post-soviet countries [Культурные измерения и использование интернета в пост-советских странах]. Белгородского , B. C., Кащеева, O. B., Зотова, B. B., Антоненко, И.В. (ред. ), Гуманитарные основания социального прогресса: Россия и современность. Часть 4 (c. 182 – 188).
 • Ļevina, J., Mārtinsone, K. un Kamerāde, D. (2016). A model of anomia in the Baltic States. The International Journal of Interdisciplinary Civic and Political Studies, 11(3).
 • Mārtinsone, K. un Mihailovs, I.J. (2015). Supervīzija psiholoģijas izglītības un prakses sistēmā Latvijā. Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes starptautiskās zinātniskās konferences „Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2014” materiāli. IV daļa. Psiholoģijas aktualitātes. Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds „Saule”. 48. – 57.
 • Николаева, Е.И., Мартинсоне, К.Э. (2015) Психофизиологические основания психосоматических изменений (обзор исследований). Психология образованияв поликультурном пространстве. Том 2 (Nr. 30).

 

Grāmatas

 

 • Sudraba, V. un Mārtinsone, K. (2019). Grupu psiholoģiskā konsultēšana un psihoterapija. 2.izd. RSU izdevniecība.
 • Mārtinsone, K. un Freimane, G. (2019). Veselības psiholoģija – psiholoģijas zinātnes apakšnozare un profesionālās darbības joma. RSU izdevniecība.
 • Mārtinsone, K. un Pipere A. (red.). (2019). Zinātniskā rakstīšana un pētījumu rezultātu izplatīšana. 2.izd. RSU izdevniecība.
 • Mārtinsones, K. un Sudrabas, V. (red.). (2019). Veselības psiholoģija. Teorijas un prakses starpdisciplinārā perspektīva. RSU izdevniecība.
 • Mārtinsone, K. (Autoru kol.vad.). (2018). Psihologu profesionālā darbība Latvijā: saturs, organizācija, regulējums. Psihologu likuma komentāri. Tiesu namu aģentūra.
 • Sudraba, V. un Mārtinsone, K. (2018). Grupu psiholoģiskā konsultēšana un psihoterapija. RSU izdevniecība.
 • Mārtinsone, K. un Pipere, A. (red.). (2018). Zinātniskā rakstīšana un pētījumu rezultātu izplatīšana. RSU izdevniecība.
 • Pāvulēns, J., Mārtinsone, K. un Mihailova, S. (2018). Konsultatīvais atbalsts skolēniem. RSU izdevniecība.
 • Mārtinsone, K. (sast.). (2017). Psiholoģijas izglītības desmit gadi Rīgas Stradiņa universitātē. RSU izdevniecība.https://www.rsu.lv/sites/default/files/book_download/Psihologijas-izglitibas-10-gadi-RSU_2017.pdf
 • Briško, B., Daniela, L., Girgensone, B., Grīnis, E., Ģērmane, S., Kraģe, G., Mārtinsone, K., Mihailovs, I.J., Mihailova, S., Pāvulēns, J., Pēterkopa, A., Rubene, Z., Studente, A., Štekele, I., Trūpa ,K., Zagorskis, A., Zaķe un D., Zālīte, R. (2017). Metodoloģiskās vadlīnijas darba projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”. Izglītības kvalitātes valsts dienests.
 • Mārtinsone, K. un Mihailova, S. (2017). Supervīzija: teorija, pētījumi, prakse. RSU izdevniecība.
 • Ļevina, J. un Mārtinsone, K. (2016). Konsultēšana un konsultatīvā psiholoģija. RSU izdevniecība. https://www.rsu.lv/sites/default/files/book_download/konsultesana_un_konsultativa_psihologija.pdf
 • Bite, I., Mārtinsone, K. un Sudraba V. (2016). Konsultēšanas un psihoterapijas teorija un prakse. Zvaigzne ABC
 • Mārtinsone, K., Lasmane, A. un Karpova Ā. (2016). Psiholoģijas vēsture. Zvaigzne ABC.
 • Mārtinsones, K.un Sudrabas, V. (red.). (2016). Veselības psiholoģija. RSU izdevniecība.
 • Duhovska, J. un Mārtinsone, K. (2016). Mākslas terapijas izglītības desmit gadi Rīgas Stradiņa universitātē: No ieceres līdz profesijai. RSU izdevniecība.
 • Mārtinsones, K., Piperes, A. un Kamerādes, D.(2016). Pētniecība: teorija un prakse. RaKa.
 • Mārtinsones, K. un Miltuzes, K. (red.). (2015). Psiholoģija. 3. daļa. Lietišķās jomas. Zvaigzne ABC.
 • Mārtinsone, K. un Miltuze, A.(red.). (2015). Psiholoģija 2. Personība, grupa, sabiedrība, kultūra. Zvaigzne ABC.
 • Mārtinsone, K. un Miltuze, A.(red.). (2015). Psiholoģija 1. Pamatjautājumi - teorijas un pētījumi. Zvaigzne ABC.
 • Mārtinsone, K. un Krevica, E. (red.). (2014). Mākslu terapija dažādām klientu/pacientu grupām. RSU izdevniecība.
 • К. Мартинсоне (ред.) (2014). Искусствотерапия. Речь, - 351 с.
 • Mārtinsone, K. (2012). Pieaugušo izglītība. RaKa.
 • Mārtinsone, K. (2012). Psiholoģija Latvijā: psihologi, izglītība, profesionālā darbība. RaKa.

 

Grāmatu nodaļas

 

 • Dzilna, S. un Mārtinsone, K. (2019). Uzskati par psihes saistību ar veselību un slimību un to saistība dažādos vēstures periodos. No K. Mārtinsone un V. Sudraba (red.), Veselības psiholoģija. Teorijas un prakses starpdisciplinārā perspektīva. (pp. 24-27). RSU izdevniecība.
 • Kalvāns, Ē. un Mārtinsone, K. (2019). Sociālekonomiskais statuss un veselība. No K. Mārtinsone un V. Sudraba (red.), Veselības psiholoģija. Teorijas un prakses starpdisciplinārā perspektīva (pp. 79-82). RSU izdevniecība.
 • Krūmiņa, A. A., Mihailovs, I.J. un Mārtinsone, K. (2019). Pacientu izglītošana un izglītošanās. No K. Mārtinsone un V. Sudraba (red.), Veselības psiholoģija. Teorijas un prakses starpdisciplinārā perspektīva (pp. 116-126). RSU izdevniecība.
 • Mārtinsone, K. un Freimane, G. (2019). Biomedicīniskā, psihosomatiskā un biheiviorālā pieeja veselībai un slimībai. No K. Mārtinsone un V. Sudraba (red.), Veselības psiholoģija. Teorijas un prakses starpdisciplinārā perspektīva (pp. 34-36). RSU izdevniecība.
 • Duhovska, J., Lusebrink, V. B., & Mārtinsone, K. (2018). Assessment and therapeutic application of the Expressive Therapies Continuum in music therapy: The case of Anna with cancer-related depression. In A. Zubala, & V. Karkou. Arts therapies in the treatment of depression. (pp.241-255). Routledge.
 • Girgensone B. un Mārtinsone, K. (2018). Zinātnisko redaktoru piezīmes. No K. Mārtinsone un B. Girgensone (red.), Psihologu profesionālā darbība Latvijā: saturs, organizācija, regulējums. Psihologu likuma komentāri (pp.89.-102.). Tiesu namu aģentūra.
 • Mārtinsone, K. (2018). Psihologu profesionālās organizācijas Latvijā. No K. Mārtinsone (red.), Psihologu profesionālā darbība Latvijā: saturs, organizācija, regulējums. Psihologu likuma komentāri (pp. 54.-70.). Tiesu namu aģentūra.
 • Mārtinsone, K. un Mihailovs, I.J. (2018). Psihologa izglītības sistēma Latvijā. No K. Mārtinsone (red.), Psihologu profesionālā darbība Latvijā: saturs, organizācija, regulējums. Psihologu likuma komentāri (pp.25-41.). Tiesu namu aģentūra.
 • Mārtinsone, K. un Šneidere, K. (2018). Pētnieciskie darbi studiju procesā, to veidi un izstrādes process. No K. Mārtinsone un A. Pipere, (red.), Zinātniskā rakstīšana un pētījumu rezultātu izplatīšana (pp. 30.-33.). RSU izdevniecība.
 • Mārtinsone, K., I.J.Mihailovs un Girgensone, B. (2018). Priekšvārds. No K. Mārtinsone (red.), Psihologu profesionālā darbība Latvijā: saturs, organizācija, regulējums. Psihologu likuma komentāri (pp. 6.-11.). Tiesu namu aģentūra.
 • Pipere, A. un Mārtinsone, K. (2018). Monogrāfija. No K. Mārtinsone un A. Pipere, (red.), Zinātniskā rakstīšana un pētījumu rezultātu izplatīšana (pp. 90.-92.). RSU izdevniecība.
 • Pipere, A., Dambrova, M., Mārtinsone, K. un Berķis, U. (2018). Zinātnisks raksts, tā veidi. No K. Mārtinsone un A. Pipere, (red.), Zinātniskā rakstīšana un pētījumu rezultātu izplatīšana (pp. 78.-90.). RSU izdevniecība.
 • Pipere, A., Mārtinsone, K. un Spila, D. (2018). Galvenās zinātniskās izdevniecības. No K. Mārtinsone un A. Pipere, (red.), Zinātniskā rakstīšana un pētījumu rezultātu izplatīšana (pp. 67.-69.). RSU izdevniecība.
 • Rozenvalde, I. un Mārtinsone, K. (2018). Zinātniskās rakstīšanas būtība un mērķi, tās kompleksais raksturs. No K. Mārtinsone un A. Pipere, (red.), Zinātniskā rakstīšana un pētījumu rezultātu izplatīšana (pp. 18.-20.). RSU izdevniecība.
 • Mārtinsone, K. un Mihailovs, I. J. (2017). Supervīzijas dažādība Latvijā. No K. Mārtinsone un S. Mihailova (red.), Supervīzija: teorija, pētījumi, prakse. (pp. 138.-140.). RSU izdevniecība.
 • Mārtinsone, K., Mihailovs, I. J. (2017). Supervīzijas izglītība Latvijā. No K. Mārtinsone un S. Mihailova (red.), Supervīzija: teorija, pētījumi, prakse. (pp. 135. – 138.) . RSU izdevniecība.
 • Hartmane, S. A. un Mārtinsone, K. (2017). Kauna izjūta supervīzijā. No K.Mārtinsone un S.Mihailova (red.). Supervīzija: teorija, pētījumi, prakse. (pp. 331.-342.). RSU izdevniecība.
 • Mārtinsone, K., Ļevina, J., Hartmane, S. A. (2017). Praktizējošo supervizoru vērtības. No K.Mārtinsone un S. Mihailova (red.). Supervīzija: teorija, pētījumi, prakse. (pp. 355. – 362.). RSU izdevniecība.
 • Hartmane, S. A., Mārtinsone, K. (2017). Varas un kontroles aspekti supervīzijā. No K. Mārtinsone un S. Mihailova (red.). Supervīzija: teorija, pētījumi, prakse . (pp. 322. – 330.). RSU izdevniecība.
 • Koļesņikova, J., Ļevina, J., Mārtinsone, K., Mihailovs, I. J.(2017). Konsultatīvās psiholoģijas izglītības aizsākums Rīgas Stradiņa universitātē. No K. Mārtinsone (red.) Psiholoģijas izglītības desmit gadi. (pp. 21.-22.). RSU izdevniecība.
 • Mārtinsone, K. un Mihailovs, I.J. (2017). Maģistra darbs : ievada jautājumi. No K.Mārtinsone, V.Perepjolkina un K.Šneideres (red.). Metodiskie norādījumi maģistra darbu izstrādei RSU veselības psiholoģijas un supervīzijas studiju programmām. Otrais, atjaunotais izdevums. (pp. 5.-6.). RSU izdevniecība.
 • Mārtinsone, K. (2017). Priekšvārds. No K. Mārtinsone (sast.), Psiholoģijas izglītības 10 gadi Rīgas Stradiņa Universitātē. (pp. 7.-9.). RSU izdevniecība.
 • Mārtinsone, K. (2017). Psiholoģijas doktora studiju programmas raksturojums. No K. Mārtinsone (red.), Psiholoģijas izglītības 10 gadi Rīgas Stradiņa Universitātē. (pp. 41.-44.). RSU izdevniecība.
 • Mārtinsone, K. (2017). Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedra. No K. Mārtinsone (red.). Psiholoģijas izglītības 10 gadi Rīgas Stradiņa Universitātē. (pp. 48-52.). RSU izdevniecība.
 • Mārtinsone, K., Koļesņikova, J., Mihailovs, I.J. un G.Freimane (2017). Psihologs veselības aprūpes vidē. No K. Mārtinsone (red.), Psiholoģijas izglītības 10 gadi Rīgas Stradiņa Universitātē.(pp. 11.-20). RSU izdevniecība.
 • Koļesņikova, J., Ļevina, J., Mārtinsone, K. un Mihailovs, I.J. (2017). Konsultatīvās psiholoģijas izglītības aizsākums Rīgas Stradiņa universitātē, No K. Mārtinsone (red.). Psiholoģijas izglītības desmit gadi Rīgas Stradiņa universitātē (pp. 21.-23.). RSU izdevniecība.
 • Mārtinsone, K.(2016). Mākslu terapija cilvēku uzmeklē pati. No J.Duhovska un K.Mārtinsone (red.). Mākslas terapijas izglītības desmit gadi Rīgas Stradiņa universitātē: no ieceres līdz profesijai. (pp. 12.-26.) . RSU izdevniecība.
 • Mārtinsone, K., & Miltuze, A. (2015). Priekšvārds. No: K. Mārtinsone, A. Miltuze (Red.). Psiholoģija. 1. Pamatjautājumi – teorijas un pētījumi. (pp. 11.-16.). Zvaigzne ABC.

 

Kontakti

Kolēģi

Inga Millere
Dekāne, Docētāja, Valdes priekšsēdētāja
Ģirts Briģis
Katedras vadītājs, Docētājs, Vadošais pētnieks
Anita Villeruša
Zinātniskās padomes priekšsēdētāja, Studiju programmas direktore, Docētāja, Vadošā pētniece, Projekta vadītāja
Baiba Rozentāle
Docētāja, Pētniece
Inese Gobiņa
Docētāja, Vadošā pētniece, Projekta vadītāja, Zinātniskās padomes locekle
Laila Meija
Docētāja, Vadošā pētniece, Zinātniskās padomes locekle
Anda Ķīvīte-Urtāne
Docētāja, Direktore, Vadošā pētniece, Projekta vadītāja
Voldemārs Arnis
Studiju programmas direktors, Docētājs
Dins Šmits
Valdes priekšsēdētājs, Docētājs, Docētājs, Vadošais pētnieks, Valdes loceklis, Padomnieku konventa loceklis
Daiga Behmane
Vadošā pētniece, Studiju programmas direktore, Vadītāja, Projekta vadītāja
Jeļena Koļesņikova
Studiju programmas direktore, Docētāja, Vadītāja, Vadošā pētniece
Aija Bukova-Žideļūna
Docētāja, Studiju programmas direktore, Vadošā pētniece
Gunta Bēta
Docētāja, Docētāja, Docētāja