Pārlekt uz galveno saturu
Konsolidācija
Attīstība
Pētniecība

Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) un Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas (LSPA) pētnieki abu augstskolu konsolidācijas plāna pētniecības un akadēmiskās karjeras grantu konkursā*, kurš noslēdzās 21. martā, ir saņēmuši finansējumu pētniecības projektu veikšanai.

Atbalstītajos pētījumos aptverts plašs tēmu loks: onkoloģija, antibakteriālās rezistences ierobežošana, psiholoģiskā veselība, sporta psiholoģija, sportistu snieguma uzlabošana, sporta pedagoģija, inovatīvu zāļu formu radīšana, sabiedrības drošība, mediju izpēte un citi sabiedrībai nozīmīgi jautājumi.

Kopumā iesniegti 49, bet atbalstu guva 32 projekti, tostarp vairāki RSU un LSPA pētnieku sadarbības projekti sporta zinātnes jomā. Atbalstīti projekti RSU stratēģisko zinātnes virzienu – medicīnas un veselības zinātņu, dabas zinātņu un sociālo zinātņu – ietvaros. Tāpat īpaša uzmanība pievērsta pētījumiem veselības un sporta zinātnē. Projektu izvērtēšanu nodrošināja Latvijas Zinātnes padome, piesaistot neatkarīgus ārvalstu ekspertus. Galīgo lēmumu par grantu piešķiršanu pieņēma RSU Projektu padome, kuras sastāvā bija LSPA rektors asoc. prof. Kalvis Ciekurs, RSU zinātņu prorektore Agrita Kiopa un RSU administrācijas un attīstības prorektors Toms Baumanis. Pētījumus paredzēts sākt īstenot šā gada aprīlī.

RSU un LSPA zinātnieki saņēmuši atbalstu vairākās grantu kategorijās – akadēmiskās karjeras grantu konkursa ietvaros pēcdoktorantūras granti ir piešķirti jaunajiem pētniekiem, bet zinātnieka granti – vadošajiem pētniekiem. 

Pētniecības un attīstības grantu konkursā RSU pētnieki iesniedza pieteikumus RSU prioritārajās pētniecības tēmās, bet LSPA, kā arī abu augstskolu sadarbības projekti aptvēra plašu klāstu veselības un sporta zinātņu aktualitāšu. Piemēram, inovatīvu tehnoloģiju izmantošana bērnu – onkoloģijas pacientu – fizisko aktivitāšu paradumu un pusaudžu sportistu stāvokļa novērtēšanā, kā arī pētījumi par Eiropas sporta tiesisko regulējumu, par noturīgu fizisko paradumu veidošanu mazkustīga darba veicējiem un citām tēmām. Abu augstskolu pētnieki ir gandarīti, ka eksperti ir augstāk vērtējuši starpdisciplinārus projektus, kurus veidojušas LSPA un RSU speciālistu komandas. 

Virzoties uz RSU un LSPA konsolidāciju, šis grantu projektu konkurss sniedz iespēju sadarboties abu augstskolu zinātniekiem un strādāt pie kopīgiem pētījumiem. LSPA rektors asoc. prof. Kalvis Ciekurs uzsver:

“Ņemot vērā ilgstošo nepietiekamo finansējumu sporta zinātnei, esam gandarīti, ka ar šo grantu konkursu pētniekiem tiek dota iespēja sniegt praktisku ieguldījumu sporta jomas attīstībā.

Līdz ar to sabiedrības veselības vecināšana un sportistu karjeras attīstība notiks uz pierādījumos balstītiem pētījumiem. Šāds finansējums ir ieguldījums sabiedrības un sporta nozares nākotnē.”

“RSU ir zinātnes universitāte, un viens no galvenajiem uzsvariem mūsu attīstībā ir kvalitatīva, starpdisciplināra un starpnozaru pētniecība,” akcentē RSU Zinātnes departamenta direktore Liene Ņikitina-Zaķe. “Īstenojot šos pētniecības grantus, saredzam iespējas attīstīt jaunus pētniecības virzienus, attīstīt mūsu kolēģu – jauno zinātnieku – motivāciju, prasmes un pieredzi pētniecībā.

Pēcdoktorantūras granti ir veiksmīgs starts, tādējādi jaunie zinātnieki turpinās pētniecības karjeru un paliks zinātnē, kas ir svarīgi gan RSU, gan LSPA attīstībai. Savukārt zinātnieku granti vairos pētniecības ekselenci abu augstskolu svarīgajos pētniecības virzienos.”

Plašāka informācija par pētniecības un akadēmiskās karjeras grantu konkursā finansētajiem projektiem

* Projektu RSU iekšējā un RSU ar LSPA ārējā konsolidācija finansē Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma investīcija.

es_nacionalais_attistibas_plans_2027_logo-lead.jpg