Pārlekt uz galveno saturu

Bibliogrāfijas, informācijas un lietotāju apmācības nodaļa no 1994. gada sagatavo ikgadēju bibliogrāfisko rādītāju "RSU akadēmiskā personāla publikācijas un promocijas darbi". Bibliogrāfiskā rādītāja mērķis ir iezīmēt un apkopot augstskolas mācībspēku un zinātnisko darbinieku galvenos darba virzienus.

Līdz 2012. gadam rādītājos materiāls izkārtots RSU struktūrvienību – katedru, institūtu, laboratoriju alfabētiskā secībā, iekļaujot arī Latvijas Zinātņu padomes grantus un pētniecības programmas. Struktūrvienību ietvaros materiāls kārtots pēc izdevumu un publikāciju veidiem – grāmatas un brošūras, habilitācijas un promocijas darbi, raksti no žurnāliem un rakstu krājumiem, kongresu un konferenču tēzes, patenti.

Sākot ar 2013. gadu, rādītājā materiāls izkārtots pēc izdevumu un publikāciju veidiem – promocijas darbi, grāmatas un brošūras, grāmatas daļas, raksti no žurnāliem un rakstu krājumiem, kongresu un konferenču tēzes, patenti. Aiz katras publikācijas iekavās norādītas RSU struktūrvienības (katedras, institūti, laboratorijas), kuras pārstāv konkrētās publikācijas autori.

Rādītājā nav ietverti raksti no avīzēm, recenzijas un plakāti. Katras iedaļas ietvaros kārtojums ir alfabētisks (vispirms latīņu, pēc tam slāvu alfabētā).

Ja publikācija ir iekļauta starptautiski citējamā izdevumā, tad tas tiek norādīts apraksta beigās.

Rādītājā iekļauti tie materiāli, kas atspoguļoti nacionālajā bibliogrāfijā un elektroniskajās datubāzēs, kā arī uzrādīti RSU struktūrvienību darba atskaitēs un zinātnisko projektu izpildes pārskatos.

Rādītāja beigās ievietots personu palīgrādītājs.

Rādītājs tiek veidots, izmantojot bibliotēku informācijas sistēmā ALEPH 500 veidoto elektronisko bibliogrāfisko datubāzi "RSU akadēmiskā personāla publikācijas un promocijas darbi".

RSU akadēmiskā personāla publikāciju un promocijas darbu bibliografēšana turpinās un arī turpmāk tiks apkopota kārtējā bibliogrāfiskā rādītāja veidā, kas tiks sagatavots reizi gadā.

Pēdējo 4 gadu rādītāji: