Pārlekt uz galveno saturu

Datu drošības un pārvaldības nodaļas darbības mērķis ir sniegt atbalstu universitātes struktūrvienībām jautājumos, kas saistīti ar personas datu aizsardzību un personas datu apstrādi atbilstoši Vispārīgai datu aizsardzības regulai, Latvijas Republikas spēkā esošajiem tiesību aktiem un universitātes iekšējiem normatīvajiem aktiem

Galvenie uzdevumi

  • Sniegt konsultācijas un organizatorisku atbalstu universitātes darbiniekiem par personas datu aizsardzību un personas datu apstrādi
  • Uzturēt un pilnveidot universitātes personas datu aizsardzības sistēmu
  • Koordinēt RSU kā pārziņa personas datu aizsardzības drošības pasākumus un pilnveidot personas datu aizsardzības procesus
  • Organizēt un pārraudzīt RSU darbu personas datu aizsardzības jomā

Darbinieki

Organizē un vada nodaļas darbu. Piedalās personas datu drošības stratēģijas izstrādē un īstenošanā. Organizē un īsteno darbību atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa regulas (ES) 2016/ 679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ direktīvu 95/ 46/ EK 39. pantam

RSU Pētījumu ētikas komitejas locekle

Veic apmācības RSU personālām datu drošības jautājumos. Nodrošina atbalstu personas datu aizsardzības jomā zinātniskās pētniecības procesu veikšanā sadarbība ar Zinātnes departamentu
Sadarbojas ar Informācijas tehnoloģiju departamentu informācijas tehnoloģiju un personas datu drošības risku identificēšanā, analīzē un pasākumu ieviešanā risku mazināšanai un novēršanai