Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

3 gadi
Kredītpunkti/ECTS:132 / 198
1 budžeta vietas
5120.00 EUR/gadā

Programmas mērķis

Nodrošināt teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguvi un pilnveidošanu atbilstoši bērnu kardioloģijas specialitātes nolikuma prasībām, lai ārstu sagatavotu sertifikācijai bērnu kardioloģijas specialitātē atbilstīgi Latvijas Republikas normatīvajiem dokumentiem

Programmas saturs

Studiju laikā apmeklē problēmlekcijas, iesaistās pedagoģiskajā darbā, kā arī izstrādā un aizstāv zinātniski pētniecisko darbu.

 • Iedzimto sirdskaišu embrioloģija
 • Iedzimto un iegūto slimību etioloģija
 • Patoģenēze
 • Simptomātika
 • Diferenciāldiagnostika
 • Konservatīvās un kardioķirurģijas ārstēšanas indikācijas un iespējas
 • Kardioloģijā izmantojamas izmeklēšanas un diagnostikas metodes, instrumenti un aparatūra
 • Ķirurģiskās ārstēšanas praktiskā izmantošana
 • Iespējas slimnieku, kam ir kardioloģiska saslimšana, ārstēšanā

Prasības, sākot studijas

 • Ārsta grāds
 • Derīga pediatra sertifikāta kopija (oriģināls jāuzrāda) vai augstskolas izziņa par rezidentūras studijām 3. studiju gadā pamatspecialitātē Pediatrs

Studiju rezultāti

Zināšanas

Pamatzināšanas bērnu kardioloģijā

Prasmes un iemaņas

 • Izprast kardioloģisku slimību etioloģiju, patoģenēzi, simptomātiku
 • Ir praktiskās iemaņas objektīvā izmeklēšanā stacionāra un ambulatoriem pacientiem
 • Analizēt elektrokardiogrammas, Holtermonitoringa rezultātus
 • Atbilstoši metodes prasībām prast izdarīt ehokardiogrāfiju (transtorakāla, transezofageālā un augļa), veloergometriju
 • Interpretēt krūškurvja rentgenogrammas, kompjūtertomogrāfijas vai magnētiskās rezonanses datus, sirds invazīvās izmeklēšanas un ārstēšanas rezultātus

Kompetences

 • Patstāvīgi, izmantojot iegūtās zināšanas un mūsdienu tehnoloģijas, veikt kardioloģiska pacienta aprūpi
 • Izstrādāt un aizstāvēt zinātniski pētniecisko darbu, kā arī veikt apmācību bērnu kardioloģijā

Pārbaudījuma veids

Pēc trešā studiju gada rezidents kārto Valsts pārbaudījumu:

 • teorētiskais eksāmens (testa jautājumi un klīniskie situāciju uzdevumi);
 • aizstāv izstrādāto zinātniski pētniecisko darbu;
 • uzrāda manipulāciju skaitu, ko izpildījis patstāvīgi; piedalīšanās semināros un konferencēs; publikāciju saraksts.

Noslēguma eksāmenā jāiesniedz raksturojums no specialitātes programmas vadītāja. Pēc studiju programmas beigšanas saņem diplomu pediatrijas subspecialitātē – bērnu kardioloģijā.